Rola litu w gospodarce niskoemisyjnej i związane z tym wyzwania

Samara Jacal Sanchez & Alina Morozova, ESG Manager   | czas czytania: 10 min 
 • Kluczowe wnioski
 • Mobilność elektryczna motywuje cały świat do zmniejszania wpływu sektora transportu na środowisko i dalszego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.
 • Oczekuje się, że wraz z rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych na rynku, popyt na lit stosowany w ich akumulatorach odpowiednio wzrośnie.
 • Aby sprostać geograficznym, politycznym, społecznym i środowiskowym wyzwaniom związanym z łańcuchami dostaw litu, wymagane jest zrównoważone podejście.
 • Droga do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C, otworzyła drogę dla innowacji technologicznych, które pomogą osiągnąć szczyt emisji gazów cieplarnianych (GHG). Technologia ma na celu: poprawę naszej odporności na zmiany klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dlatego innowacje technologiczne są kluczem do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, w której emisja gazów cieplarnianych do atmosfery jest minimalna.
 • Mobilność elektryczna jest jednym z rozwiązań polecanych na całym świecie w różnych rozmiarach. Niemniej jednak jej wdrożenie stwarza wyzwania, by nadążyć za rosnącym popytem na baterie elektryczne i zagrożeniami w łańcuchu dostaw litu. Potrzebne jest zrównoważone podejście, aby sprostać wyzwaniom związanym z wydobyciem tego krytycznego surowca, który ma kluczowe znaczenie w walce ze zmianą klimatu.

 • Technologie mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko, takie jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe i mobilność elektryczna, istnieją od dziesięcioleci i są stale ulepszane w celu uzyskania lepszej wydajności. Z drugiej strony, technologie takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz technologia power-to-X nie są jeszcze powszechnie wdrażane, ale mogą mieć ogromny potencjał w przyszłej strategii dekarbonizacji. Niemniej jednak należy pamiętać, że nie ma prostego rozwiązania, aby przeciwdziałać zmianom klimatu. Dlatego zasadnicze znaczenie ma rozważenie i sprostanie wyzwaniom związanym z takimi technologiami, aby móc osiągnąć prawdziwy zrównoważony rozwój.
 •  
 • Potrzebna jest dekarbonizacja w każdym sektorze naszej gospodarki, jednak niektóre sektory znajdują się na pierwszej linii frontu ze względu na ich wkład w zmiany klimatu. Sektor transportu ma jeden z największych udziałów w emisji gazów cieplarnianych w UE i nadal się rozwija. Podobnie, według Agencji Ochrony Środowiska (EPA), ten sektor ma największy udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w USA z udziałem 28%. Powodem jest to, że 90% paliwa wykorzystywanego do transportu jest oparte na paliwach kopalnych. Ponieważ UE postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., nie jest zaskoczeniem, że jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu jest zrównoważona i inteligentna mobilność oraz że uwzględnia ona samochody napędzane paliwami alternatywnymi i publiczne punkty ładowania. Środki te mogą pomóc UE osiągnąć cele ograniczenia emisji CO2 z samochodów osobowych o 37,5% i vanów o 31% do 2030 r.
 • W sektorze transportowym transport drogowy ma zdecydowanie największy udział w emisji gazów cieplarnianych. Dlatego jedną z inicjatyw mających na celu ich obniżenie jest zachęcanie do wdrażania niskoemisyjnych alternatyw transportu, takich jak pojazdy elektryczne (EV). Badania naukowe doprowadziły do ​​różnych wniosków na temat rzeczywistego śladu środowiskowego pojazdów elektrycznych oraz zakresu, w jakim mogą one pomóc w łagodzeniu zmian klimatycznych. Różnice wynikają z zakresu badań oraz innych czynników, takich jak miks energetyczny badanej lokalizacji. Niemniej jednak, zainteresowanie pojazdami elektrycznymi rośnie z roku na rok. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), światowy zasób pojazdów elektrycznych osiągnął w 2019 r. 7,2 mln. Ta ilość stanowi zaledwie 1% całkowitego światowego taboru samochodów. Stanowi to jednak również wzrost o 40% rok do roku od 2018 r.; Pojazdy elektryczne stale zwiększają  udział w globalnej sprzedaży samochodów.
