Menu back

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Allianz1

Zgłoszenie szkody Allianz1

www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody Allianz1

Jak zgłosić szkodę

 • Online wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego
 • Telefonicznie zadzwoń pod numer 224 224 224
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00
 • Pocztą wyślij dokumenty na adres:

         TUiR Allianz Polska S.A. 

         ul. Rodziny Hiszpańskich 1

         02-685 Warszawa

 • Osobiście złóż dokumenty w dowolnym oddziale Allianz

Niezbędne dokumenty

 • Lista wymaganych dokumentów jest uzależniona od rodzaju sprawy. Spis dokumentów znajdziesz nizej.
 • W trakcie rozpatrywania roszczenia może zaistnieć konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji.

WAŻNE

Podaj swój nr telefonu lub adres email. Pozwoli to nam kontaktować się z Tobą bezpośrednio i przyspieszy procedurę rozpatrywania zgłoszenia.

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z ubezpieczenia Allianz1 Twoje zdrowie

Pobyt w szpitalu po wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniuOpis okoliczności wypadku
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Pobyt w szpitalu wskutek nagłego zachorowania

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 

Koszty leczenia po wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Dowody poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wypadkiem
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 5. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 6. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Zachorowanie na nowotwór

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznaną chorobą nowotworową (wyniki badań potwierdzające chorobę)
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 

Czasowa niezdolność do pracy po wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 4. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 5. Kopia druku zwolnienia lekarskiego (druk ZUS ZLA)
 6. Umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
 7. Kompletna dokumentacja medyczna związana z diagnostyką i leczeniem schorzenia, które jest przyczyną niezdolności do pracy

Śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Odpis aktu zgonu ubezpieczonego rodzica oraz drugiego rodzica, jeśli zginął w tym samym wypadku komunikacyjnym
 6. Odpis aktu urodzenia osieroconego dziecka
 7. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 8. Jeśli świadczenie przysługuje dziecku przysposobionemu - prawomocne postanowienie Sądu opiekuńczego orzekające przysposobienie dziecka przez Ubezpieczonego
 9. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 5. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 6. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 7. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z ubezpieczenia Allianz1 Twoje dzieci

Zasiłek szpitalny - w następstwie wypadku dziecka

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 4. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 5. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji

Zasiłek szpitalny - w następstwie nagłego zachorowania dziecka

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 4. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 5. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji

Uszczerbek na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 4. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 5. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji

Koszty leczenia dziecka po wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 4. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 5. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 6. Rachunki i potwierdzenia zapłaty, które są dowodem poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego

Pogryzienie przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 4. Dokumentacja medyczna, która podaje zakres udzielonej pomocy po zdarzeniu

Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)

Czasowa niezdolność dziecka do nauki po wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 4. Zwolnienie lekarskie wskazujące na przyczynę zwolnienia oraz zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające nieobecność na zajęciach lekcyjnych, a w przypadku hospitalizacji - karta informacyjna leczenia szpitalnego
 5. Kompletna dokumentacja medyczna zawierająca diagnozę lekarską postawioną przez lekarza prowadzącego

Śmierć dziecka w następstwie wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 4. Odpis aktu zgonu
 5. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia szkody z ubezpieczenia Allianz1 Twój dom

Uszkodzenia domu

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Zdjęcia uszkodzonego mienia
 3. Dokument potwierdzający własność uszkodzonego mienia (akt własności, wypis z księgi wieczystej, faktura zakupu, inne)
 4. Protokół administracji wskazujący przyczynę, zakres oraz odpowiedzialnego za powstanie szkody w przypadku, gdy budynek jest zarządzany przez administrację, wspólnotę lub spółdzielnię
 5. Notatka policyjna, straży miejskiej, straży pożarnej - w przypadku interwencji lub zgłoszenia zdarzenia wymienionym organom. Jeśli brakuje notatki, Allianz uzyska ją samodzielnie
 6. Lista uszkodzonych rzeczy (nazwa, typ, model, producent, rok zakupu, cena zakupu, wartość w dniu szkody) - w przypadku uszkodzenia ruchomości
 7. Ekspertyza z warsztatu naprawczego/serwisu określająca przyczynę i zakres szkody oraz koszt naprawy
 8. Dokument potwierdzający koszty usunięcia szkody: kosztorys, faktury

