Grupowe ubezpieczenie na życie 
Opiekun

To ubezpieczenie dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
Dzięki niemu Twoi pracownicy zyskają szeroki zakres ochrony.
 • Wypłata w razie poważnego zachorowania
  Świadczenie w wysokości nawet 100 000 zł w przypadku wystąpienia jednego z 46, 21 lub 11 zachorowań lub przeprowadzonych poważnych operacji.
 • Pomoc finansowa w razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego
  Ubezpieczenie ryzyka poważnego stanu chorobowego zapewni pieniądze w razie m. in. operacji aorty, operacji zastawek serca, udaru mózgu powodującego trwałe ubytki neurologiczne czy zawału serca.
 • Druga opinia lekarska światowej klasy specjalistów
  Umowa dodatkowa „Zagraniczna Druga Opinia Medyczna” umożliwi konsultację wcześniej postawionej diagnozy z lekarzami najlepszych światowych klinik.
 • Pieniądze, które pomogą w walce z nowotworem
  Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej Zachorowanie Uczestnika na Nowotwór Złośliwy „Rakassistance" jest wypłacane wraz z rosnącymi potrzebami na każdym etapie leczenia nowotworu (m. in. w momencie postawienia diagnozy, pobytu w szpitalu, odbytego cyklu chemioterapii lub radioterapii, a także w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nowotworem złośliwym).
 • Wypłata świadczenia za leczenie operacyjne, zabiegowe lub zachowawcze
  Umowa dodatkowa „Zdrowe Życie” oferuje wypłatę świadczenia za leczenie operacyjne albo zachowawcze przeprowadzone w szpitalu lub placówce chirurgii jednego. 
 • Świadczenie lekowe
  Możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy na zakup leków w związku z przeprowadzeniem postępowania medycznego.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  W ramach umowy dodatkowej możesz ubezpieczyć siebie i swoich pracowników między innymi od takich następstw nieszczęśliwych wypadków jak: śmierć (również wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy), niezdolność do pracy, kalectwo, pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu. 
 • Ochrona dla dziecka
  Wsparcie finansowe, gdy dziecko ulegnie wypadkowi (np. złamie rękę, zostanie pogryzione przez psa albo się zatruje), trafi do szpitala lub poważnie zachoruje (m. in. na cukrzycę typu 1 (insulinozależną), nowotwór złośliwy, zapalenie mózgu powodujące trwałe ubytki neurologiczne). W razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 • Dodatkowe fundusze, gdy powiększy się rodzina
  Wypłacimy świadczenie po urodzeniu bądź przysposobieniu dziecka w wieku poniżej 10 lat.
 • Wsparcie finansowe, gdy noworodek będzie wymagał wzmożonej opieki lekarskiej albo urodzi się ze schorzeniem wymagającym rehabilitacji
  Pieniądze, które umożliwią pokrycie kosztów rehabilitacji lub leczenia noworodka, jeśli dziecko uzyska poniżej 8 punktów w skali Apgar, urodzi się przedwcześnie, będzie miało niską wagę urodzeniową bądź stwierdzoną wadę wrodzoną serca albo układu nerwowego, bądź przy porodzie otrzyma obniżoną ocenę stanu zdrowia wg skali Apgar.
 • Świadczenie Assistance w razie nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku
  Dodatkowe wsparcie m. in. w razie potrzeby organizacji rehabilitacji, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia transportu medycznego, wizyty lekarza, zakupu leków czy opieki nad dzieckiem. W razie potrzeby masz także możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.

Sprawdź, jak zawrzeć umowę

Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Twoje Życie Allianz - grafika ubezpieczenia na całe życie
Zespół ekspertów, którzy specjalizują się w sprzedaży ubezpieczeń grupowych służy pomocą i wsparciem. Porozmawiaj z naszym agentem o potrzebach swoich pracowników. 
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Twoje Życie Allianz - grafika ubezpieczenie na wyższą kwotę
Na spotkaniu lub podczas rozmowy przedstawimy zakres i warunki ubezpieczenia optymalne dla Twoich pracowników.
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Twoje Życie Allianz - grafika pakiet konsultacji lekarskich

Wsparcie dla Ciebie

Zorganizujemy spotkania informacyjne dla pracowników w ustalonej formie np. online. Wyjaśnimy szczegóły ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.