Menu back

OC Członków Władz Spółki (D&O)

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie OC Członków Władz Spółki

www.allianz.pl - OC Członków Władz Spółki (D&O)
 • Zagrożenie prywatnego majątku Członka Zarządu

W razie pojawienia się zarzutów wobec Członka Zarządu o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków, może on być zobowiązany do pokrycia odszkodowań oraz kosztów obrony z własnych środków.

 • Coraz bardziej powszechne kontrole organów nadzoru

Kontrole i kary nakładane przez organa administracji państwowej (np.: KNF, UOKiK, PIP, GIODO) na osoby zarządzające są jednymi z głównych przyczyn roszczeń przeciwko członkom władz spółek.

 • Obrona prawna może być kosztowna

Koszty obrony oraz postępowań sądowych (nawet tych bezpodstawnych) przeciwko spółce lub Członkowi Zarządu często mogą wynosić setki tysięcy złotych.

To ubezpieczenie można kupić 

 • W Regionalnym Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych
 • U agenta Allianz 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Ogólne informacje

 • Dla kogo

 • Zakres ubezpieczenia

 • Okres, suma i koszt ubezpieczenia

 • Warunki zawarcia ubezpieczenia

Ogólne informacje

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu jest dedykowane osobom pełniącym funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek prawa handlowego, a także pozostałym osobom pełniącym w tych spółkach funkcje zarządcze lub nadzorcze, w tym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Ochroną mogą zostać objęci także zarządzający spółdzielniami oraz fundacjami.

Dla kogo

Ochrona obejmuje m.in. byłych, obecnych i przyszłych:

 • Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Dyrektorów Zarządzających i członków innych organów wykonawczych, doradczych lub nadzorczych w spółce,
 • Menadżerów Tymczasowych, powołanych na stanowisko Dyrektorów lub Członków Zarządu,
 • Pełnomocników, prokurentów, osoby pełniące funkcje nadzorcze i upoważnione do składania podpisów w imieniu spółki objętej ochroną,
 • Likwidatorów (z wyjątkiem likwidatorów działających w ramach postępowania upadłościowego),
 • Niektórych pracowników  spółki objętej ochroną.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony obejmuje roszczenia wobec ubezpieczonych osób w związku z prowadzeniem przez nich spraw spółki wnoszone przez osoby trzecie (wierzycieli, akcjonariuszy, kontrahentów itp.) oraz przez samą spółkę. Okolicznością uruchamiającą świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia OC Członków Władz Spółki (D&O) jest także wszczęcie postępowania urzędowego (m.in. administracyjnego, regulacyjnego, prokuratorskiego) wobec ubezpieczonej osoby.

Podstawowymi świadczeniami zapewnianymi z tytułu umowy ubezpieczenia OC Członków Władz Spółki (D&O)  są odszkodowania, jakie jest zobowiązana wypłacić ubezpieczona osoba w związku z błędami popełnionymi w związku z pełnioną w spółce funkcją, a także koszty obrony prawnej w razie pojawienia się roszczenia lub wszczęcia postępowania urzędowego. Poza tym umowa ubezpieczenia OC Członków Władz Spółki (D&O) obejmuje szereg innych świadczeń związanych niwelowaniem wobec ubezpieczonego skutków powstałych roszczeń lub toczących się postępowań urzędowych (w tym m.in. koszty naprawy wizerunku, pomoc psychologa itp.).

Okres, suma i koszt ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczonego i zależy najczęściej od rozmiaru spółki, tego czy jest to spółka notowana na giełdzie, czy prowadzi działalność za granicą.

Ubezpieczenie jest zawierane na okres 1 roku.

Koszt ubezpieczenia jest indywidualnie określany na podstawie analizy ryzyka. Składka jest kalkulowana w oparciu o:

 • łączną sumę ubezpieczenia,
 • zakres ochrony,
 • ocenę sytuacji majątkowo - finansowej spółki,
 • branżę,
 • to, czy spółka jest notowana na giełdzie,
 • to, czy spółka posiada podmioty zależne za granicą.

Warunki zawarcia ubezpieczenia

Konieczne jest złożenie pisemnego wniosku za pośrednictwem brokera, agenta bądź bezpośrednio w placówce Allianz Polska.

W celu dokonania oceny ryzyka należy dołączyć:

 • Sprawozdania finansowe za 2 ostatnie pełne lata obrotowe wraz z opiniami biegłych rewidentów: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przepływów pieniężnych,
 • kwartalne dokumenty finansowe z bieżącego roku.

Głównym czynnikiem warunkującym uzyskanie satysfakcjonującej ochrony jest fakt prowadzenia przez spółkę działalności przez okres dłuższy niż 2 lata oraz dobre wyniki finansowe spółki. Przy podmiotach o krótszej historii działalności oraz o słabszej sytuacji majątkowo - finansowej warunki oraz ochrona zostaną dostosowane w sposób adekwatny.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.