Uszkodzenia wyposażenia

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Zdjęcia uszkodzonego mienia
 3. Dokument potwierdzający własność uszkodzonego mienia (akt własności, wypis z księgi wieczystej, faktura zakupu, inne)
 4. Protokół administracji wskazujący przyczynę, zakres oraz odpowiedzialnego za powstanie szkody w przypadku, gdy budynek jest zarządzany przez administrację, wspólnotę lub spółdzielnię
 5. Notatka policyjna, straży miejskiej, straży pożarnej - w przypadku interwencji lub zgłoszenia zdarzenia wymienionym organom. Jeśli brakuje notatki, Allianz uzyska ją samodzielnie
 6. Lista uszkodzonych rzeczy (nazwa, typ, model, producent, rok zakupu, cena zakupu, wartość w dniu szkody) - w przypadku uszkodzenia ruchomości
 7. Ekspertyza z warsztatu naprawczego/serwisu określająca przyczynę i zakres szkody oraz koszt naprawy
 8. Dokument potwierdzający koszty usunięcia szkody: kosztorys, faktury

Kradzież z włamaniem

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Zdjęcia uszkodzonego mienia
 3. Dokument potwierdzający własność uszkodzonego mienia (akt własności, wypis z księgi wieczystej, faktura zakupu, inne)
 4. Protokół administracji wskazujący przyczynę, zakres oraz odpowiedzialnego za powstanie szkody w przypadku, gdy budynek jest zarządzany przez administrację, wspólnotę lub spółdzielnię
 5. Notatka policyjna, straży miejskiej, straży pożarnej - w przypadku interwencji lub zgłoszenia zdarzenia wymienionym organom. Jeśli brakuje notatki, Allianz uzyska ją samodzielnie
 6. Lista uszkodzonych rzeczy (nazwa, typ, model, producent, rok zakupu, cena zakupu, wartość w dniu szkody) - w przypadku uszkodzenia ruchomości
 7. Ekspertyza z warsztatu naprawczego/serwisu określająca przyczynę i zakres szkody oraz koszt naprawy
 8. Dokument potwierdzający koszty usunięcia szkody: kosztorys, faktury

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia szkody z ubezpieczenia Allianz1 Odpowiedzialność cywilna

Zobacz listę dokumentów

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Wymiary pomieszczeń/ścian/dachu (długość, szerokość, wysokość), oraz wymiary uszkodzeń (zacieków, grafity, plam, ilość uszkodzonych elementów dachu, itd.) - w przypadku szkody w budynku/lokalu
 3. Lista uszkodzonych, skradzionych rzeczy (nazwa, typ, model; producent; rok zakupu; cena zakupu; wartość w dniu szkody) - w przypadku uszkodzenia ruchomości
 4. Ekspertyza z warsztatu naprawczego/serwisu określająca przyczynę i zakres szkody oraz koszt naprawy
 5. Protokół administracji wskazujący przyczynę, zakres oraz odpowiedzialnego za powstanie szkody w przypadku gdy budynek jest zarządzany przez Administrację lub Wspólnotę
 6. Dokument potwierdzający własność uszkodzonego mienia (akt własności, faktura zakupu, umowa kupna - sprzedaży, inne)
 7. Potwierdzenie przyczyny oraz odpowiedzialności za zaistniała szkodę przez sprawcę
 8. Notatka policyjna, straży miejskiej, straży pożarnej - w przypadku interwencji lub zgłoszenia zdarzenia wymienionym organom. W przypadku braku TU samodzielnie wystąpi o jej uzyskanZdjęcia uszkodzonego mienia

Czasowa niezdolność do pracy po wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 3. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 4. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 5. Kopia druku zwolnienia lekarskiego (druk ZUS ZLA)
 6. Umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
 7. Kompletna dokumentacja medyczna związana z diagnostyką i leczeniem schorzenia, które jest przyczyną niezdolności do pracy

Śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka
 3. Jeśli zawiadomiono policję –  notatka policyjna
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Odpis aktu zgonu ubezpieczonego rodzica oraz drugiego rodzica, jeśli zginął w tym samym wypadku komunikacyjnym
 6. Odpis aktu urodzenia osieroconego dziecka
 7. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 8. Jeśli świadczenie przysługuje dziecku przysposobionemu - prawomocne postanowienie Sądu opiekuńczego orzekające przysposobienie dziecka przez Ubezpieczonego
 9. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęliwego wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Dokument tożsamości uprawnionego
 5. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 6. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 7. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

W przypadku dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z procesem likwidacji szkody / roszczenia, Ubezpieczony otrzyma informację odrębnym pismem.

Jak przesłać dokumenty

Online

Wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów 

E-mailem

załącz dokumenty i wyślij na adres: roszczenia@allianz.pl

w temacie wiadomości wpisz numer szkody zgodnie z przykładem: #123-1234567#

MMS

ze zdjęciem na numer + 48 661 004 028

w tekście wiadomości wpisz numer szkody zgodnie z przykładem 123-1234567