Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

Aby w razie szkody zachować płynność finansową 
Ubezpieczenie od utraty zysku 
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie od utraty zysku 

Przesuń, by zobaczyć więcej

w wyniku wystąpienia szkód w majątku
FLEXA
zakres bazowy 
Huragan i grad
opcjonalnie
Inne żywioły
opcjonalnie
Zalanie wodą lub innymi cieczami oraz mrozu
opcjonalnie
Upadek drzew lub budowli oraz katastrofa
opcjonalnie
Ryzyka kradzieżowe
opcjonalnie
Uderzenie pojazdu, dym, sadza, fala dźwiękowa
opcjonalnie
Szyby i przedmioty szklane
opcjonalnie
Strajki i zamieszki
opcjonalnie
Inne ryzyka nienazwane
opcjonalnie
Awarie mechaniczne, elekryczne
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie przedsiębiorstwa od utraty zysku

Ubezpieczenie od utraty zysku opracowaliśmy z myślą o sektorze dużych podmiotów gospodarczych, które mają już ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw w Allianz lub chcą zawrzeć ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw wraz z ubezpieczeniem od utraty zysku.

Ubezpieczonym może być:

  • przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe lub usługowe prowadzące pełną lub uproszczoną księgowość,
  • właściciel nieruchomości,
  • instytucja finansowa,
  • dealer samochodowy.

Informacje niezbędne do zawarcia ubezpieczenia są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera. Należą do nich m.in.:

  • dane finansowe określone w formularzu wyliczenia sumy ubezpieczenia,
  • opis czynników wpływających na długość przestoju lub zakłócenia np.: występowanie tzw. wąskich gardeł, przewidywany czas odbudowy mienia, itp.,
  • opis relacji dostawca – odbiorca, dostępność i czas oczekiwania na dostawę maszyn i urządzeń technologicznych lub surowców i półproduktów,
  • opis zależności pomiędzy działami lub wydzielonymi jednostkami wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • wykaz szkód i rezerw szkodowych z minimum 3 ostatnich lat.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju działalności, występujących zagrożeń zewnętrznych, konstrukcji i zabezpieczenia mienia, szkodowości oraz innych czynników wpływających na ekspozycję na ryzyko wystąpienia szkody.

Nie – ubezpieczenie od utraty zysku jest ściśle związane z ubezpieczeniem majątku.

Zawarcie umowy ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw w Allianz jest niezbędne, ponieważ pokrycie szkody z tej polisy warunkuje odpowiedzialność na polisie ubezpieczenia od utraty zysku.

Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Udział własny w ubezpieczeniu BI wyrażony jest w dniach lub w kwocie – przeważnie udział własny wynosi od 3 do 7 dni.
Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej w polisie ubezpieczenia majątku nie wpływa na odpowiedzialność w zakresie utraconego zysku.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a w przypadku umów ubezpieczenia dobrowolnego ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).