TU Allianz Życie Polska S.A. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
 ubezpieczenia na życie i zdrowotne dla klientów indywidualnych i grupowych (np. pracowników firm)

Informujemy o dokonanym połączeniu spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (KRS nr 0000002561) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000021971).

Połączenie zakładów ubezpieczeń nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna (przejmowany zakład ubezpieczeń) przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (przejmujący zakład ubezpieczeń ), t.j. przez przeniesienie całego majątku przejmowanego zakładu ubezpieczeń, na przejmujący zakład ubezpieczeń, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym przejmującego zakładu ubezpieczeń wyemitowane w związku z połączeniem i przyznane ich akcjonariuszom przejmowanego zakładu ubezpieczeń.

W dniu 1 lipca 2022 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia zakładów ubezpieczeń do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z połączeniem firma przejmującego zakładu ubezpieczeń uległa zmianie na Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna.

Z dniem połączenia przejmujący zakład ubezpieczeń wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanego zakładu ubezpieczeń, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia zawartych przez przejmowany zakład ubezpieczeń. Administratorem danych osobowych z dniem połączenia stał się przejmujący zakład ubezpieczeń.

Pełne aktualne dane zakładu ubezpieczeń to: Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, o kapitale zakładowym w kwocie 95 480 000 złotych, wniesionym w kwocie 87 267 500 złotych, NIP: 5260209975.

Dane rejestrowe

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 5260209975
REGON: 010587003
KRS: 0000002561

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy

95 480 000,00 zł; / wpłacony: 87 267 500,00 zł

Udziałowcy

 • 97, 32% - Allianz Holding eins GmbH
 • 2,68% - TUiR Allianz Polska S.A

Akcjonariusze

 • Allianz Holding eins GmbH
 • TUiR Allianz Polska S.A.

Rada Nadzorcza

 • Petros Papanikolaou, Przewodniczący 
 • TPetr Sosík, Wiceprzewodniczący  
 • Jacek Lisowski
 • Jakub Marek Karnowski
 • Jovana Nović

Komitet Audytu

 • Jakub Marek Karnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Petr Sosík – członek Komitetu Audytu
 • Jacek Lisowski – członek Komitetu Audytu

Robert Hoerberg
Prezes Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.

Matthias Baltin dołączył do grupy Allianz w 2009 roku jako menedżer w pionie odpowiedzialnym za działalność ubezpieczeniową w Europie Południowej. W kolejnych latach pełnił funkcje w radach nadzorczych w spółkach Allianz we Włoszech, Turcji i Grecji. W latach 2016-2018 pracował w Allianz Bank Financial Advisors SPA we Włoszech. Od września 2018 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz w Polsce, a w czerwcu 2019 został powołany na prezesa spółek ubezpieczeniowych Allianz w Polsce.

Przed dołączeniem do Grupy Allianz pracował w Swiss Re i McKinsey. Jest absolwentem administracji biznesu w WHU – Otto Beisheim School of Management w Niemczech oraz członkiem CFA. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu w Teksasie. Ukończył także studia doktoranckie z zakresu finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych na uczelni technicznej RWTH Aachen w Niemczech.

Paweł Pytel
Wiceprezes Zarządu 

Paweł Pytel rozpoczął pracę w Avivie w 2000 roku. Był wicedyrektorem departamentu finansowego Aviva Życie, następnie dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Aviva PTE. W latach 2009-2016 był prezesem Aviva PTE – towarzystwa zarządzającego jednym z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Następnie w latach 2016-2022, jako wiceprezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, odpowiadał za kluczową linię biznesową Avivy – ubezpieczenia na życie.

W związku z połączeniem spółek ubezpieczeniowych Allianz oraz Aviva w Polsce, począwszy od 1 lipca 2022 r. Paweł Pytel sprawuje funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za Pion Ubezpieczeń Życiowych w spółce TUiR Allianz Życie Polska S.A.

Przed przyjściem do Avivy, w latach 1995-2000, pracował w PwC, w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Amsterdamskiego. Uzyskał tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej.

Robert Hoerberg
Członek Zarządu 

Monika Kulińska została powołana na członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. od 1 października 2022 r. Odpowiada za Pion Sprzedaży w spółce życiowej. Dysponuje szerokim doświadczeniem w zakresie rozwoju, rekrutacji i zarządzania siecią sprzedaży agencyjnej.

Monika Kulińska dołączyła do działu HR Avivy w 1997 r. W 2009 r. została dyrektorem HR, w 2016 r. dołączyła do zarządu Aviva Sp. z o. o. (obecnie Allianz Sp. z o. o.). Od dawna angażuje się w działania społeczne, w 2015 r. została prezesem Fundacji Zawsze przy Tobie (wcześniej Fundacja Aviva). Od 2019 r. kierowała również rekrutacją i rozwojem w sieci agencyjnej. Po połączeniu spółek Aviva z Allianz Polska objęła stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za sprawy HR w Allianz Polska, kontynuując swoje zaangażowanie w obszarze wsparcia sprzedaży. 

Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz SGGW. Ukończyła też roczny kurs menedżerski organizowany przez ICAN Institute.

Marcin Kulawik - Allianz
Członek Zarządu 

Związany z sektorem finansowym od 2005 r. Do Avivy dołączył w 2014 r. Przez ponad 4 lata, w roli Dyrektora Transformacji, odpowiadał za zarządzanie portfelem projektów oraz PMO. W 2019 dołączył do Departamentu Operacji rozszerzając zakres odpowiedzialności o obszar robotyzacji i doskonalenia procesów operacyjnych.

W 2020 r. został członkiem zarządu Aviva Sp. z o. o. Nadzorował Departament Operacji i IT. Odpowiadał m. in. za likwidację szkód życiowych oraz majątkowych, centrum kontaktów z klientem, obsługę procesów operacyjnych, obsługę płatności klientów i agentów, zarządzanie projektami, automatyzację i robotyzację procesów oraz dział zakupów. W listopadzie 2021 r. został powołany na członka zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

W związku z połączeniem spółek ubezpieczeniowych Allianz oraz Aviva w Polsce, począwszy od 1 lipca 2022 r. Marcin Kulawik pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje w spółkach TUiR Allianz Polska S.A oraz TU Allianz Życie Polska S.A.

Pierwsze doświadczenia w branży finansowej zdobywał w Bank of New York w USA, gdzie w latach 2005 -2010 odpowiadał za wdrażanie międzynarodowych biur maklerskich na Wall Street. Po powrocie do kraju, w latach 2010-2014 związany był z Bankiem Raiffeisen, dla którego zrealizował szereg projektów między innymi uruchomienie Biura Maklerskiego R-Brokers.

Z wykształcenia inżynier informatyki, absolwent Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia Executive MBA na Tiffin University w Stanach Zjednoczonych. Studiował również na uniwersytecie w Norymberdze.

Vojtech Pivny
Członek Zarządu

Vojtěch Pivný od początku swojej kariery związany jest z Grupą Allianz. W 2008 roku dołączył do Allianz w Czechach, jako Menedżer ds. Ryzyka. W latach 2014-2016 pracował w Allianz SE w dziale ryzyka Grupy. W tym czasie odpowiadał m.in. za zamknięcie kapitału holdingu Allianz SE oraz nadzór nad ryzykiem w regionie krajów Beneluksu i w Grecji. W latach 2016-2020 zajmował stanowisko Regionalnego Dyrektora ds. Ryzyka w Allianz Beneluks, odpowiadając m.in. za zarządzanie ryzykiem i kapitałem, aktywami i pasywami oraz za funkcję aktuarialną. Od stycznia 2021 roku pełni funkcję Chief Financial Officera w Allianz w Polsce, odpowiada też za zarządzanie ryzykiem.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Ekonomia Korporacyjna i Zarządzanie. Posiada także tytuł magistra Czeskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych w Pradze na kierunku Biznes i Administracja.

dawniej: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Przesuń, by zobaczyć więcej

na 31.12.2021 r.
Suma bilansowa
15 746,93 mln zł
Kapitały własne
1 443,50 mln zł
Składki przypisane brutto
2 105,13 mln zł
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
1 442,85 mln zł
Wynik finansowy brutto
711,04 mln zł
Wynik finansowy netto
595,18  mln zł
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR
211,53%
Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR
846,11%
TU Allianz Życie Polska S.A.
(KRS 0000021971)

Przesuń, by zobaczyć więcej

na 31.12.2021 r.
Suma bilansowa
2 659,66 mln zł
Kapitały własne
470,9 mln zł
Składki przypisane brutto
582,12 mln zł
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
538,99 mln zł
Wynik finansowy brutto
100,88 mln zł
Wynik finansowy netto
81  mln zł
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR
318,8%
Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR
1 128,32%

Informacja o podjętych uchwałach przez organy TU Allianz Życie Polska S.A. w sprawie wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego

Mając na względzie opublikowane na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), niniejszym informujemy o uchwałach podjętych odpowiednio w zakresie swojej kompetencji przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie.

 

Walne Zgromadzenie, w zakresie swojej kompetencji, przyjmuje Zasady do stosowania jako istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej. Walne Zgromadzenie dążyć będzie do stosowania Zasad, w szczególności określonych w § 12 ust. 1 oraz ust. 2 Zasad, mając na względzie:

 • przysługujące Spółce, jak i samemu Walnemu Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 •  zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 •  dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 •  możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

 

Rada Nadzorcza, w zakresie swojej kompetencji, przyjmuje Zasady do stosowania jako istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej. Rada Nadzorcza dążyć będzie do stosowania Zasad, mając na względzie:

 • przysługujące Spółce, jak i samej Radzie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

 

Zarząd, w zakresie swojej kompetencji, uznaje Zasady za istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej Spółki. Zarząd dążyć będzie do stosowania Zasad, mając na względzie:

 • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

Ponadto Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie oświadczają w podjętych przez siebie uchwałach, iż nie są uprawnione do zajmowania stanowiska w kwestii stosowania Zasad w odniesieniu do prerogatyw innych organów Spółki.

