Allianz Podatnik i Skarbowy - proste ubezpieczenie na konkretne ryzyko

Paweł Kasztelan  | czas czytania: 5 min 
Utrzymująca się na wysokim poziomie nieprzewidywalność zmian w zakresie prawa podatkowego, niespójność orzecznicza, wzrost liczby postępowań karnoskarbowych, liczba skazanych, czy wzrost średniej wartości sporu podatkowego 

Już w pierwszych latach studiów prawniczych, młodzi adepci prawa uczą się tego, że przewidywalność systemu podatkowego jest określana jako kluczowy i elementarny czynnik dojrzałości całego systemu fiskalnego i gwarancji dla prowadzących biznes.

Polski system podatkowy został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, w badaniu przeprowadzonym wśród 284 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w IX Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG.

Utrzymująca się na wysokim poziomie nieprzewidywalność zmian w zakresie prawa podatkowego, niespójność orzecznicza, wzrost liczby postępowań karnoskarbowych, liczba skazanych, czy wzrost średniej wartości sporu podatkowego (ponad 4,2 mln zł w 2019 roku) przekładają się między innymi na:

 • wzrost niepewności po stronie przedsiębiorców,
 • konieczność świadomego poszukiwania form wsparcia i zabezpieczenia się na ten stan rzeczy.

Formuły ubezpieczeniowej pomocy dla przedsiębiorców w zakresie rozwiązań fiskalnych funkcjonują na polskim rynku od kilkunastu lat, a pionierem takiego wsparcia jest TUiR Allianz Polska S.A., organicznie rozwijając pakiet prawno-podatkowy i cyklicznie wzbogacając go o nowe rozwiązania.

Przez wiele lat  rozwój ubezpieczeń prawnopodatkowych był uzależniony od specjalistycznej wiedzy w zrozumieniu  istoty produktu, jego celu, sposobu dotarcia z nim do klienta i przekonania go o zasadności posiadania takich ubezpieczeń.

 Z powyższym powiązany był cykliczny proces szkoleniowy dla pośredników w zakresie zarówno produktowym, jak i  motywacyjno-sprzedażowym.

W początkowym etapie rozwoju ubezpieczeń podatkowych najprawdopodobniej takie podejście było w dużej mierze konieczne.  Teraz, w czasach dynamicznie zmieniających się wymogów stawianych przez współczesny biznes  (szybko, sprawnie, intuicyjnie), elementem kluczowym wydaje się być DOPASOWANIE produktu do faktycznych potrzeb klienta, realność ochrony, jej zasadność kosztowa i PROSTOTA rozwiązania.

Ryzyko podatkowe jest szczególnym rodzajem ryzyka biznesowego związanego  z występowaniem określonych sankcji  i nieracjonalnym zarządzaniem wydatkami.

Istotą tego ryzyka jest brak pewności co do konsekwencji podatkowych w zrealizowanych, bieżących lub przyszłych operacjach gospodarczych. Wynika ono z działań podejmowanych w różnorodnym i zmiennym środowisku fiskalnym oraz w przedsiębiorstwie, a także z zaniechań w sferze regulacji i decyzyjności podmiotu.

Występuje tu więc ryzyko wystąpienia błędu, opóźnienia w wykonywaniu obowiązków podatkowych lub innych nieprawidłowości, skutkujących zagrożeniami dla podatnika w zakresie zaległości podatkowych w tym kary, czy odsetki.

 Ubezpieczenie Allianz Podatnik   jest przeznaczone dla przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oferujemy im sfinansowanie przez TUiR Allianz Polska S.A. kosztów specjalistycznej pomocy prawnopodatkowej świadczonej przez prawników oraz doradców podatkowych.

Pomoc ta odbywa się poprzez bieżące doradztwo, w tym konsultacje i opinie bezpośrednio związane z kontrolą lub toczącym się sporem, sporządzanie projektów pism procesowych, reprezentację przedsiębiorcy przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami, a także reprezentację w przypadku postępowań egzekucyjnych.

