CZAK 
System sprzedażowy Allianz dla brokerów 


W ramach współpracy z brokerami Allianz Polska oferuje możliwość korzystania z aplikacji sprzedażowej CZAK.  System pozwala na samodzielne generowanie ofert i zawieranie umów ubezpieczenia. 
  • Ubezpieczenia komunikacyjne indywidualne i małych flot (do 30 pojazdów)
  • Ubezpieczenia mieszkań
  • Ubezpieczenia D&O
  • Ubezpieczenia SME
  • Ubezpieczenia OC medyczne

Dostęp do systemu jest nadawany imiennie, dlatego prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją, dotyczącą przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna). 

Przy logowaniu do systemu konieczne będzie zaakceptowanie regulaminów, które zamieszczamy poniżej.    

– Aneta Juda, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych
Departament Programów Dealerskich, Leasingów i Sprzedaży Korporacyjnej
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.