Menu back

Allianz Opieka Szpitalna

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Allianz Opieka Szpitalna

www.allianz.pl - Allianz Opieka Szpitalna

Allianz Opieka Szpitalna umożliwia:

 • Dostęp do szerokiego zakresu procedur operacyjnych z możliwością wyboru odpowiedniego wariantu
 • Leczenie szpitalne w zakresie planowych zabiegów operacyjnych w Polsce
 • Zorganizowanie i pokrycie kosztów planowanych zabiegów operacyjnych lub zwrot poniesionych kosztów wg cennika refundacyjnego określonego w umowie ubezpieczenia w sytuacji, gdy klient skorzysta ze szpitala, z którym Allianz nie ma podpisanej umowy
 • Pokrycie kosztów związanych z procesem diagnostycznym trwającym od chwili przyjęcia do szpitala i kosztów związanych bezpośrednio z planowym zabiegiem operacyjnym: znieczulenie, leki i materiały opatrunkowe użyte podczas hospitalizacji
 • Ochronę życia

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Korzyści dla pracodawcy

 • Korzyści dla pracownika

 • Ogólne informacje

 • Proces realizacji uslug

 • Okres ubezpieczenia

 • Skladka ubezpieczenia

 • Refundacja świadczeń szpitalnych

 • Zwrot kosztów szpitalnych

Korzyści dla pracodawcy

 • Poszerzenie oferty zdrowotnej dla pracowników o ubezpieczenie umożliwiające dostęp do usług szpitalnych w komfortowych warunkach.
 • Zwiększenie atrakcyjności warunków zatrudnienia.
 • Element systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata.
 • Stworzenie wizerunku firmy dbającej o pracownika.
 • Możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu.
 • Możliwość elastycznego kształtowania polityki socjalnej wobec pracowników.
 • Prewencja zdrowotna – szybciej podejmowany proces leczenia to krótszy czas absencji chorobowej.

Korzyści dla pracownika

 • Komfortowe warunki leczenia szpitalnego.
 • Szybki dostęp do operacyjnych usług medycznych.
 • Atrakcyjne grupowe warunki ubezpieczenia.
 • Bezpieczeństwo zdrowotne.Ogólne informacje

Allianz Opieka Szpitalna to program zdrowotny zapewniający organizację i pokrycie kosztów ponad 500 planowych zabiegów operacyjnych w kilkudziesięciu współpracujących szpitalach na terenie całego kraju. Opieka Szpitalna to idealne uzupełnienie oferty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej lub samodzielny benefit, który można zaproponować pracownikom.

Allianz Opieka Szpitalna umożliwia pokrycie kosztów planowych zabiegów operacyjnych lub zwrot poniesionych kosztów w sytuacji, gdy klient skorzysta ze szpitala, z którym Allianz nie ma podpisanej umowy zwrot do wys. kwot określonych w cenniku refundacyjnym znajdującym się w umowie ubezpieczenia). Pracodawca może wybrać spośród trzech wariantów o zróżnicowanych zakresach dostępnych w formie indywidualnej i rodzinnej. Każdy z wariantów zawiera setki wybranych, ściśle zdefiniowanych procedur operacyjnych. W ramach ubezpieczenia Allianz zapewnia również ochronę życia. Przystępując do ubezpieczenia, pracownik nie musi wykonywać żadnych badań lekarskich. Wystarczy, że wypełni deklarację i kwestionariusz medyczny.

Proces realizacji uslug

Ubezpieczony powinien:

 • skontaktować się z infolinią medyczną pod numerem 224 224 224, która zajmuje się organizacją świadczenia,
 • przekazać Allianz wypełniony  druk preakceptacji świadczenia szpitalnego oraz dokumentację medyczną (w tym karty leczenia szpitalnego związane z wcześniejszą hospitalizacją), opinie lekarskie dotyczące wskazań do zabiegu, wyniki badań lekarskich, wyniki konsultacji lekarskich, historię choroby, skierowanie lekarskie oraz wszelkie wskazane przez Allianz informacje pozwalające na prawidłową kwalifikację zakresu świadczeń szpitalnych i preakceptację planowego leczenia.

Allianz podejmuje decyzję preakceptacji planowego leczenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie szpitalne zawierane jest na okres jednego roku z możliwością automatycznego przedłużenia na następny roczny okres ubezpieczenia. Każdy z ubezpieczonych po zawarciu umowy ubezpieczenia otrzymuje indywidualny certyfikat. Odpowiedzialność Allianz w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych rozpoczyna się od daty wskazanej w certyfikacie, zawsze od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.

