Czym jest grupowe ubezpieczenie na życie Opiekun VIP?

 • Elastyczne ubezpieczenie
  Warunki ochrony są określane indywidualnie dla każdego uczestnika ubezpieczenia. W zależności od sytuacji istnieje możliwość zawarcia umowy dla pojedynczych osób (również wspólników w firmie) oraz grupowo dla zarządu, kadry menadżerskiej lub pracowników na kluczowych stanowiskach.
 • Zabezpieczenie dla wspólników
  To wygodne rozwiązanie dla partnerów biznesowych, ponieważ mogą wzajemnie wskazać się jako uposażonych. Dzięki temu w razie śmierci jednego z nich, drugi może otrzymać środki umożliwiające ewentualne wykupienie udziałów w firmie od spadkobierców wspólnika.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony
  W dowolnym momencie możesz rozszerzyć ubezpieczenie o umowy dodatkowe dotyczące: następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak śmierć, kalectwo, niezdolność do pracy czy uszczerbek na zdrowiu.
  Możesz też zabezpieczyć pracowników finansowo na wypadek poważnej choroby lub leczenia szpitalnego.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Niezdolność do pracy wskutek NW   
 • istotna pomoc finansowa w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem
 • wypłata: nawet do 3 mln zł
Niezdolność do pracy i poważne zachorowanie*
 • w zależności od wariantu: wsparcie finansowe w razie poważnego schorzenia lub niezdolność do pracy (spowodowanej chorobą lub wypadkiem)
 • wypłata w razie 11, 20 lub 46 poważnych zachorowań; lista poważnych zachorowań obejmuje m.in. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, operację by-assów, operację aorty, przeszczep narządów, śpiączkę, utratę mowy, utratę wzroku
 • wypłata w razie niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania: nawet do 3 mln zł
Kalectwo wskutek NW
 • istotne wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, spowodowanego wypadkiem, zgodnie z tabelą kalectwa (19 pozycji)
 • wypłaty: wielokrotne nawet do 10 mln zł
Śmierć wskutek NW
 • dodatkowe wsparcie dla najbliższych w razie śmierci spowodowanej wypadkiem
 • wypłata: nawet to 10 mln zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 • pomoc w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem
 • wypłata: za każdy procent uszczerbku wypłacany jest 1% sumy ubezpieczenia (kwoty wybranej z przedziału 50 tys. – 150 tys. zł)
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW  w systemie świadczeń progresywnych
 • korzyści podobne jak w przypadku ubezpieczenia „Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW”, ale wypłata zależy również od tzw. współczynnika progresji (oznacza to relatywnie wyższe wypłaty przy większych uszczerbkach – maks. do  600 tys. zł)
Świadczenie szpitalne "Zdrowe Życie"
 • pomoc finansowa w razie  leczenia w szpitalu z około  1 800 powodów
 • wypłata: określony % sumy ubezpieczenia (kwoty wybranej z przedziału 20 tys. - 50 tys. zł), zależny od rodzaju przeprowadzonego postępowania medycznego
Leczenie szpitalne
 • wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku hospitalizacji trwającej min. 5 dni. Świadczenie wypłacane jest do wyczerpania sumy ubezpieczenia
 • wysokość dziennej stawki – do 300 zł (za pierwsze 14 dni), do 150 zł (od 15 dnia)
Leczenie szpitalne w systemie świadczeń progresywnych
 • wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku hospitalizacji trwającej min. 5 dni. Świadczenie wypłacane jest do wyczerpania sumy ubezpieczenia
 • wysokość dziennej stawki – do 450 zł (za pierwsze 14 dni), do 75 zł (od 15 dnia); dodatkowe jednorazowe świadczenie – do 1 500 zł – za pobyt na OIOM (min. 24 godziny)
Assistance
 • pomoc w trudnych sytuacjach życiowych m.in.: trzy domowe wizyty lekarskie w roku, transport medyczny, opieka pielęgniarki w szpitalu, opieka nad dzieckiem, opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji, pomoc medyczna za granicą
* Pełne definicje poważnych zachorowań znajdują się w warunkach ogólnych ubezpieczenia.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.