Pracownicze Plany Kapitałowe
Twoje korzyści:
16 lutego 2024 r. nastąpi zmiana depozytariusza Funduszu Allianz SFIO PPK. Nowy numer rachunku bankowego prezentowany będzie po zalogowaniu do aplikacji dla pracodawcy PPK Serwis w zakładce „Dane Firmy"

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długoterminowy system wspólnego oszczędzania na emeryturę przez pracodawcę, pracownika i państwo. 

Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek utworzenia PPK. Program na pierwszy rzut oka może wydać się skomplikowany. Jednak przy wsparciu Allianz wdrożenie PPK to sprawny i nie obciążający proces.

Umożliwiamy wdrożenie PPK całkowicie online. Oferujemy wiele narzędzi internetowych, które pomogą pracodawcy szybko i łatwo przejść przez wszystkie etapy wprowadzenia PPK.

a
Wpłaty pracownika i pracodawcy stanowią określony procent wynagrodzenia brutto pracownika. Państwo przekazuje ustalone kwoty jednakowe dla wszystkich pracowników.

Pracownik

Wpłata obowiązkowa 2%*

Wpłata dodatkowa dobrowolna do 2%

Pracodawca

Wpłata obowiązkowa 1,5%

Wpłata dodatkowa dobrowolna do 2,5%

Państwo

Jednorazowa wpłata powitalna 250 zł

Dopłata roczna 240 zł

* dla osób zarabiających poniżej 120% płacy minimalnej brutto może wynosić od 0,5% do 2%
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
W porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników wybierz instytucję finansową, w której utworzysz prywatne rachunki PPK dla pracowników.
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
Podpisz umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Następnie podpisz drugą umowę o prowadzenie PPK. Pamiętaj, aby zrobić to w odpowiednich terminach.
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
Dzięki integracji naszego środowiska informatycznego z firmami dummy Comarch i dummy Symfonia, możesz bezpośrednio i szybko przekazać dane i wpłaty pracowników. Dla firm korzystających z innych systemów kadrowych oferujemy dedykowany portal - PPK Serwis. 
Porozmawiaj z ekspertem na temat umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, ustawowych terminów, warunków prowadzenia planów i obsługi pracowników w Twojej firmie. Zachęcamy również do uczestnictwa w cyklicznych webinariach w zakresie wdrożenia PPK.
Sprawdź różnice pomiędzy Pracowniczymi Programami Emerytalnymi a Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Pracowniczne Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
podstawa prawna ustawa o PPK z 2018 roku ustawa o PPE z 2004 roku
cel programu systematyczne oszczędzanie w celu zaspokajania potrzeb finansowych po ukończeniu 60 lat   gromadzenie środków w celu wypłaty po uzyskaniu
uprawnień emerytalnych
dobrowolne czy obligatoryjne obligatoryjne dla pracodawców, ale z obowiązku zwalnia rejestracja przez KNF PPE, ze składką 3,5% i
warunkiem przystąpienia min. 25% zatrudnionych, do czasu objęcia firmy obowiązkiem zawarcia umowy o zarządzanie PPK; dobrowolne dla pracowników
dobrowolne dla pracodawców i pracowników
uczestnicy wszystkie osoby zatrudnione, które opłacają obowiązkowe składki emerytalne i rentowe osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wiek uczestników obligatoryjnie do 55. roku życia, na wniosek w wieku 55 - 70 lat   do 70. roku życia

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
tworzenie
przez
pracodawcę
podmiot zatrudniający wraz z reprezentacją pracowników wybiera produkt PPK z Portalu Emerytalnego i zawiera umowę po konsultacji z pracownikami, a następnie podpisuje umowy w imieniu i na rzecz poszczególnych osób zatrudnionych pracodawca wraz z reprezentacją pracowników wybierają formę programu, gotowy program jest rejestrowany w Komisji Nadzoru
Finansowego, pracownicy mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do programu            
przystąpienie
pracownika
do programu
automatyczny zapis każdego pracownika do 55. roku życia, dokonywany przez podmiot zatrudniający maksymalnie w ciągu 7 dni po upływie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia w tym podmiocie przystąpienie tylko na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez pracownika, który spełnia warunki określone w umowie zakładowej
możliwość
rezygnacji
przez
pracownika
w każdej chwili, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu, co cztery lata od 1 kwietnia 2023 roku następuje
automatyczne ponowne włączenie do programu 
w każdej chwili, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez uczestnika, brak automatycznego ponownego zapisu

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
składki
uczestników
obligatoryjna składka podstawowa, dobrowolna składka dodatkowa wysokość składki dodatkowej ustalona kwotowo
składki
pracodawcy 
 
obligatoryjna składka podstawowa ustalana procentowo w stosunku do wynagrodzenia, dobrowolna składka dodatkowa ustalana procentowo w stosunku do wynagrodzenia (może być różnicowana) wysokość składki podstawowej ustalana kwotowo lub procentowo w
stosunku do wynagrodzenia
zasilenia ze
środków
publicznych
kładka powitalna w wysokości 250 zł, dopłata roczna w wysokości 240 zł brak zasileń

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
polityka
inwestycyjna
oparta na modelu funduszy zdefiniowanej daty ograniczających poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego brak wymogów ustawowych
opłaty za
zarządzanie
planowane jest wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzenia na poziomie 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz dodatkowe 0,1% wynagrodzenia za osiągnięcie wyniku przez fundusz brak wymogów ustawowych, po wejściu w życie ustawy o PPK ma zostać wprowadzony limit kosztów na poziomie 0,6% wartości aktywów netto 