Skladka ubezpieczenia

Składka może być opłacana z częstotliwością:

 • roczną,
 • półroczną,
 • kwartalną,
 • miesięczną.

Składka za grupę wynika z liczby pakietów indywidualnych i liczby osób objętych ochroną w ramach pakietu rodzinnego.

Wysokość składki jest ustalana na roczny okres trwania umowy ubezpieczenia. W razie potrzeby jej rekalkulacji, Allianz poinformuje Ubezpieczającego o propozycji zmiany na 2 miesiące przed upływem bieżącego rocznego okresu ubezpieczenia.

Refundacja świadczeń szpitalnych

Allianz zapewnia refundację kosztów świadczeń udzielonych w szpitalu innym niż współpracujący z Allianz:

 • jeśli nie ma możliwości realizacji wybranego świadczenia szpitalnego należnego ubezpieczonemu w ramach umowy ubezpieczenia w szpitalu wskazanym przez Allianz,
 • jeśli ubezpieczony chce skorzystać ze świadczeń szpitalnych dostępnych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia w dowolnie wybranym przez niego szpitalu.

Skorzystanie z możliwości refundacji wymaga uprzedniej preakceptacji planowego leczenia. Dopiero po otrzymaniu preakceptacji planowego leczenia, ubezpieczony ma możliwość dowolnego wyboru szpitala. Allianz zwraca koszty świadczeń szpitalnych maksymalnie do wysokości określonej w cenniku refundacyjnym znajdującym się w umowie ubezpieczenia.

Zwrot kosztów szpitalnych

Aby uzyskać zwrot kosztów świadczeń szpitalnych, ubezpieczony powinien niezwłocznie po zakończeniu hospitalizacji:

 • zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia na formularzu Allianz,
 • dostarczyć wszelkie wskazane przez Allianz dokumenty, jakie są niezbędne do rozpatrzenia roszczenia, m.in.:
 1. dowody poniesionych kosztów planowego leczenia,
 2. kopia karty informacyjnej pobytu w szpitalu,
 3. inne dokumenty niezbędne do rzetelnego ustalenia odpowiedzialności Allianz lub wysokości świadczenia wskazane przez Allianz.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

Czy ubezpieczenie obejmuje również najbliższą rodzinę ubezpieczonego?

Jeżeli ubezpieczenie zawarto o formie pakietu rodzinnego, opieką szpitalną może być objęta najbliższa rodzina pracownika, czyli współmałżonek oraz dzieci własne i przysposobione, które w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie przekroczyły 25. roku życia.

Czy Allianz może odmówić przyjęcia do ubezpieczenia?

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie m.in. kwestionariusza medycznego. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek pytanie osoba zainteresowana przystąpieniem do ubezpieczenia powinna przedstawić Allianz pełną dokumentację medyczną. Allianz w ciągu 30 dni podejmie decyzję w sprawie akceptacji lub odmowy akceptacji ryzyka oraz warunków, na jakich przyjmie odpowiedzialność z tytułu umowy. Allianz może na podstawie dokonanej oceny ryzyka odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia, odmówić zgody na przystąpienie do umowy ubezpieczenia danego ubezpieczonego lub zaproponować zmienione warunki umowy ubezpieczenia.

Co powinny zawierać dowody poniesionych kosztów?

Dowody poniesionych kosztów planowego leczenia powinny zawierać:

 •  imię, nazwisko oraz adres Ubezpieczonego, któremu zostało udzielone świadczenie szpitalne,
 •  wykaz świadczeń szpitalnych, objętych zakresem ubezpieczenia, z których korzystał Ubezpieczony,
 •  kopię karty informacyjnej pobytu w szpitalu,
 •  cenę wykonanych świadczeń szpitalnych.

Czy w trakcie trwania ubezpieczenia można zmienić jego zakres (wariant) lub formę ubezpieczenia?

 • Zmiana formy ubezpieczenia z pakietu indywidualnego na pakiet rodzinny, bądź odwrotnie jest możliwa w każdym czasie umowy ubezpieczenia, jednak może być dokonana tylko raz w roku polisowym.
 • Zmiana wariantu ubezpieczenia może nastąpić tylko w rocznicę polisy.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.