Ubezpieczenie od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia taboru szynowego

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zdarzenia losowe
Standard
Wypadek pojazdu szynowego
Standard
Zalanie
Standard
Kradzież z włamaniem
Standard
Rabunek
Standard
Zaginięcie
Standard
Dewastacja
Standard
Uszkodzenie elementów mechanicznych i elektrycznych
Standard
Szkody podczas załadunku i rozładunku
Standard
Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
Opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Suma ubezpieczenia taboru szynowego jest ustalana wg wartości rzeczywistej, przy uwzględnieniu faktycznego zużycia lub księgowej brutto,  odpowiadającej wartości początkowej taboru szynowego, z uwzględnieniem kolejnych przeszacowań.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia casco na inne kraje określone w polisie.

Ubezpieczeniem casco taboru szynowego moga być objęte:

  • lokomotywy, 
  • wagony, 
  • specjalistyczne pojazdy szynowe, 
  • pasażerskie pojazdy szynowe (autobusy szynowe).

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.