Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ochrona maszyn na budowie,
w transporcie i w ruchu

Zabezpieczenie w razie uszkodzenia lub kradzieży maszyn budowlanych
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowanych 

Przesuń, by zobaczyć więcej

budowlanych
Wypadek maszyny
zakres standardowy
Kradzież z włamaniem, rabunek
zakres standardowy
Zalanie lub zatopienie
zakres standardowy
Dostanie się ciała obcego
zakres standardowy
Pożar maszyny
zakres standardowy
Wandalizm lub dewastacja
zakres standardowy
Błąd operatora maszyny
zakres standardowy
Ochrona podczas przeglądów, konserwacji i remontów
zakres standardowy
Awarie mechaniczne i szkody elektryczne
zakres ograniczony do elementów zewnętrznych, niedotkniętych bezpośrednio awarią
Transport maszyn
opcjonalnie, na terenie Polski
Przemieszczanie się poza terenem budowy
opcjonalnie
Błędy projektowe, konstrukcyjne i produkcyjne
zakres wyłączony
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych opracowaliśmy z myślą o podmiotach gospodarczych z sektora małych, średnich i dużych firm, które chcą zawrzeć ubezpieczenie maszyn z sumą ubezpieczenia powyżej 1 mln zł.

Ubezpieczenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw budowlanych, a także firm usługowych i produkcyjnych, które posiadają lub wynajmują park maszynowy lub pojedyncze maszyny budowlane lub transportowe.

Niezbędne informacje są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera.

Do zawarcie umowy ubezpieczenia potrzebne są nam m.in.:

  • wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia wraz z wiekiem i sumą ubezpieczenia ustaloną wg wartości odtworzeniowej,
  • opis stanu technicznego maszyn oraz sposobu ich konserwacji,
  • miejsce użytkowania,
  • historia szkodowa za minimum ostatnie 3 lata.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju maszyn, ich wieku i stanu technicznego, sposobu konserwacji oraz innych czynników, które wpływają na ryzyko – uwzględniamy też szkodowość.
Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Przeważnie udział własny wynosi 10% wartości szkody – nie mniej niż 3000 zł. W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej – odpowiednio do poziomu ryzyka.
Maszyny są objęte ubezpieczeniem w miejscu ubezpieczenia zdefiniowanym w umowie ubezpieczenia, zwykle obejmującym teren Polski. Ubezpieczenie może nie przewidywać ochrony dla maszyn użytkowanych pod ziemią lub w trakcie pracy na wodzie lub nabrzeżu morskim – o ile nie zostało uzgodnione inaczej w umowie.

Rodzaj wymaganych zabezpieczeń każdorazowo indywidualnie uzgadniamy i definiujemy w umowie.

Standardowo wymagamy zabezpieczenia miejsca postoju maszyny w postaci ogrodzenia i oświetlenia terenu oraz jego całodobowego dozoru albo przechowywania maszyn w zamkniętym pomieszczeniu.

Maszyny, które znajdują się na terenie nieogrodzonym, lecz oświetlonym i całodobowo dozorowanym, muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający dostanie się do ich wnętrza.

Kluczyki muszą być zabezpieczone poza maszyną, a istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe powinny być aktywne.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a w przypadku umów ubezpieczenia dobrowolnego ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).