Specjalistyczne doradztwo i wsparcie już od chwili rozpoczęcia kontroli podatkowej/celnoskarbowej/ZUS w przedsiębiorstwie pozwala uniknąć sporu z urzędem, podtrzymuje stabilność pracy, a gdy dojdzie do sporu podatkowego sprawą zajmują się specjaliści z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ubezpieczyć może się każde przedsiębiorstwo bez względu na wielkość, formę prawną, branżę, rodzaj prowadzonej księgowości czy wcześniejsze doświadczenia z organami podatkowo-skarbowymi.

Koszt zakupu ubezpieczenia jest nieporównywalnie niższy od wynajęcia profesjonalnej firmy doradztwa podatkowego, a dzięki  jasnym i prostym zasadom postępowania — w przypadku kontroli podatkowej/celno-skarbowej w przedsiębiorstwie (czy też wszczęcia postępowania podatkowego), nie musi ono tracić czasu na szukanie specjalistów i pomocy z zewnątrz.

Ubezpieczenie Allianz Podatnik w zakresie standardowym lub po rozszerzeniu obejmuje:

 • spory z organem podatkowym i egzekucję podatkową
 • spory z ZUS i egzekucję z ZUS
 • spory z PFRON
 • spory dotyczące podatków prywatnych oraz dotyczące nieujawnionych źródeł dochodu
 • spory dotyczące odpowiedzialności wynikającej z art. 116 i 116a Ordynacji Podatkowej
 • reprezentację przed NSA i WSA w ramach sporu podatkowego
 • konsultacje z prawnikiem podczas sporu, kontroli. 

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności księgowych połączone z ochroną prawną na wypadek postepowania sądowego zostało opracowane w celu ochrony osoby fizycznej, zobowiązanej do wykonywania czynności księgowych lub czynności zarządczych i nadzorczych w obszarze finansowo – księgowym w firmie.

TUiR Allianz Polska S.A.  pokrywa koszty postępowania karnoskarbowego, tj.: 

 • koszty wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego, wskazanego przez ubezpieczonego,
 • koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego, 
 • koszty grzywien, kar sądowych oraz innych kar pieniężnych ( refundacja),

Adresatem  ubezpieczenia Allianz Skarbowy  są więc przede wszystkim osoby kierujące danym podmiotem gospodarczym (właściciel, zarząd, wspólnicy spółki osobowej), gdyż to na nich w pierwszej kolejności skupia się uwaga organów ścigania, zainteresowanych wykryciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Osobą odpowiedzialną za przestępstwo lub wykroczenia skarbowe może być jednak każdy, kogo działanie lub zaniechanie wypełnia znamiona przestępstw lub wykroczeń skarbowych opisanych w kodeksie karym skarbowym. Może to być zatem osoba spoza grona osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Organy skarbowe mogą stawiać zarzuty popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego także innym osobom zajmującym, się coraz szerzej na gruncie KKS rozumianymi sprawami gospodarczymi, w tym zwłaszcza rozliczeniami finansowymi - czyli osobom zajmującym się szeroko pojętą księgowością.

TUiR Allianz Polska S.A.  w granicach sumy gwarancyjnej pokrywa uzasadnione prawnie i faktycznie roszczenia pracodawcy, powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności księgowych.

W takim samym wymiarze pokrywane są także uzasadnione prawnie i faktycznie roszczenia kierowane wobec ubezpieczonego wynikające z wykonywania przez niego czynności księgowych na podstawie kontraktu lub umowy cywilnoprawnej.  

Ochronie podlegają wszystkie roszczenia związane z odpowiedzialnością za sprawy finansowo-księgowe i podatkowe, za które odpowiada i odpowiadał ubezpieczony w poprzednich latach we wszystkich przedsiębiorstwach, w których pracuje i pracował wcześniej jednego mocodawcy.