 •  
 • Kraje na całym świecie oferują zachęty do zwiększenia liczby tych pojazdów  na swoich ulicach. Na przykład w Meksyku, gdzie miesięcznie sprzedaje się tylko kilkadziesiąt pojazdów elektrycznych, właściciele są zwolnieni z podatku, który ma zastosowanie do wszystkich nowych samochodów, oraz z zakazów użytkowania pojazdów konwencjonalnych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. W Chinach, największym rynku pojazdów elektrycznych, który stanowi około 50% światowej sprzedaży, pojazdy elektryczne nie podlegają ograniczeniom rejestracji ani zakazom prowadzenia pojazdów i otrzymują zachęty do zakupu. Norwegia postawiła sobie za cel, aby wszystkie nowe samochody sprzedawane do 2025 roku były pojazdami o zerowej emisji. W tym kraju pojazdy elektryczne są zwolnione z podatku importowego, nie podlegają 25% VAT i korzystają z innego rodzaju korzyści, takich jak obniżenie opłat parkingowych. W 2019 roku co drugi nowo zarejestrowany samochód w Norwegii byłelektryczny. IEA szacuje, że globalne zapasy pojazdów elektrycznych osiągną prawie 140 milionów w 2030 roku.
 •  
 • Wraz z rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych na rynku i silnymi zachętami do zwiększania tej liczby, można oczekiwać, że popyt na materiały stosowane w akumulatorach EV, takie jak lit, kobalt, nikiel i inne, odpowiednio wzrośnie. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są obecnie najczęściej używane i prawdopodobnie zdominują rynek w nadchodzącej dekadzie. W porównaniu do konkurentów akumulatory litowo-jonowe mogą magazynować większe ilości energii przy mniejszej masie i wadze, charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, dobrą wydajnością w wysokich temperaturach i niższym samorozładowaniem. US Geological Service (USGS) informuje, że w 2020 r. 71% globalnego końcowego zużycia litu dotyczyło baterii. IEA oszacowała, że ​​zapotrzebowanie na lit może wzrosnąć do 185 000 ton rocznie do 2030 r., w porównaniu do 17 000 ton rocznie w 2019 r., bez uwzględniania innych zastosowań litu, takich jak urządzenia elektroniczne, przechowywanie w sieci, ceramika i szkło.
 • Prognozy dotyczące popytu na lit stanowią wyzwanie dla globalnego łańcucha dostaw, który już w ostatnich latach zmagał się problemem zaspokojenia popytu. W 2018 r. cena litu osiągnęła szczyt ze względu na rosnący popyt i wysokie oczekiwania dotyczące penetracji rynku pojazdów elektrycznych, ale według USGS nie zostało to spełnione, ponieważ Chiny ograniczyły dotacje do pojazdów elektrycznych, co doprowadziło do niższego niż oczekiwano popytu. Gwałtowny spadek cen w ciągu ostatnich trzech lat spowodował wstrzymanie produkcji w niektórych małych zakładach i zahamowanie planowanych projektów. W 2021 r. cena litu zaczyna rosnąć, co zachęci firmy do wznowienia projektów wydobywczych.
 •  
 • Ciągłe poszukiwania i rentowny rynek zwiększyły rezerwy litu na całym świecie, szacowane na 21 mln ton, z których w 2020 r. wydobyto 82 000 ton. Chile z 9,2 mln ton ma największe rezerwy, a następnie Australia, Argentyna i Chiny. Zdecydowanie liderem pod względem produkcji jest jednak Australia, w której w 2020 r. wydobyto 40 000 ton, za nią plasują się Chile (18 000 ton) i Chiny (14 000 ton).
 •  
 • Preferowaną metodą eksploatacji złóż stosowaną w Australii jest wydobycie w twardych skałach spodumenu, rudy o teoretycznej zawartości 8% tlenku litu. Ta metoda jest uważana za energochłonną, ponieważ skała musi zostać przetworzona w celu wydobycia litu. Ameryka Południowa, w „trójkącie litowym” między częściami Argentyny, Chile i Boliwii, wykorzystuje z kolei pochłaniającą dużą ilość wody oraz czasu (proces trwa kilka miesięcy) metodę solankową, w której wody bogate w sól są pompowane na powierzchnię, aby następnie przejść proces parowania.
