Oferta utworzenia i zarządzania PPK - sprawdź, jak zarzadzamy PPK
Zobacz film
Sprawdź, jak proste jest podpisanie umowy - załatwisz to online
Zobacz film
Wypełnij  online formularz rejestracyjny dla Twojej firmy 
Zarejestruj umowę
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Współpraca z nami to korzyści dla Ciebie i Twoich pracowników, oferujemy: 
Stabilna struktura właścicielska
i najwyższe standardy Grupy Allianz
Niskie koszty zarządzania aktywami
Wsparcie dla pracodawcy – współpraca z SAGE i Comarch
Wsparcie merytoryczne i bezpłatne szkolenia
Atrakcyjne zniżki i konkursy dla uczestników PPK

Monika Mikulska – menedżer
ds. planów emerytalnych

tel. +48 783 918 654 
monika.mikulska@allianz.pl 

Rafał Szwabo – dyrektor
ds. planów emerytalnych

tel. +48 782 997 025 
rafal.szwabo@allianz.pl 

Lucyna Waśko – menedżer
ds. planów emerytalnych

tel. +48 723 191 970
lucyna.wasko@allianz.pl 

Ewelina Jarzębowska
– asystentka Zarządu

tel. +48 508 740 708
ewelina.jarzebowska@allianz.pl 

Masz pytania o Twoje uczestnictwo w programie, stan rejestru lub logowanie do platformy internetowej Allianz24  - zadzwoń

Konsultanci z naszej infolinii służą pomocą od poniedziałku do piątku od 9-17.

Często zadawane pytania o PPK 

Pracodawca 

  • Podstawowa – 1,5% wynagrodzenia pracownika 
  • Dodatkowa (dobrowolna) – do 2,5% wynagrodzenia pracownika

Pracownik 

  • Podstawowa – 2% wynagrodzenia pracownika 
  • Dodatkowa (dobrowolna) – do 2% wynagrodzenia pracownika

Dopłaty z Funduszu Pracy 

  • Wpłata powitalna jednorazowa – 250 zł 
  • Dopłata roczna – 240 zł 
 

Przepisy przewidują stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Etapy wprowadzania przepisów w życie:

•    od 1 lipca 2019 r. –  podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
•    od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
•    od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
•    od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do grupy kapitałowej, może przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największą spółkę z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Polityka inwestycyjna w ramach PPK została oparta na 9 subfunduszach zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO.  Będzie dostosowywana tak, aby uwzględniać konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, środki gromadzone przez uczestnika będą  lokowane w subfunduszu właściwym  dla daty urodzenia uczestnika.

Na wniosek pracownika możliwa jest zmiana funduszu zdefiniowanej daty.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Allianz Plan Emerytalny SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia umorzenia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat za nabycie.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu oraz prospektu informacyjnego Allianz Plan Emerytalny SFIO. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi oraz w Towarzystwie.