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
możliwość wycofania środków przed emeryturą przez pracownika istnieją trzy rodzaje wypłat: wypłata do 25% zgromadzonych środków w razie poważnego zachorowania, wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat, wypłata transferowa polegająca na przekazaniu środków do innego PPK.  w przypadku ustania zatrudnienia lub likwidacji PPE istnieje możliwość dokonania wypłaty transferowej do IKE lub innego PPE, możliwy jest również zwrot środków w przypadku likwidacji PPE po potrąceniu podatku
możliwość zmiany zarządzającego przez pracodawcę zmiana instytucji finansowej jest możliwa w każdym czasie bez konieczności spełnienia jakichkolwiek przesłanek w przypadku ustania zatrudnienia lub likwidacji PPE istnieje możliwość dokonania wypłaty transferowej do IKE lub innego PPE, możliwy jest również zwrot środków w przypadku likwidacji PPE po potrąceniu podatku     
możliwość 
likwidacji przez pracodawcę
brak możliwości likwidacji PPK, chyba że podmiot zatrudniający utworzy PPE, do czasu objęcia firmy obowiązkiem zawarcia umowy o zarządzanie PPK, i przystąpi do niego min. 25% zatrudnionych likwidacja PPE jest możliwa w wielu sytuacjach, m.in. gdy pracodawca ulega likwidacji albo gdy ogłasza upadłość
obciążenia publiczno-prawne składki finansowane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem, który trzeba opodatkować, ale składka powitalna, dopłata roczna, wszelkie wypłaty i wypłaty transferowe są zwolnione z podatku dochodowego składka finansowana przez pracodawcę jest dla pracownika przychodem, który trzeba opodatkować, ale przy wypłacie z PPE nie trzeba odprowadzać 19% podatku od zysków kapitałowych 
Częste pytania
Ty, jako pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników w Twojej firmie, wybierasz instytucję finansową, w której zostaną utworzone prywatne rachunki PPK dla Twoich pracowników. Rachunki są co miesiąc zasilane wpłatami, pochodzącymi z trzech źródeł: od Ciebie jako pracodawcy, od Twoich poszczególnych pracowników (jako procent wynagrodzenia brutto danego pracownika) oraz od państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne niezależne od wysokości wynagrodzenia pracownika). Gromadzone na rachunkach środki są inwestowane w fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.
PPK wprowadzono w celu pomnażania oszczędności pracowników, aby zapewnić im wyższe dochody na emeryturze. Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością pracownika i są dziedziczone.
PPK mogą wprowadzić instytucje finansowe, spełniające wymagane kryteria, spośród takich podmiotów jak: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń. Jedną z 18 instytucji, które mogą oferować PPK, jest TFI Allianz Polska S.A.

Środki gromadzone w ramach PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które prowadzą różną politykę inwestycyjną i mają różny poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK. W miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia, środki inwestowane są w coraz bardziej bezpieczny sposób.

TFI Allianz Polska S.A. utworzyła fundusz Allianz SFIO PPK, będący specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 9 subfunduszami zdefiniowanej daty:

 • Allianz PPK 2025 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1963-1967 (lub starszych na wniosek tych osób),
 • Allianz PPK 2030 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1968-1972,
 • Allianz PPK 2035 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1973-1977,
 • Allianz PPK 2040 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1978-1982,
 • Allianz PPK 2045 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1983-1987,
 • Allianz PPK 2050 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1988-1992,
 • Allianz PPK 2055 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1993-1997,
 • Allianz PPK 2060 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1998-2002,
 • Allianz PPK 2065 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 2003-2007.

dummy Dowiedz się więcej o funduszach

Całościowy koszt dla uczestnika nie może przekroczyć 0,6% środków zgromadzonych na rachunku PPK w skali roku. Maksymalny limit wynagrodzenia dla TFI wynosi 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz 0,1% wynagrodzenia za osiągnięcie wyniku przez fundusz. 

Maksymalna opłata za zarządzenie subfunduszami w ramach PPK wynosi 0,4%.

Założenie PPK jest obligatoryjne dla pracodawców, a z tego obowiązku zwalnia jedynie rejestracja przez KNF PPE, ze składką 3,5% i warunkiem przystąpienia min. 25% zatrudnionych, do czasu objęcia firmy obowiązkiem zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
Do PPK mogą przystąpić wszystkie osoby zatrudnione u danego pracodawcy, które opłacają obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Pracownik do 55 roku życia jest automatycznie zapisywany do PPK, natomiast osoba w wieku 55-70 lat musi złożyć u pracodawcy wniosek o przystąpienie.

Tak, Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w PPK i wypłacić pieniądze z PPK. Składając wniosek o zwrot środków, pracownik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

 • ogólnie obowiązujący podatek od zysków kapitałowych;
 • 30% wartości wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS;
 • dopłaty ze strony Państwa. 

Jednak co cztery lata od 1 kwietnia 2023 roku następuje automatyczne ponowne włączenie pracownika do programu.

Warto wiedzieć

 +48 22 541 75 75

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Godziny pracy infolinii poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Napisz wiadomość e-mail:  fundusze.ppk@allianz.pl 

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69.888.000,00 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.