O potrzebie aktualnej i pełnej informacji w ubezpieczeniach

Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
Fakt, iż umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o informację nt. ubezpieczanego ryzyka jest oczywisty. Zakład ubezpieczeń wymaga szeregu szczegółowych informacji nie tylko w celu prawidłowej oceny i wyceny ryzyka, lecz również po to, aby zaproponować adekwatne działania prewencyjne.  Służą temu pytania zawarte w kwestionariuszach ubezpieczeniowych, a przede wszystkim dane dostarczane przez klienta podczas bezpośrednich wizyt inżynierów w ocenianych lub ubezpieczanych lokalizacjach.

Bywa jednak, iż szczegółowość informacji oraz częstotliwość, z jaką zakład ubezpieczeń zwraca się o aktualizację posiadanych informacji, staje się przedmiotem dyskusji pomiędzy zakładem ubezpieczeń a pośrednikiem ubezpieczeniowym.

O ile aktualizacja informacji dotyczących sum ubezpieczenia, osiąganych obrotów lub wymaganych limitów odpowiedzialności każdorazowo przy odnawianiu umowy ubezpieczenia również jest oczywista, to po co corocznie lub nawet w trakcie okresu ubezpieczenia aktualizować informacje o ryzyku, skoro nic u klienta się nie zmieniło?

Czy aby na pewno? Obserwacja praktyki, w tym również – lecz niewyłącznie – w dobie pandemii koronowirusa pokazuje jednak, że warto robić to na bieżąco. Dlaczego?

Część ubezpieczonych może czasowo rezygnować z użytkowania ubezpieczonych lokalizacji – o konieczności podjęcia adekwatnych działań prewencyjnych mówimy w prezentacji, kóra zamieszczamy do pobrania.  Należy mieć również na względzie, że OWU majątku wybranych zakładów ubezpieczeń mogą także zawierać ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej dla lokalizacji wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy, niż wskazany w OWU lub fakt ten traktować jako istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Wówczas celowe wydaje się każdorazowe uzgodnienie z zakładem ubezpieczeń utrzymania ochrony ubezpieczeniowej.

Nadzwyczajne okoliczności mogą mieć wpływ na poziom ryzyka ubezpieczeniowego. Fakt ten obrazować mogą dwa przykłady, związane właśnie z pandemią i podwyższonymi wymaganiami sanitarnymi:

  • znaczne ilości płynów dezynfekujących, zawierających łatwopalne składniki powodować mogą, iż wzrasta obciążenie ogniowe ubezpieczanych lokalizacji;
  • dodatkowe materiały opakowaniowe dla wyrobów gotowych (np. w przemyśle spożywczym) składowane w miejscach do tego pierwotnie nieprzeznaczonych (np. w wyniku ograniczeń przestrzeni magazynowej).

Nagłe ograniczenie popytu na wyroby gotowe skutkować może istotnym zwiększeniem stanów magazynowych. Potencjalnie powoduje to nie tylko zmianę obciążeń ogniowych w lokalizacji, lecz również nieadekwatność sum ubezpieczenia środków obrotowych (doprowadzając np. do niedoubezpieczenia). Podobnie, dynamiczna zmiana popytu powodować może szybkie modyfikacje profilu działalności lub sposobu wykorzystywania dotychczasowych lokalizacji. Ma to związek nie tylko z ubezpieczeniami rzeczowymi, lecz również z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej.

Sprowadzanie na czas ,,zamknięcia gospodarki” środków obrotowych do magazynu centralnego z jednostek terenowych, powodujące nagły wzrostu sumy ubezpieczenia (nawet ponad sumę ustaloną w umowie ubezpieczenia).

Zmiana kanałów dystrybucji zmieniać może profil ryzyka odpowiedzialności cywilnej, wpływając np. na jego zakres terytorialny.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:

Powyższe przykłady stanowią zapewne jedynie wycinek scenariuszy, które pisać może praktyka. Tak, jak celowym i wynikającym z obowiązków nakładanych przez Kodeks Cywilny jest dzielenie się informacjami ubezpieczającego z ubezpieczycielem, tak i uzasadnionym jest informowanie przez zakład ubezpieczeń o tym, do czego wspomniane informacje służą. A służyć mogą zarówno ustaleniu zakresu oferowanej ochrony ubezpieczeniowej, jak i w skrajnych przypadkach przedstawieniu przedmiotowej oferty w ogóle – pamiętać należy, iż zakład ubezpieczeń nieposiadający informacji nt. ryzyka zakłada zazwyczaj najmniej korzystny scenariusz, co nie pozostaje bez wpływu na zakres i koszt ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego też w kolejnych publikacjach systematycznie będziemy przybliżać dalsze zagadnienia związane z informacją nt. ryzyka.
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.