Menu back

PPK dla Pracodawcy

Podpisz umowę PPK

Podpisz umowę PPK

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy już od 1 lipca 2019 r. 

Co muszę wiedzieć jako Pracodawca?

  • utworzenie PPK jest obowiązkowe - każde przedsiębiorstwo w kraju musi zaproponować uczestnictwo w PPK swoim Pracownikom
  • składka podstawowa do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego nie będą naliczane składki na ubezpieczenie społecznie - emerytalne i rentowe
  • koszty utworzenia PPK będą stanowić koszty uzyskania przychodu

PPK - warto wiedzieć

Ważne etapy wdrożenia Planu

 • Zaplanowanie dodatkowego kosztu w budżecie
 • Dokonanie wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać Planem
 • Podpisanie w imieniu pracowników umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Poinformowanie pracowników o wyborze instytucji i sposobie działania PPK

Rodzaje odprowadzanych składek

W Pracownicze Plany Kapitałowe będą zaangażowani pracodawcy, pracownicy oraz państwo (Fundusz Pracy). 

Wszyscy pracownicy do 55 roku życia, którzy otrzymują wynagrodzenie podlegające składkom emerytalno-rentowym staną się uczestnikami PPK po 3 miesiącach zatrudnienia. 

W PPK istnieje możliwość różnicowania wysokości wpłat dodatkowych, finansowanych przez pracodawcę, w zależności od stażu pracy danej grupy pracowników w podmiocie zatrudniającym albo na zasadach określonych w zakładowym prawie pracy.

www.allianz.pl - składki_1

Kto będzie uczestnikiem PPK?

Obligatoryjnie uczestnikiem PPK staje się każda osoba zatrudniona w wieku poniżej 55 lat (ze stażem pracy co najmniej 3 miesiące) oraz osoba w wieku 55–70 lat na jej wniosek. Osoby powyżej 70. roku życia nie mogą uczestniczyć w PPK.

Jak będą inwestowane środki w ramach PPK?

 • Polityka inwestycyjna w ramach PPK została oparta na modelu funduszy zdefiniowanej daty. Powinna być ona dostosowywana tak, aby uwzględniać konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego.
 • W związku z zawarciem umowy o prowadzenie PPK, środki gromadzone przez uczestnika mogą być lokowane w jednym z co najmniej ośmiu funduszy zdefiniowanej daty, stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, właściwej dla daty urodzenia uczestnika.
 • Na wniosek pracownika możliwa jest zmiana funduszu zdefiniowanej daty.

Koszty zarządzania

W przypadku PPK wprowadzony został maksymalny limit wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK, w wysokości nie większej niż 0,5% od wartości aktywów netto funduszu w skali roku oraz dodatkowe 0,1% wynagrodzenia za osiągnięcie wyniku przez fundusz.

Zalety dla Pracownika

 • Środki zgromadzone na koncie pracownika to dodatkowe prywatne oszczędności dostępne po 60 r.ż.
 • Wpłaty gromadzone na rachunkach w PPK będą inwestowane w funduszach inwestycyjnych, a wypracowane zyski będą zwolnione z podatku odz zysków kapitałowych 
 • Zabezpieczenie finansowe w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania pracownika, małżonka, dziecka (katalog chorób wymieniony w ustawie) - możliwość wypłaty do 25% zebranego kapitału
 • Oszczędności w PPK będą podlegały dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadku

Nowe obowiązki pracodawcy w PPK

 • obowiązek terminowego i prawidłowego naliczania oraz przekazania wpłat do PPK do właściwego podmiotu zarządzającego
 • obowiązek opiekowania się dokumentacją PPK (zawarcie i archiwizowanie umów)
 • obowiązek pilnowania terminu ponownego podjęcia wpłat za danego uczestnika do PPK
 • obowiązek terminowego przekazywania uczestnikom oraz podmiotowi zarządzającemu określonych informacji związanych z prowadzonym PPK

Obowiązki związane z nowo zatrudnianymi pracownikami

Obowiązkiem pracodawcy jest zapisanie do PPK każdego nowo zatrudnianego pracownika do 55. roku życia, w ciągu 10 dni następujących po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia w podmiocie, chyba że osoba zatrudniona złoży pisemną deklarację niedokonywania wpłat.

Jak będzie obsługiwane PPK?

 • Pracownicze Plany Kapitałowe będą obsługiwane poprzez platformę PPK online u Pracodawcy
 • Uczestnikom zapewniamy dostęp do informacji o stanie oszczędności przez telefon i internet

 

PPK - oferta TFI Allianz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą utworzenia i zarządzania PPK w TFI Allianz. W ofercie podkreślamy najistotniejsze informacje dotyczące TFI i zarządzania PPK, m.in.:

  • doświadczenie zespołu TFI Allianz w zarządzaniu produktami emerytalnymi
  • konkurencyjne koszty
  • zarządzanie przy wykorzystaniu globalnej ekspertyzy Allianz Global Investors i PIMCO
  • łatwość wdrożenia i obsługi administracyjnej przy wykorzystaniu intuicyjnych narzędzi internetowych
  • dodatkowe korzyści dla pracowników 

Instrukcje dla Pracodawcy - PPK w 2019 roku

Dokumenty do pobrania

PPK - pełne wsparcie TFI Allianz

 • Pełne wsparcie na każdym etapie wprowadzania Planu, pomoc przy tworzeniu materiałów informacyjnych oraz udział przedstawicieli TFI w spotkaniach z pracownikami
 • Narzędzia ułatwiające obsługę Planu po stronie pracodawcy, m.in. elastyczny system operacyjny
 • Dostęp do informacji o stanie oszczędności przez telefon i internet
 • Systematyczne przekazywanie pracodawcy informacji na temat PPK, rynków kapitałowych oraz wyników funduszy
www.allianz.pl - a_z

Masz pytania - skontaktuj się z nami

www.allianz.pl - rafał

Rafał Szwabo - Dyrektor ds. Planów Emerytalnych

tel. +48 782 997 025 
e-mail: rafal.szwabo@allianz.pl 

www.allianz.pl - monika

Monika Mikulska - Manager ds. Planów Emerytalnych

tel. +48 783 918 654 
e-mail: monika.mikulska@allianz.pl 

Polecamy także 

PPK dla PRACOWNIKA

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.