Apetyt Allianz na ryzyko

Andrzej Liwacz | czas czytania: 1 min 

W Allianz pozytywny apetyt na ryzyko dotyczy dwóch podstawowych ubezpieczeń korporacyjnych, tj. ubezpieczenia od ognia oraz ubezpieczenia OC ogólnego. Oznacza to, że wskazane rodzaje działalności stanowią priorytet działania naszych underwriterów – tu w pierwszej kolejności przedstawiamy oferty.

Oczywiście nie ograniczamy się wyłącznie do wspomnianych ryzyk. Jesteśmy uniwersalnym zakładem ubezpieczeń, z wąskim obszarem ryzyka wyłączonego z zakresu zainteresowania, dostrzegamy jednak konieczność rynkowej specjalizacji i priorytetyzacji działań sprzedażowych i underwritingowych.

W Allianz Polska na bieżąco analizujemy nasz portfel ubezpieczeniowy oraz zapytania ofertowe napływające z rynku. Sprawdzamy je zarówno pod kątem wyniku technicznego, jak i poziomu konwersji ofert w polisy ubezpieczeniowe (oferty akceptowane przez pośredników ubezpieczeniowych i ich klientów).  Skupiamy się na sektorach rynku ubezpieczeniowego, które pozwalają na budowanie rentownego portfela, przy jednoczesnym zachowaniu sprzedażowej efektywności.

Nasi underwriterzy przeanalizują zapytania ofertowe różnych branż. Jeśli będziemy mieć w Allianz apetyt na ryzyko, które chcą Państwo ubezpieczyć, przygotujemy konkurencyjną ofertę. Listę branż przedstawiamy poniżej. W tych obszarach nasi eksperci posiadają  szeroką wiedzą z zakresu underwritingowej i inżynieryjnej oceny ryzyka oraz profesjonalnej likwidacji szkód.

 • Produkcja artykułów spożywczych, napojów, skóry i produktów pokrewnych (z wyłączeniem produkcji mleka w proszku oraz działalności młynów zbożowych)
 • Produkcja szkła i wyrobów szklanych, niemetalicznych produktów mineralnych, metali podstawowych (z wyłączeniem hut i odlewni)
 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (z wyłączeniem produkcji broni i amunicji, ocynkowni)
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz pozostałego sprzętu transportowego (z wyłączeniem produkcji z wykorzystaniem laminatów)
 • Pozostała produkcja, w tym: produkcja biżuterii i artykułów pokrewnych, instrumentów muzycznych, artykułów sportowych, gier i zabawek, instrumentów i materiałów medycznych i dentystycznych
 • Elektrownie geotermalne, wodne, słoneczne (fotowoltaiczne), wiatrowe
 • Zaopatrzenie w parę i klimatyzację
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Przemysł budowlany
 • Handel hurtowy i detaliczny (z wyłączeniem: handlu żywymi zwierzętami, sprzedaży tkanin, odzieży, obuwia, dywanów, wykładzin, paliw płynnych i gazowych oraz produktów pokrewnych, odpadów i złomu,  materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych)
 • Transport, działalność wspierająca dla transportu (z wyłączeniem transportu rurociągami, transportu wodnego, lotniczego)
 • Działalność usługowa
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Administracja publiczna, działalność społeczna, szkolnictwo
 • Sztuka, rozrywka i rekreacja, pozostała działalność usługowa - np. działalność organizacji członkowskich (z wyłączeniem działalności związanej z hazardem i zakładami bukmacherskimi, dyskotek, klubów nocnych)
 • Produkcja artykułów spożywczych, napojów, skóry i produktów pokrewnych (z wyłączeniem produkcji pasz i wyrobów tytoniowych)
 • Produkcja tkanin, odzieży i wyrobów skórzanych
 • Produkcja wyrobów z drewna
 • Produkcja papieru i wyrobów z papieru, poligrafia
 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (z wyłączeniem produkcji broni i amunicji)
 • Handel hurtowy i detaliczny (z wyłączeniem hurtowego handlu paliwami i gazami)
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Działalność budowlana polegająca na wznoszeniu budynków (przemysłowych, mieszkalnych, niemieszkalnych)
 • Sztuka, rozrywka i rekreacja, pozostała działalność usługowa - np. działalność organizacji członkowskich (z wyłączeniem transportu publicznego, powietrznego i morskiego)
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.