Allianz Podatnik i Skarbowy oferowane są przez TUiR Allianz Polska S.A. od 15 lat. Są to produkty adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, o wspomnianym wcześniej różnorodnym profilu i skali działalności, a także doświadczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Produkty mają znaczny poziom ich aktywności szkodowej, co oznacza iż ich „uruchamianie” nie ma charakteru incydentalnego, spełniają realnie i w sposób wymierny swoją funkcję ekonomiczną.

Wycena obydwu produktów w kluczowej mierze uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej, obrotów, konstrukcji umowy ( Allianz Skarbowy) lub wysokości obrotów spółki (Allianz Podatnik). W Allianz Podatnik nie ma maksymalnej wysokości sumy gwarancyjnej, ochrona zlimitowana jest wyłącznie do  3 sporów w roku polisowym.

W najbliższej przyszłości  TUiR Allianz Polska S.A. planuje nadal rozwijać pakiet prawno-podatkowy (Allianz Podatnik, Allianz Skarbowy, Allianz Doradca – o tym produkcie innym razem).

Przygotowujemy nowe rozwiązania w zakresie konstrukcji produktów, nowych zakresów, pakietowania procesu sprzedaży, dotarcia z odpowiednim przekazem do Klienta oraz uproszczenia całego modelu sprzedażowego.

Chcemy, żeby było: prosto a jednocześnie bogato zakresowo, intuicyjnie sprzedażowo, w części z wykorzystaniem pakietyzacji produktów, z maksymalnym dopasowaniem do potrzeby Klienta,  no i w dobrej choć co konieczne adekwatnej do ryzyka cenie!

We wcześniejszej części artykułu przybliżyliśmy Państwu specyfikę Produktów Allianz Podatnik i Allianz Skarbowy. Jak w ich świetle przedstawia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki ( D&O) w kontekście zakresowej ochrony Allianz Skarbowy?

Zakresy obu produktów w części mogą się pokrywać. Występują jednak różnice wynikające z charakteru samych produktów.

Oba produkty pokrywają koszty obrony (koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe), zarówno w sprawach karnoskarbowych, jak i karnych:

 • w D&O bezpośrednie pokrycie kosztów obrony;
 • w Skarbowym refundacja kosztów obrony na podstawie przedstawionych faktur.

W przypadku ubezpieczeń D&O ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest wyłącznie ściśle określonej grupie osób, szczegółowo określonej w owu, obejmującej  w szczególności członków organów spółek kapitałowych,  osobiście odpowiedzialnych wspólników spółek osobowych czy pełnomocników i prokurentów, natomiast w  przypadku ubezpieczenia Skarbowy ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być także osoby wykonujące czynności księgowe w ramach umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W produkcie Skarbowy TUiR Allianz Polska S.A. nie może domagać się zwrotu poniesionych kosztów obrony, w przypadku skazania ubezpieczonego za przestępstwo umyślne. Przy takim prawomocnym wyroku w D&O TUiR Allianz Polska S.A.  może domagać się zwrotu kosztów poniesionych na obronę ubezpieczonego.

W ubezpieczeniu Skarbowy refundowane są kary finansowe wynikających z postępowania karnoskarbowego podczas gdy w D&O pokrywane są kary administracyjne (kary nałożone na podstawie KKS: mandaty, grzywny są wyłączone)

Ubezpieczenie D&O finansuje dodatkowo inne koszty np. poręczenia, stawiennictwo, wsparcie psychologiczne, zgodnie z OWU.

Najczęstszą, ale nie wyłączną przyczyną uzupełnienia ochrony D&O poprzez ubezpieczenie Skarbowy jest refundacja kar finansowych z postępowania karnoskarbowego, co urzeczywistnia się w praktyce likwidacyjnej.

Reasumując, dla kompletności ochrony ubezpieczeniowej, najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się komplementarność ubezpieczenia Skarbowy do polisy D & O. 

Menedżer Wydziału Underwritingu Ryzyk Finansowych i OC
Prawnik z ponad 22- letnim doświadczeniem w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych. Specjalizuje się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji. Członek podkomisji Polskiej Izby Ubezpieczeń OC. Prywatnie uwielbia podróże.
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.