Solvency and Financial Condition Report

Informacje o postępowaniach pozasądowych

Na podstawie art. 288 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA informuje, iż postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym było:

 • w roku 2017 - 0
 • w roku 2016 – 0
 • w roku 2018 - 20
 • w roku 2019 – ok. 2
 • w roku 2020 – 0
 • w roku 2021 - 10
 • w roku 2022 - 4 (razem z dawną Aviva)

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników).

Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz dyskryminacji,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,komunikacja - niezależność mediów,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozpatrywanie skarg,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,sprawozdawczość finansowa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zezwolenia i uprawnienia,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz bezprawnych działań,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.

w zakresie działalności agentów i pośredników:

 • profesjonalizm w ocenie ryzyka, sprzedaży produktów i w obsłudze posprzedażowej,
 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych stanowiący, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, TU Allianz Życie Polska S.A.  poniżej przedstawia przedmiotową strategię

Definicje:

 • „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji
 • „czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” rozumiemy sytuacje lub warunki środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonywanych przez TU Allianz Życie Polska S.A. w imieniu klientów. Przykładami ryzyk dla zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, prawa człowieka, korupcja, niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których akcje czy obligacje inwestują klienci TU Allianz Życie Polska S.A. za pośrednictwem produktów inwestycyjnych dostarczonych przez TU Allianz Życie Polska S.A.

TU Allianz Życie Polska S.A. należy do Grupy Allianz, która jest jednym z inicjatorów „Net-Zero Asset Owner Alliance” – wspieranego przez ONZ sojuszu na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Grupa Allianz angażuje się w inicjatywy, które mają na celu uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czynników: środowiskowych, społecznych i nadzorczych (ESG).

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia nowych produktów inwestycyjnych, TU Allianz Życie Polska S.A.  zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jeśli, w opinii TU Allianz Życie Polska S.A., uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, TU Allianz Życie Polska S.A.  włączy te ryzyka do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W przypadku istniejących produktów inwestycyjnych, TU Allianz Życie Polska S.A. zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, a jednocześnie włączenie tych ryzyk do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych nie stałoby w konflikcie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa regulujących działalność inwestycyjną prowadzoną przez TU Allianz Zycie Polska S.A. oraz nie naruszyłoby zobowiązań, które TU Allianz Zycie Polska S.A. ma wobec dotychczasowych klientów, i nie zagroziłoby wypełnieniu obowiązku powierniczego wobec dotychczasowych klientów.

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych TU Allianz Życie Polska S.A. informuje, iż nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, ponieważ głównym celem działalności TU Allianz Życie Polska S.A. jest dbanie o najlepszy interes uczestników funduszy, poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji. TU Allianz Życie Polska S.A. nie planuje w najbliższej przyszłości zmiany podejścia, lecz w dłuższym horyzoncie czasu nie wyklucza zmiany podejścia.

Polityki wynagradzania (Polityka wynagradzania, Polityka wynagradzania członków organów kolegialnych), w TU Allianz Życie Polska S.A., dalej Spółka, adresują ryzyka związane z przepisami o zrównoważonym rozwoju w następujący sposób:

 1. Zasady ustalania priorytetów: wybrane wskaźniki oceny efektywności tworzą podstawę dla celów finansowych i operacyjnych decydujących o wynagrodzeniu zmiennym w Spółce. Cele te zawierają, gdzie jest to zasadne, właściwe wskaźniki zrównoważonego rozwoju i są określone w taki sposób, aby unikać podejmowania nadmiernych ryzyk zrównoważonego rozwoju.
 2. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki – zasady odroczenia: zmienne składniki wynagrodzenia mogą nie zostać wypłacone, lub ich wypłata może zostać ograniczona, w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki, włączając regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem, czy też zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, które ustalają zasady zarządzania ryzykami zrównoważonego rozwoju dla transakcji inwestycyjnych.

spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Zarząd spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021971, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 31 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna Plan Połączenia o treści jak w załączniku.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Zarząd spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021971, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że został uzgodniony, przyjęty i w dniu 5. maja 2022 r. podpisany przez zarządy spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna aneks nr 2 do planu połączenia spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z dnia 31. stycznia 2022 r., zmienionego aneksem z dnia 6. kwietnia 2022 r., o treści jak w załączniku.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Zarząd spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021971, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 6. kwietnia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna aneks do planu połączenia spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2022 r. o treści jak w załączniku.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.