Ubezpieczeniem objęte są szkody dotyczące wartości pieniężnych przewożonych do miejsc położonych w Polsce, które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie wartości pieniężnych wskutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ubezpieczenia.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zdarzenia losowe
Zakres standardowy
Wypadek środka transportu
Zakres standardowy
Rabunek
Zakres standardowy
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Minimalne środki bezpieczeństwa opisano w SWU na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.
TAK - wymagane środki bezpieczeństwa transportu są uzależnione od krotności tzw. jednostki obliczeniowej, ustalanej kwartalnie przez GUS.
TAK - ubezpieczenie  wartości pieniężne w czasie pieszego przemieszczania jest możliwe do wartości równej 0,5 jednostki obliczeniowej.
TAK – ochrona działa  podczas załadunku wartości pieniężnych na środek transportu oraz rozładunku ze środka transportu w miejscu przeznaczenia i wydania ich odbiorcy.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.