Porozmawiajmy o grupowych ubezpieczeniach na życie

Damian Zieliński, Menedżer Wydziału Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych 
Ubezpieczenia grupowe na życie kojarzą nam się przeważnie z jednym z benefitów pozapłacowych oferowanych przez większość pracodawców w Polsce. Zanim przejdziemy do opisu samego produktu oraz jego prognoz na przyszłość, pozwólcie, że powrócę najpierw do historii ubezpieczeń grupowych. 
Rynek ubezpieczeń grupowych w Polsce powstał i rozwinął się w okresie powojennym, a więc w czasach, kiedy najistotniejszą rolę odgrywały przedsiębiorstwa wspomagane przez państwo. Po otwarciu rynku, nowi ubezpieczyciele na życie koncentrowali się głównie na pozyskaniu klienta indywidualnego. Nie zapomniano oczywiście o tzw. grupówce, ale walka z liderem rynku nie była łatwa. Lider posiadał dużą przewagę, w postaci danych statystycznych a dane jak dobrze wiemy, są kluczowym elementem przy wyznaczaniu składki i ocenie ryzyka w ubezpieczeniach grupowych. Wartym podkreślenia jest fakt, że po ponad 30 latach rywalizacji, udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń grupowych w Polsce, nadal wynosi blisko 60%. 
Ubezpieczenia grupowe na życie zgodnie z nazwą, skierowane są do grupy pracowników danego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy jednak, że do tego typu ubezpieczenia może przystąpić także rodzina ubezpieczonego pracownika, tj. mąż, żona, partner, partnerka bądź dorosłe dziecko. W danym wariancie ubezpieczenia, zakres ochrony i składka są identyczne dla wszystkich pracowników niezależnie choćby od ich wieku. Program ubezpieczeń grupowych w danej firmie składa się z więcej niż z jednego wariantu ubezpieczenia. Standardowo zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ustalany z danym pracodawcą, czyli Ubezpieczającym, aby odpowiadał specyfice rodzaju działalności jak i zaspokajał potrzeby osób zatrudnionych w danej firmie. Podczas doboru najlepszej oferty uwzględnia się możliwości finansowe pracowników danej spółki. Aby przystąpieniem do ubezpieczenia zainteresować jak najszerszą liczbę klientów (w tym przypadku pracowników), wyznaczony zakres ochrony odpowiada średnio składce w okolicach 60 złotych miesięcznie. 

W większości przypadków program grupowych ubezpieczeń na życie składa się z kilkudziesięciu ryzyk ubezpieczeniowych. Produkt ten, oprócz zabezpieczenia finansowego członków rodziny w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej, gwarantuje także wsparcie ubezpieczonego w poniższych sytuacjach:

  • poważne zachorowanie,
  • pobyt w szpitalu,
  • nieszczęśliwy wypadek,
  • niezdolność do pracy,
  • inwalidztwo.

To, z czym większości z nas kojarzy się „grupówka”, to tzw. ryzyka „rodzinne” tj. zgon rodzica/teścia, urodzenie dziecka, zgon małżonka/partnera bądź zgon/osierocenia dziecka. Najczęściej występujące są dwa pierwsze wymienione zdarzenia. 

W większości grupowych programów ubezpieczeniowych suma ubezpieczeń dla tych ryzyk (czyli wartość świadczenia) nie jest wysoka i wynosi od 1,5 do 2,5 tysięcy złotych. Częstotliwość występowania tych zdarzeń jest jednak dużo wyższa niż pozostałych składowych grupowego ubezpieczenia na życie, i co należy podkreślić, zazwyczaj dotyczy ona ubezpieczonych w młodszym wieku niż pozostałe ryzyka. Wśród uczestników rynku pojawia się wiele głosów krytyki, że wysoki udział w składce dla wspomnianych ryzyk (średnio 30%-40%) mocno ogranicza wysokość sumy ubezpieczenia dla ryzyka podstawowego, czyli zgonu ubezpieczonego. Trzeba jednak przyznać, że to jednak właśnie ubezpieczenia grupowe na życie, dla większości Polaków stanowią główne finansowe zabezpieczenie bliskich na wypadek ich śmierci. 
Urodzenie dziecka jest wyjątkowym rodzajem ryzyka dla ubezpieczycieli, ponieważ jako jedyne wiąże się z pozytywnym zdarzeniem w życiu naszych klientów. Najnowsza wersja naszego produktu grupowego na życie, Allianz Rodzina, wdrożona w 2020 roku rozszerzyła świadczenie z tytułu urodzenia dziecka o szereg usług pomocowych. Po wprowadzanych zmianach oprócz wypłaty ustalonego świadczenia pieniężnego zapewniamy także pomoc położnej, usługi trenera, czy pomoc psychologiczną np. w razie depresji poporodowej. A jeśli dziecko urodzi się chore, zapewniamy pomoc w organizacji rehabilitacji i wizyt lekarskich. 

