Przewodnik surveya zdalnego Allianz

Wydział Oceny Ryzyka Majatkowego | czas czytania: 2 min 

W dalszym ciągu pozostajemy w epoce epidemii COVID mając nadzieję na szybki jej koniec. Chroniąc Państwa i nasze zdrowie, nie możemy pojawić się u Państwa osobiście. W celu przeprowadzenia dialogu technicznego i oceny ryzyka, proponujemy survey zdalny (online). Takie wirtualne spotkanie składa się z następujących części: 

 • część I: wideokonferencja między inżynierem Allianz a Państwa przedstawicielami (wg zakresu na drugiej stronie)
 • część II: obchód Państwa przedstawiciela po zakładzie z urządzeniem mobilnym i transmisją online z kamery, obejmujący ustalone obszary zakładu (opis na drugiej stronie). Allianz nie nagrywa obrazu! 
 • ze strony Allianz będzie to wskazany inżynier Wydziału Oceny Ryzyka Majątkowego;
 • z Państwa strony wskazane jest spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne dziedziny, np. dyrektor / kierownik techniczny lub administracyjny, technolog, szef utrzymania ruchu, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe, przedstawiciel służb księgowych / zarządzania majątkiem w celu omówienia wartości ubezpieczeniowych.
  W celu usprawnienia procesu, prosimy o udział jedynie osób niezbędnych do omówienia poszczególnych obszarów. 
 • urządzenie mobilne (laptop / tablet / smartfon) z kamerą i dostępem do Internetu;
 • Internet mobilny (transmisja danych) / Wifi umożliwiający wideokonferencję;
 • zarezerwowany czas i ludzie ponieważ taki survey trwa zazwyczaj od 3 do 6 godzin w zależności od wielkości zakładu. 
 • Skype;
 • Microsoft Teams;
 • Webex. 
Allianz przeprowadza zdalny survey przy pomocy ogólnodostępnych i bezpłatnych platform. Większość nie wymaga instalacji aplikacji. Ze względów bezpieczeństwa IT Allianz niestety nie możemy korzystać z Zoom. Przed surveyem online inżynier wyśle drogą e-mail zaproszenie z linkiem do wideokonferencji. Link ten będzie służył całemu wydarzeniu. W celu przesłania zaproszeń prosimy o podanie adresów mailowych osób dedykowanych do spotkania online. Przed audytem, we wspólnie ustalonym terminie, zachęcamy do krótkiego (5 minut) połączenia testowego w celu sprawdzenia jakości połączenia i identyfikacji ewentualnych problemów. 

W celu usprawnienia procesu oceny ryzyka i zaoszczędzenia Państwu czasu, odpowiednio wcześniej prosimy o dostarczenie mailem lub poprzez naszą platformę wymiany plików dokumentów do oceny ryzyka. Link do platformy zostanie wygenerowany przez inżyniera Allianz po otrzymaniu informacji o takiej potrzebie. 

Są to najczęściej: 

 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
 • plan zakładu,
 • protokoły, potwierdzające sprawność zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Podczas dialogu technicznego online w części pierwszej wspólnie z Państwem omówimy:

 1. Ogólne informacje o firmie: ogólny profil działalności, rys historyczny, ostatnie inwestycje, inwestycje planowane, zatrudnienie, system pracy;
 2. Organizację zarządzania ryzykiem i ciągłości działania;
 3. Proces produkcyjny od głównych surowców / komponentów, stosowane technologie, etapy procesy produkcyjnego, wyroby gotowe; wraz z charakterystyką głównych urządzeń parku maszynowego; zabezpieczenia technologiczne przed awarią;
 4. Procesy pomocnicze – np. transportu wewnętrznego; gospodarka odpadami; instalacje ochrony środowiska;
 5. Miejsca i sposoby składowania surowców, komponentów, opakowań, wyrobów gotowych;
 6. Sposób zasilania zakładu w media (energia elektryczna, cieplna, woda, sprężone powietrze, gazy techniczne) wraz z charakterystyką urządzeń wytwórczych;
 7. Organizację służb utrzymania ruchu wraz planowaniem przeglądów i remontów;
 8. Budynki, ich konstrukcję, usytuowanie, powierzchnie i podział na strefy pożarowe;
 9. Przeglądy budynków i ich instalacji (np. odgromowej, elektrycznej);
 10. Wykrywanie i alarmowanie o pożarze (sygnalizacja pożaru);
 11. Zewnętrzne zaopatrzenie przeciwpożarowe dla straży pożarnej (np. zbiorniki, hydranty);
 12. Zabezpieczenia wewnętrzne przeciwpożarowe: stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze, zabezpieczenia miejscowe kluczowych obszarów – np. serwerowni, hydranty wewnętrzne, gaśnice i agregaty gaśnicze
 13. Organizację bezpieczeństwa pożarowego (służba ochrony ppoż, ćwiczenia z użyciem sprzętu gaśniczego, audyty bezpieczeństwa, organizację prac pożarowo niebezpiecznych itd.); · Organizację ochrony fizycznej;
 14. Historię szkód. 

W drugiej części spotkania odbędzie się obchód przedstawiciela zakładu z włączoną kamerą w smartfonie lub tablecie z transmisją online obrazu i dźwięku. Obszary oględzin:

 • główna portiernia ze stanowiskiem ochrony, CCTV;
 • ogólnie tereny zewnętrzne z ogrodzeniem i bramami;
 • miejsce centrali alarmu pożarowego;
 • magazyny surowców / komponentów;
 • główne hale produkcyjne;
 • pomieszczenia techniczne takie jak sprężarkownie, rozdzielnie elektryczne, kotłownie, piwnice olejowe;
 • magazyny wyrobów gotowych, opakowań.

Uwaga – w przypadku problemów technicznych z połączeniem konieczne będzie wykonanie i przesłanie zdjęć.

Po obchodzie odbywa się spotkanie podsumowujące audyt, w tym omówienie ewentualnych problemów oraz konieczności uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów.

Mamy nadzieję że przedstawione informacje są dla Państwa użyteczne. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa brokerem lub przedstawicielem Allianz. 


Wydział Oceny Ryzyka Majątkowego ocenaryzyka@allianz.pl
TUiR Allianz Polska SA, 2021.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.