 • Produkcja litu wiąże się z ważnymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, którymi należy się zająć, aby przejść na gospodarkę niskoemisyjną. Większość litu jest obecnie pozyskiwana tylko z 10 miejsc na całym świecie w Australii, Argentynie, Chile i Chinach. Ta dysproporcja geograficzna jest wyzwaniem dla reszty świata, zwłaszcza dla regionów takich jak UE, które mają duży udział w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Innymi wyzwaniami mogą być kwestie polityczne i finansowe, które wpływają na opłacalność projektów litowych. Na przykład, chociaż Boliwia ma największe zasoby litu na świecie,  to proces wydobycia nie został jeszcze skomercjalizowany.
 •  
 • Jak w przypadku każdego surowca, proces wydobywczy wiąże się z ważnymi wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Region Salar de Atacama w Chile jest suchym środowiskiem zamieszkałym przez ludność tubylczą. Wydobycie litu powoduje znaczną eksploatację zasobów naturalnych, wiąże się z niedoborem wody, użytkowaniem gruntów i ryzykiem zanieczyszczenia. Kwestie społeczne należy rozwiązywać stosując konsultacje społeczne, zaangażowanie i, uprzednia świadoma, swobodna zgoda mieszkańców eksploatowanych terenów. Dokładna ocena wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz ustalenie maksymalnych poziomów wydobycia może pomóc w zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska.
 •  
 • Recykling baterii elektrycznych to rozwijający się sektor, który może pomóc zaspokoić światowe zapotrzebowanie na lit i zmniejszyć jego wpływ na środowisko i społeczeństwo. Większa presja na rynku surowców zwiększy potrzebę i rentowność recyklingu litu w połączeniu z polityką środowiskową, która ukierunkuje sektor na praktyki wycofania z eksploatacji. Przewiduje się, że rynek recyklingu akumulatorów litowo-jonowych wzrośnie z 1,5 mld USD w 2019 r. do 18,1 mld USD do 2030 r. Badane są inne alternatywy mające na celu złagodzenie wpływu procesu wydobycia na środowisko, na przykład pozyskiwanie litu z wód geotermalnych, gdzie energia geotermalna w naturalny sposób zasila wydobycie litu z litej skały.
 • Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest konieczne, aby ograniczyć zmiany klimatyczne i jest wdrażane poprzez przyjęcie technologii, które emitują mniej gazów cieplarnianych. Transport jest jednym z najbardziej zanieczyszczających sektorów, dlatego korzystanie z pojazdów elektrycznych jest perspektywicznym podejściem do zmniejszenia jego wpływu na środowisko. Rozwój rynku pojazdów elektrycznych przekłada się na presję na lit jako surowiec do produkcji baterii elektrycznych. Łańcuchy dostaw litu stoją przed wyzwaniami geograficznymi, politycznymi, społecznymi i środowiskowymi, aby nadążyć za globalnym popytem. Potrzebne jest zrównoważone podejście, aby rozwiązać te wszystkie problemy, a tym samym uczynić mobilność elektryczną podstawą czystszej przyszłości.
 •  
 • Usługi ubezpieczeniowe odgrywają istotną rolę w działalności związanej z wydobyciem surowców i ich dalszym wykorzystaniem w przemyśle. Allianz opracował i wdrożył wytyczne ESG Integration Framework (environmental, social and governance) w celu oceny tych ryzyk w swoich transakcjach biznesowych. Rekomendacje te zawierają wytyczne dla ryzyk ESG  dla górnictwa i innych przedsiębiorstw wydobywczych, a także listę krajów , w których dochodzi do systemowych naruszeń praw człowieka
 •  
 • Allianz Global Corporate and Specialty, jednostka ubezpieczeń przemysłowych Grupy Allianz, wspiera te działania w ESG Business Services, centrum kompetencji ESG. Zespół ekspertów dokonuje analizy wszystkich transakcji biznesowych, które niosą potencjalne ryzyko ESG lub ryzyko reputacyjne. Pozwala to zarówno na podejmowanie świadomych decyzji, jak i rekomendowanie działań w celu zmniejszenia ryzyka ESG i naruszenia reputacji związanego z daną transakcją.
Autorzy: Samara Jacal Sanchez & Alina Morozova, ESG Manager
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.