Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa w Allianz

Przesuń, by zobaczyć więcej

FLEXA – zakres bazowy
Huragan i grad
opcjonalnie
Inne żywioły
opcjonalnie
Zalanie wodą lub innymi cieczami oraz mrozu
opcjonalnie
Upadek drzew lub budowli oraz katastrofa
opcjonalnie
Ryzyka kradzieżowe
opcjonalnie
Uderzenie pojazdu, dym, sadza, fala dźwiękowa
opcjonalnie
Szyby i przedmioty szklane
opcjonalnie
Strajki i zamieszki
opcjonalnie
Inne ryzyka nienazwane
opcjonalnie
Awarie mechaniczne, elektryczne
opcjonalnie
Terroryzm
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie majątku dużego przedsiębiorstwa 

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw to ubezpieczenie dla sektora dużych podmiotów gospodarczych, które posiadają mienie o wartości przekraczającej 20 mln zł w pojedynczej lokalizacji lub 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach.

Ubezpieczonym może być np.:

 • podmiot prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową,
 • właściciel nieruchomości,
 • instytucja finansowa,
 • spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa,
 • dealer samochodowy.

Informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera.

Należą do nich m.in.:

 • opis prowadzonej działalności,
 • opis konstrukcji i stanu poszczególnych obiektów,
 • opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
 • adresy lokalizacji,
 • sumy ubezpieczenia w podziale na przedmioty ubezpieczenia i lokalizacje,
 • wnioskowany okres i zakres ubezpieczenia,
 • wykaz szkód i rezerw szkodowych z minimum 3 ostatnich lat.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju działalności, występujących zagrożeń zewnętrznych, konstrukcji i zabezpieczenia mienia, szkodowości oraz innych czynników wpływających na ekspozycję lub ryzyko wystąpienia szkody.

Nie. Jednak podobnie jak każda firma ubezpieczeniowa, posiadamy ograniczoną pojemność ubezpieczeniową. Pojemność ta zależy przede wszystkim od dostępnej pojemności reasekuracyjnej. Głównym kryterium możliwości przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia (w kontekście wartości ekspozycji) jest wskaźnik PML.

Określa on maksymalną możliwą wartość szkody, która może się wydarzyć wskutek jednego zdarzenia. W Allianz wartość PML oblicza doświadczony zespół inżynierów ryzyka.

Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej jest zawsze ustalana indywidualnie i zależy od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Przeważnie udział własny wynosi od 1000 zł do 5000 zł.

W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej – odpowiednio do poziomu ryzyka.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a w przypadku umów ubezpieczenia dobrowolnego ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).