Niewypłacalność małych i średnich przedsiębiorstw - raport Allianz 

 | czas czytania: 15 min 
7-15% firm MŚP zagrożonych niewypłacalnością w ciągu najbliższych czterech lat

Nasze wcześniejsze badania zidentyfikowały trzy wiodące wskaźniki, które mogą pomóc w wykryciu trudnej sytuacji firmy na cztery lata przed bankructwem:

  • rentowność, 
  • kapitalizacja 
  • pokrycie odsetek. 
  • Stosując te kryteria do blisko 525 000 podmiotów MŚP, stwierdzamy, że upadłością jest zagrożonych 7% wszystkich podmiotów MŚP w Niemczech, 13% we Francji i 15% w Wielkiej Brytanii. Dla porównania, w roku 2019 było to odpowiednio, 9%, 14% i 17%, co oznacza, że ​​wsparcie państwa nie tylko złagodziło cios zadany przez Covid-19, ale z nawiązką go zrekompensowało, a dotacje bezpośrednie i odroczenia podatkowe w pełni pokrywały straty przedsiębiorstw niefinansowych w wartości dodanej od 2020 r.
  • Bez wsparcia państwa udział niestabilnych podmiotów MŚP byłby znacznie wyższy we Francji i Wielkiej Brytanii, odpowiednio 17% i 26%, ponieważ marże spadłyby o ponad 5 punktów procentowych. Co ciekawe, w Niemczech udział ten pozostałby stosunkowo stabilny pomimo szoku bliskiego 3 p.p. dla marż od szczytu do dołka. Dzieje się tak, ponieważ niestabilne MŚP w Niemczech mają gorsze wskaźniki finansowe (rentowność, kapitalizacja i pokrycie odsetek) w porównaniu z tymi we Francji i Wielkiej Brytanii. W związku z tym, w przypadku braku wsparcia państwa, te kruche MŚP byłyby bardziej skłonne do przekształcenia się w przedsiębiorstwa typu „zombie”, a tym samym do szybszej niewypłacalności.
  • Na które sektory należy zwrócić uwagę? Na rynku niemieckim najbardziej wyeksponowane wydają się być: motoryzacja, sprzęt transportowy, usługi, handel detaliczny, budownictwo i energetyka. Przyglądając się MŚP na poziomie sektorów, widzimy wiele rozbieżności w obrębie krajów i sektorów w różnych krajach. Jeśli spojrzymy na nasze trzy wiodące wskaźniki w Niemczech dla całej naszej próby, dostawcy motoryzacyjni, elektronika oraz maszyny i urządzenia miały słabsze metryki w 2020 r. niż w 2019 r. we wszystkich trzech wskaźnikach. Dostawcy motoryzacyjni odnotowali pogorszenie dwóch z trzech wskaźników również we Francji i Wielkiej Brytanii, podczas gdy producenci okazali się bardziej odporni.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.