Bardziej zaawansowane procesy cyfryzacji, większa odporność na szok gospodarczy

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
Im wyższy poziom digitalizacji biznesu, usług, czy administracji w danym kraju, tym większa łatwość radzenia sobie ze skutkami ekonomicznymi pandemii. Euler Hermes opublikował ranking Enabling Digitalization Index (EDI), który pokazuje tę zależność. 
 • Wskaźnik Euler Hermes Enabling Digitalization Index (EDI) mierzy zdolność i elastyczność krajów do pomocy firmom cyfrowym w funkcjonowaniu, a tradycyjnym firmom - w wykorzystaniu zmiany wynikającej z cyfryzacji na świecie.

 • Właśnie opublikowano najnowszą edycję rankingu (gdzie 0 to najniższy poziom zaawansowania, a 100 – najwyższy). 
 •  
 • Ocena opiera się na pięciu elementach: 
 • regulacjach, sprzyjających tworzeniu cyfrowego środowiska, 
 • wiedzy w tym zakresie, 
 • technologiach telekomunikacyjnych, 
 • zapleczu infrastrukturalnym 
 • oraz rozmiarach podejmowanych/zrealizowanych inicjatyw cyfrowych.  
 •  
 • Wśród 78 różnych badanych gospodarek jeden punkt wyższy w rankingu EDI pozwolił na łagodniejsze przejście przez niedogodności związane z COVID-19 średnio o 0,25 punktu procentowego.
 •  
 • Obliczenia i analizy pomogły wyodrębnić 4 grupy gospodarek:
 1. Grupa 1: Wysoka pozycja w EDI, lepsze wyniki makroekonomiczne podczas COVID-19.
 2. Grupa 2: Średni ranking i niższy wzrost w porównaniu z gospodarkami z pierwszej grupy.
 3. Grupa 3: Najgorsze wyniki makroekonomiczne przy niskim EDI.
 4. Grupa 4: Inne gospodarki, mniej dotknięte kryzysem.
 •  
 • Co ciekawe, także globalne badania łańcucha dostaw potwierdziły, że większa cyfryzacja oznacza większą odporność na szok gospodarczy – pozwala na zwinne dostosowywanie się do nowych warunków otoczenia oraz pro aktywność w działaniach. 
 •  
 • Badania pokazały, że wysoce zdigitalizowane firmy podjęły szybkie działania w celu złagodzenia zakłóceń w łańcuchu dostaw w 2020 r. 
 •  
 • Niska cyfryzacja natomiast przełożyła się na brak operacyjnej decyzyjności: aż 35% mniej zdigitalizowanych firm nie wie, czy pandemia zmusi je do znalezienia nowych dostawców  (to dwukrotnie więcej niż firm wysoce scyfryzowanych). 
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.