Jeśli przyjrzymy się obecnym trendom występującym na rynku ubezpieczeń grupowych na życie to na pewno zaobserwujemy:

  • coraz wyższe wysokości sum ubezpieczenia dla ryzyka zgonu i poważnego zachorowania ubezpieczonego,
  • indywidualizację oferty poprzez dostępność pakietów dodatkowych,
  • digitalizację i automatyzację procesów obsługi ubezpieczenia,
  • obudowywanie produktu różnego rodzaju specjalistycznymi usługami assistance, które zapewniają także pomoc w organizacji procesu leczenia i powrotu do zdrowia.

Cieszymy się, iż z roku na rok, rośnie świadomość firm na temat wartości, jaką niosą ze sobą programy ubezpieczeniowe dla ich pracowników. Wykupując produkt, jakim jest grupowe ubezpieczenie na życie, pracodawcy skupiają się na realnym finansowym zabezpieczeniu bliskich swoich pracowników. W takich przypadkach liczba ryzyk jest mocno ograniczona (zazwyczaj jedynie zgon Ubezpieczonego i trwała niezdolność do pracy), a sumy ubezpieczenia są dużo wyższe i często powiązane z wysokością wynagrodzenia.

W programach opłacanych przez pracowników wysokość pożądanego zabezpieczenia również istotnie rośnie, co może być bezpośrednim skutkiem panującej w Polsce epidemii Covid-19. Zgodnie z danymi GUS w ciągu ostatnich 2 lat zmarło w naszym kraju ponad 1 mln osób, więc liczba zgonów wzrosła o 200 tysięcy w porównaniu do 5-letniej średniej sprzed pandemii.

Ubezpieczyciele zdali sobie również sprawę z trudności w spełnieniu oczekiwań jak najszerszej grupy pracowników danego pracodawcy. W związku z tym, coraz częściej ubezpieczyciele dają swoim klientom możliwość poszerzania oferty bazowej poprzez zakup pakietów dodatkowych. Wspomniana wcześniej najnowsza wersja naszego produktu grupowego także wprowadziła takie rozwiązanie. Nasi klienci mają możliwość indywidualnego dostosowania posiadanej ochrony do swojej sytuacji życiowej i wyboru dodatkowych pakietów m.in. pakietu onkologicznego, kardiologicznego, komunikacyjnego, chorobowego, pakietu dziecko bądź pakietu senior.

Czas pandemii, jak wspomniałem powyżej, nie tylko wpłynął na świadomość społeczeństwa dotyczącą wartości posiadania ubezpieczenia na życie, ale także przyspieszył digitalizację i automatyzację procesów obsługi tzw. grupówek. Coraz więcej osób przystępujących do ubezpieczenia, robi to w sposób zdalny, wypełniając deklarację online.

Nasi klienci oczekują również możliwości zdalnego zgłaszania chęci zmiany swojego zakresu ochrony. Dzięki wprowadzanym zmianom wyraźnie skrócił się czas oczekiwania na wypłatę świadczenia, zwłaszcza z tytułu urodzenia dziecka lub śmierci rodzica/teścia. Decyzje wydajemy już w przeciągu godziny, a w większości przypadków w ciągu 24h klient otrzymuje wypłatę świadczenia.

W kontekście powyższych trendów rynkowych największej zmiany w naszym produkcie grupowych ubezpieczeniach na życie dokonaliśmy poprzez rozszerzenie oferowanych usług pomocowych. Dodaliśmy do podstawowych, standardowych ryzyk, część assistance. Oprócz wspomnianych wcześniej zmian dot. urodzenia dziecka, przy ryzyku poważnego zachorowania wprowadziliśmy możliwość skorzystania z wizyt lekarskich bądź organizacji badań, w tym także badań bardziej specjalistycznych, takich jak rezonans magnetyczny. Natomiast w ramach pomocy assistance dodaliśmy także dla wszystkich naszych Klientów telekonsultacje z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. 

Pamiętajcie, zakup ubezpieczenia na życie to zabezpieczenie finansowe Waszych bliskich. Zatroszczcie się o nich już teraz by patrzeć ze spokojem w przyszłość.

Jeśli macie do mnie jakieś pytania, piszcie na Damian.Zielinski@allianz.pl

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.