Menu back

Medycyna Pracy

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Medycyna Pracy

www.allianz.pl - Medycyna Pracy

Ubezpieczeniem objęte są koszty świadczeń medycyny pracy ponoszone przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy w zakresie:

 • Przeprowadzania badań profilaktycznych dla pracowników
 • Sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
 • Wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • Wykonywania badań profilaktycznych do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Oceny zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku
 • Wydawania zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy
 • Wizytowania zakładu pracy przez lekarza medycyny pracy
 • Uczestniczenia lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Ogólne informacje

 • Składka

 • Obsługa umowy

 • Skierowania na badania

 • Zakres badań profilaktycznych

Ogólne informacje

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, zatrudniające co najmniej 20 pracowników, mogą skorzystać z ubezpieczenia Medycyna Pracy.

Ubezpieczenie pracodawcy medycyna pracy jest zawierane na jeden rok, z możliwością automatycznego przedłużenia na następne roczne okresy. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez pracodawcę na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Składka

Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia pracodawca opłaca składkę w wysokości i z częstotliwością wskazaną w umowie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana zawsze z góry na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego okresu ubezpieczenia. Składka może być płatna miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Obsługa umowy

Raport stanu osobowego (bezimienny) jest najważniejszym dokumentem w obsłudze ubezpieczenia. W raporcie Pracodawca wpisuje m.in:

 • liczbę wszystkich pracowników zadeklarowanych Allianz w poprzednim raporcie stanu osobowego,
 • liczbę pracowników zatrudnionych po sporządzeniu ostatniego raportu,
 • liczbę zwolnionych pracowników do końca miesiąca sporządzenia raportu.

Raport jest sporządzany w przypadku zmiany liczby pracowników po zawarciu umowy ubezpieczenia i przesyłany najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed upływem każdego miesiąca ochrony ubezpieczeniowej.

Skierowania na badania

Pracodawca powinien wypełnić skierowanie na badania medycyny pracy (na druku Allianz, z podaniem numeru polisy). Pracownik przedstawia w placówce medycznej oryginał skierowania - jest on konieczny do wystawienia zaświadczenia o zdolności do pracy. Prawidłowo wypełnione skierowanie opisuje dokładnie czynności wykonywane przez pracownika i określa czynniki uciążliwe i szkodliwe występujące na danym stanowisku pracy. Tym samym informacje zawarte w skierowaniu pozwalają wstępnie ustalić zakres badań.

Zakres badań profilaktycznych

Zakres badań profilaktycznych jest uzależniony od stanowiska pracy, a w szczególności od czynników uciążliwych i szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Wnioski, formularze, inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

Jaki jest przebieg badań profilaktycznych?

Pracodawca wystawia skierowanie na drukach Allianz. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu, w którym określa stanowisko pracy, wymienia czynniki szkodliwe i uciążliwe.

 1. Pracownik/Pracodawca kontaktuje się z infolinią Allianz (numer telefonu podany na skierowaniu) podając dane ze skierowania.
 2. Konsultanci Allianz umawiają pracownika na badania (Pracownik otrzymuje SMS z potwierdzeniem wizyty/badań).
 3. Pracownik stawia się do wskazanej placówki ze skierowaniem (oryginałem).
 4. Badania kończą się wystawieniem przez lekarz medycyny pracy zaświadczenia.

Pracownik/Pracodawca może również umówić badania medycyny pracy bezpośrednio w placówkach posiadających system EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz).

Kiedy pracownik otrzyma zaświadczenie o zdolności do pracy?

Pracownik otrzymuje zaświadczenie w trakcie wizyty u lekarza medycyny pracy w przypadku braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest posiadanie oryginału skierowania na badania medycyny pracy.

Na jak długo ważne jest zaświadczenie?

O terminie następnego badania decyduje lekarz. Określone są maksymalne okresy między badaniami, w zależności od występujących zagrożeń. W zależności od nasilenia czynników szkodliwych/uciążliwych oraz stanu zdrowia pracownika okresy te mogą być odpowiednio krótsze.

Czy pracownik zgłaszający się na badania zawsze potrzebuje skierowania od pracodawcy?

Tak, pracodawca kierując pracownika na badania profilaktyczne wystawia skierowanie na badanie. W skierowaniu tym wskazuje stanowisko i czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w miejscu pracy.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.