Allianz publikuje dobre wyniki za trzeci kwartał 2021 r. 

  • Wzrost przychodów ogółem o 9,5 proc. w trzecim kwartale 2021 roku.
  • Zysk operacyjny w 3 kw. 2021 r. wzrósł o 11,3 proc. do 3,2 mld euro
  • Zysk netto przypadający na akcjonariuszy w trzecim kwartale 2021 r. wzrósł o 2,3 proc. do 2,1 mld euro
  • Zysk operacyjny po trzech kwartałach 2021 roku w wysokości 9,9 mld euro osiąga 82 proc. całorocznego celu wynoszącego 12 mld euro
  • Zysk netto przypadający na akcjonariuszy za 9 miesięcy 2021 r. wzrósł o 38,3 proc. do 6,9 mld euro
  • Współczynnik kapitalizacji Solvency II na poziomie 207 proc.1
  • Oczekuje się, że zysk operacyjny w 2021 r. znajdzie się w górnej części docelowego przedziału 12 mld euro, plus minus 1 mld euro2
- mówi Shanil Williams, Global Head of Financial Lines w AGCS
Już trzeci kwartał z rzędu w 2021 roku Grupa Allianz osiągnęła dobre wyniki operacyjne we wszystkich segmentach działalności. Dowodzi to, że nasz model biznesowy jest dobrze przygotowany do wykorzystania możliwości wynikających z ożywienia w globalnym środowisku gospodarczym i na rynkach finansowych. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku Grupa osiągnęła 82 proc. zakładanego na ten rok zysku operacyjnego w wysokości 12 mld euro, dzięki wszystkim trzem liniom biznesowym. Segmenty Asset Management i Life/Health odnotowały najlepsze w swojej historii wyniki operacyjne w trzecim kwartale; segment Property-Casualty utrzymał wysoką rentowność, nawet w środowisku charakteryzującym się intensywnymi katastrofami naturalnymi.
Wzrost przychodów wewnętrznych, po uwzględnieniu efektów walutowych i konsolidacyjnych, wyniósł w trzecim kwartale 2021 r. 9,0% i był napędzany przez wszystkie segmenty działalności. Przychody ogółem wzrosły o 9,5% do 34,4 (w trzecim kwartale 2020 r.: 31,4) mld euro. Zysk operacyjny wzrósł o 11,3% do 3,2 (2,9) mld euro, do czego przyczyniły się segmenty Asset Management i Life/Health. W segmencie zarządzania aktywami zysk operacyjny wzrósł dzięki wyższym przychodom z tytułu zarządzania aktywami oraz lepszemu wskaźnikowi kosztów do dochodów. Segment Life/Health odnotował wzrost zysku operacyjnego, w znacznym stopniu dzięki wyższej marży inwestycyjnej. Zysk operacyjny w segmencie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych utrzymał się na stabilnym poziomie, ponieważ poprawa wyniku z działalności ubezpieczeniowej została zniwelowana przez niższy wynik inwestycyjny. Dochód netto przypadający na akcjonariuszy wzrósł w trzecim kwartale 2021 roku o 2,3% do 2,1 (2,1) mld euro. Silny wzrost zysku operacyjnego został w znacznym stopniu zniwelowany przez spadek nieoperacyjnego wyniku inwestycyjnego.
Podstawowy zysk na akcję (EPS) wzrósł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku o 37,8% do 16,64 (12,07) mld euro. Roczny zwrot z kapitału własnego (RoE) wyniósł 14,8% (cały rok 2020: 11,4%). Współczynnik kapitalizacji Solvency II wyniósł 207% na koniec trzeciego kwartału 2021 roku3, w porównaniu do 206% na koniec drugiego kwartału 2021 roku.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku zysk operacyjny wzrósł o 27,2% do 9,9 (7,8) mld euro. Zysk operacyjny w segmencie Life/Health wzrósł dzięki lepszej marży inwestycyjnej oraz wyższym obciążeniom i opłatom. Zysk operacyjny w segmencie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych wzrósł dzięki wyższemu wynikowi z tytułu działalności ubezpieczeniowej. W segmencie Asset Management wzrost przychodów operacyjnych oraz utrzymująca się efektywność kosztowa zaowocowały wzrostem zysku operacyjnego. Zysk operacyjny przyczynił się do dwucyfrowego wzrostu zysku netto przypisywanego akcjonariuszom, który wyniósł 38,3%.

5 sierpnia 2021 roku Allianz ogłosił nowy program skupu akcji własnych o wartości do 750 mln euro. Do 22 października 2021 r. nabyto 3,8 mln akcji, co stanowi 0,93 proc. pozostającego w obrocie kapitału.

 - powiedział Oliver Bäte, dyrektor generalny Allianz SE. 
 - powiedział Giulio Terzariol, dyrektor finansowy Allianz SE.

1 Z wyłączeniem zastosowania środków przejściowych dla rezerw technicznych.

2 Jak zawsze, katastrofy naturalne i niekorzystne zmiany na rynkach kapitałowych, a także czynniki wymienione w naszej nocie ostrzegawczej dotyczącej stwierdzeń dotyczących przyszłości mogą poważnie wpłynąć na zysk operacyjny i/lub dochód netto naszych operacji i wyniki Grupy Allianz.

3 Uwzględniając zastosowanie środków przejściowych dla rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, współczynnik kapitalizacji Solvency II wynosił 236% na 30 czerwca 2021 roku oraz 236% na 30 września 2021 roku.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.