Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Pracowniczy Plan Kapitałowy 

Obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników system długoterminowego oszczędzania
PPK w TFI Allianz
Twoje korzyści jako pracodawcy

Przesuń, by zobaczyć więcej

Doświadczenie w zarządzaniu aktywami emerytalnymi
Atrakcyjne koszty zarządzania
0,29%
(jedne z najniższych średnich kosztów zarządzania na rynku)

Pełne wsparcie dla pracodawcy
Automatyzacja procesów PPK
obsługa przez serwis www
Narzędzia dla pracowników
konto online PPK dostępne 24/7

Monika Mikulska – menedżer
ds. planów emerytalnych

tel. +48 783 918 654 
monika.mikulska@allianz.pl 

Rafał Szwabo – dyrektor
ds. planów emerytalnych

tel. +48 782 997 025 
rafal.szwabo@allianz.pl 

Lucyna Waśko – menedżer
ds. planów emerytalnych

tel. +48 723 191 970
lucyna.wasko@allianz.pl 

Ewelina Jarzębowska
– asystentka Zarządu

tel. +48 508 740 708
ewelina.jarzebowska@allianz.pl 

man with giant watch
Pracownicy mogą dołączyć do programu stworzonego w firmie - jest to zawsze dobrowolne 
man looking at charts
Inwestujemy ich skladki zgodnie z zasadami dotyczącymi PPK lub PPE
man leaning back
Na koncie pracownika gromadzony jest kapitał na przyszłość
Firmy z II i III etapu wdrożenia PPK (zatrudniające od 20-50 i od 50- 249 pracowników), powinny podpisać umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku. Ostatnim terminem na podpisanie umów o prowadzenie PPK jest 10 listopada 2020 roku. 

Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw zatrudniających chociaż jedną osobę, niezależnie od formy zatrudnienia. Wprowadzenie programu jest stopniowe i w pierwszej kolejności – od lipca 2019 roku – objął on duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników.

Wszyscy pracownicy do 55. roku życia, którzy otrzymują wynagrodzenie podlegające składkom emerytalno-rentowym, staną się uczestnikami PPK po 3 miesiącach zatrudnienia.

Polityka inwestycyjna w ramach PPK została oparta na 8 subfunduszach zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO. Będzie dostosowywana tak, aby uwzględniać konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, środki gromadzone przez uczestnika będą  lokowane w subfunduszu właściwym dla daty urodzenia uczestnika. Pracownik może zmienić na swój wniosek fundusz zdefiniowanej daty.

Informacje dla Pracodawcy

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Allianz Plan Emerytalny SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia umorzenia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat za nabycie.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu oraz prospektu informacyjnego Allianz Plan Emerytalny SFIO. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi oraz w Towarzystwie.