Pracownicze Plany Kapitałowe
dla Pracownika

Długoterminowe oszczędzanie na przyszłość w PPK

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pracowniczy Plan Kapitałowy
Oszczędzanie dodatkowych środków na przyszłość
dodatkowe wpłaty od pracodawcy i z Funduszu Pracy
Brak formalności
pracodawca zapisze Cię do planu automatycznie
Możliwość wcześniejszego wycofania środków
otrzymasz środki z Twoich wpłat oraz część środków pracodawcy
Środki, które możesz wcześniej wykorzystać

do 100% - sfinansowanie wkładu własnego na budowę domu lub zakup mieszkania

do 25% - poważne zachorowania

Dostęp online do stanu konta
Serwis Allianz24
Brak podatku przy końcowej wypłacie
Dziedziczenie środków
bez podatku od spadku 
PPK - Pracowniczy Plan Kapitałowy w Allianz
Wygodny serwis Allianz24 - łatwy dostęp do rejestru PPK
Niskie koszty zarządzania aktywami
Możliwość składania dyspozycji papierowych w placówkach Allianz

Pracodawca 

  • Podstawowa – 1,5% wynagrodzenia pracownika 
  • Dodatkowa (dobrowolna) – do 2,5% wynagrodzenia pracownika

Pracownik 

  • Podstawowa – 2% wynagrodzenia pracownika 
  • Dodatkowa (dobrowolna) – do 2% wynagrodzenia pracownika

Dopłaty z Funduszu Pracy 

  • Wpłata powitalna jednorazowa – 250 zł 
  • Dopłata roczna – 240 zł 

Tak. Pracownik może w dowolnym momencie skorzystać ze zgromadzonych w PPK oszczędności, dokonując zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK lub dokonując wypłaty środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

- podatek od zysków kapitałowych,

- 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy - pobrane 30% przekazane zostanie na rzecz uczestnika PPK do ZUS i zaewidencjonowane na jego koncie ubezpieczonego jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana,

- środki pochodzące z dopłat od państwa.

Wypłata środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych dotyczy wypłaty w przypadku:

- poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),

- pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Polityka inwestycyjna w ramach PPK została oparta na 9 subfunduszach zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO.  Będzie dostosowywana tak, aby uwzględniać konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, środki gromadzone przez uczestnika będą  lokowane w subfunduszu właściwym  dla daty urodzenia uczestnika.

Na wniosek pracownika możliwa jest zmiana funduszu zdefiniowanej daty.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Allianz Plan Emerytalny SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia umorzenia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat za nabycie.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu oraz prospektu informacyjnego Allianz Plan Emerytalny SFIO. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi oraz w Towarzystwie.