Ubezpieczenia na życie i zdrowotne w pandemii. Co wpływa na wysokość składki?

Autor: Damian Zieliński   | czas czytania: 4 min 
 • Pomimo znoszenia pandemicznych restrykcji i powolnego otwierania gospodarek, powrót do „normalności”, która znamy sprzed pandemii może okazać się bardzo długim procesem. Zamknięcia, których celem było ograniczanie kontaktów międzyludzkich, a tym samym stopowanie transmisji poziomej wirusa, zmieniły nasze nawyki.
 • Co pewnie nie dziwi obecnie ogromną popularnością cieszy się telemedycyna, którą mamy w Allianz dostępną w ubezpieczeniach zdrowotnych, ale także w najnowszej wersji grupowego ubezpieczenia na życie. To doskonała odpowiedź na potrzebę bezpiecznego i wygodnego dostępu do usług medycznych bez wychodzenia z domu. Podczas takiej konsultacji, klient może omówić z lekarzem wyniki badań laboratoryjnych lub diagnostycznych, otrzymać lub przedłużyć e-recepty, uzyskać doraźną pomoc w sytuacjach niewymagających wizyty w stacjonarnej placówce medycznej, uzyskać e-zwolnienie lub otrzymać skierowanie na badania laboratoryjne lub diagnostyczne (np. EKG, USG).
 •  
 • Teraz chciałbym przejść do meritum artykułu czyli informacji/czynników, które wpływają na wysokość składki dla grupy, która jest zainteresowana ubezpieczeniem. Na cenę wpływa wybrany zakres ubezpieczenia,  w tym także aprobata klienta do przygotowanych przez nas rozwiązań „modułowych”. Dla wysokości składki ubezpieczeń, zwłaszcza zdrowotnego, ma znaczenie także liczba osób objętych ubezpieczeniem, a więc wybór spośród dostępnych wariantów tj. indywidualny, partnerski bądź rodzinny.
 •  
 • W przypadku ubezpieczeń grupowych zdajemy sobie sprawę z trudności w spełnieniu oczekiwań jak najszerszej grupy pracowników danego pracodawcy. 
 • W związku z tym ostatnia, wdrożona w 2020, wersja produktu grupowych ubezpieczeń na życie (Allianz Rodzina) składa się obecnie z oferty bazowej oraz pakietów dodatkowych. Ofertę bazową przygotowuje się wybierając zakres główny, a następnie pracownik ma możliwość indywidualnego wyboru dodatkowych pakietów jako uzupełnienie standardowej oferty, m.in. pakiet onkologiczny, kardiologiczny, komunikacyjny, chorobowy, dziecko czy senior.  
 •  
 • Kolejnym kluczowym czynnikiem dla wysokości składki ubezpieczeń grupowych jest struktura wiekowa zatrudnionych przez daną firmę. Zakładam, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak mocno wiek wpływa na długość naszego życia, ryzyko zachorowania na daną chorobę, a także skłonność do odwiedzania lekarza. Przy wyliczeniu składki uwzględniamy także to, jak mocno struktura wiekowa grupy, która przystąpi do ubezpieczenia będzie różniła się od struktury wiekowej całej populacji danego pracodawcy. Innym rozpowszechnionym na rynku tego typu rozwiązaniem jest określony przy zawarciu ubezpieczenia limit partycypacji.
 •  
 • Przy wyliczaniu ceny za ubezpieczenie bardzo istotnym elementem jest także informacja kto „płaci za to ubezpieczenie”. Produkty zdrowotne są zdecydowanie częściej sponsorowane przez pracodawców dla swoich pracowników. Pokrywanie kosztów takiego „benefitu pozapłacowego” wpływa oczywiście na partycypację i eliminuje w ten sposób „antyselekcję”. 
 • Ponadto jako pytanie pozostawię kwestię: czy traktujemy jednakowo to „co dostaliśmy” i to „co sami kupiliśmy”?
 •  
 • Aspektami, które mają istotny wpływ na wysokość składki jest także branża i wielkość przedsiębiorstwa poszukującego ochrony ubezpieczeniowej dla swoich pracowników. To, czym zajmujemy się w pracy i jaki charakter ma nasza praca, znacząco wpływa na długość naszego życia, ryzyko zachorowania na daną chorobę bądź ryzyko ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi. Natomiast intensywność naszych kontaktów z współpracownikami oddziałuje, co oczywiste, także na naszą wiedzę ubezpieczeniową.
 • Co ważne region, w którym mieści się firma, także wpływa na wysokość ceny ubezpieczenia. Musimy pamiętać o tym, że choćby dostęp do usług medycznych, np. czas oczekiwania na wizytę u specjalisty bądź operację, jak i ich koszty nie są jednakowe w poszczególnych regionach Polski. 
 •  
 • W procesie kalkulacji składki uwzględniamy także to czy „znamy” danego klienta czy jest to nowy klient. Dla firm, z którymi już współpracujemy, badamy jak kształtują się w poszczególnych okresach wskaźnik szkodowy i zespolony. Przy takiej analizie sprawdzamy, jakie ryzyka mają największy wpływ na szkodowość, czy są to  wysokie szkody z ryzyk z niską frekwencją, czy może wiele szkód z ryzyk z wyższą frekwencją. Sprawdzamy również czy nasze wcześniejsze prognozy były trafne, a ewentualne wprowadzone w przeszłości zmiany przyniosły zamierzony efekt. Przy wyliczeniu ceny dla takiego klienta uwzględniamy także zbieżność, bądź odchylenie od trendów obserwowanych w  całym naszym portfelu.   
 •  
 • Przy wyliczeniu składki bierzemy pod uwagę także to, jak się zmienia i będzie zmieniać otaczający nas świat. Najważniejsze dla grupowych ubezpieczeń na życie  i ubezpieczeń zdrowotnych zjawiska, które miały miejsce w 2020 to wzrost liczby zgonów w Polsce, „inflacja medyczna” i wzrost znaczenia telemedycyny. Zgodnie z danymi GUS w ostatnim roku zmarło w naszym kraju  484 021 osób. Dla porównania w 2019 roku było to 407 624 osób, więc mówimy prawie o 20% wzroście liczby zgonów. Z opublikowanych statystyk wynika również, że zwiększył się udział mężczyzn w liczbie zgonów w ostatnim roku. W 2020 zmarło blisko 20 tys. więcej mężczyzn (253 293), niż kobiet (230 728).
 •  
 • Raporty GUS pokazują również, że w 2020 roku wzrosły ceny i wynagrodzenia w sektorze usług medycznych, a wzrost ten wyniósł 8,5%. 
 •  
 • Jak widać, na wysokość składki za ubezpieczenie zdrowotne i życiowe wpływa wiele czynników – zarówno szczegółowa analiza danego podmiotu, który chciałby kupić ochronę ubezpieczeniową, ale także czynniki zewnętrzne jak i trendy. Nie sposób traktować tych dwóch obszarów rozłącznie. 
Menedżer Wydziału Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych
Ojciec Ady i Bruna, mąż. Absolwent SGH. Aktuariusz. Związany z branżą ubezpieczeniowa od ponad 10 lat.  Zajmuje się ubezpieczeniami na życie, jak i ubezpieczeniami majątkowymi.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.