Witamy Cię w większym Allianz 

2 lipca 2022 r. marka Aviva zmieniła się w Allianz. Staliśmy się więksi, silniejsi i możemy jeszcze lepiej zadbać o Ciebie. 
Umacniamy naszą pozycję na rynku
Połączenie obu firm pod jedną silną marką sprawia, że stajemy się więksi, silniejsi, bardziej wszechstronni  i nadal skoncentrowani na Twoich potrzebach.
Zapewniamy  wszechstronną ochronę
Chcemy zabezpieczać Twoje potrzeby w możliwie najszerszym zakresie. Staniemy się równie silni w obszarze ubezpieczeń na życie jak i majątkowych.
Tworzymy unikalną wartość
Razem – dzięki połączeniu talentów, szerokiej sieci dystrybucji i zróżnicowanej ofercie produktów – możemy zadbać o Ciebie w jeszcze lepiej.
Od 2 lipca 2022 r. dawna Aviva i Allianz działają razem. Wszystkie ubezpieczenia i umowy zawarte z dawną Avivą nadal obowiązują. Zobacz, jak obsłużymy Twoje ubezpieczenia, inwestycje i produkty emerytalne.
Większy Allianz w liczbach
indywidualnych i firm
agentów i innych pośredników
współpracujących z Alllianz
współpracujących z Allianz
wypłaconych w 2021 r.
zgromadzonych w OFE i TFI 
źródło: zsumowane dane za 2021 r. przekazane do KNF przez spółki:
TU Allianz Życie Polska S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Aviva TU na Życie S.A. i Aviva TU Ogólnych S.A.
Połączenie kompetencji obu firm – Avivy, jako eksperta w ubezpieczeniach na życie i Allianz w zakresie ochrony majątku – stworzy nową jakość na polskim rynku. Jako klient zyskasz dostęp do jeszcze szerszej i bardziej kompleksowej ochrony oraz jeszcze lepszych produktów inwestycyjnych i emerytalnych.
Tak, w tym zakresie nic się nie zmienia. W mocy pozostają zarówno umowy zawarte z Allianz jak i z Avivą. Oznacza to, że warunki umów ubezpieczeń, inwestycji i produktów emerytalnych zawartych przed datą połączenia spółek nie zmienią się.
Nie – zarówno klienci Allianz jak i Avivy nie muszą nic robić. Z chwilą połączenia spółek Allianz przejmie wszelkie prawa i obowiązki, które wynikają z umów Avivy z klientami. Ze strony klientów nie wymaga to podjęcia żadnych działań. 
Nadal będziemy wypełniać misję opieki nad klientami za pośrednictwem naszych agentów. Możesz korzystać z usług tych samych agentów, którzy zajmowali się Twoimi ubezpieczeniami do tej pory.

W wyniku połączenia spółek administratorem danych osobowych z mocy prawa stanie się spółka przejmująca.

Aktualne informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są na stronie internetowej . W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, można się skontaktować z inspektorem ochrony danych np. na adres e-mail ochrona.danych@allianz.pl lub iod@allianz.pl.

Grupa Allianz połączyła się z Grupą Aviva w Polsce. Oznacza to połączenie spółek:

  • Aviva TU na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z TU Allianz Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana),
  • TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Aviva TU Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana),
  • TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Aviva Investors Poland TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana),
  • PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Aviva PTE Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) - (30.12..2022r.)

Spółki są połączone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (ksh). Zgodnie z art. 494 § 1 ksh spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Połączone spółki będą prowadzić działalność pod marką Allianz – najbardziej cenioną marką ubezpieczeniową na świecie. W związku z tym marka Aviva przestanie być obecna w Polsce.

Dążymy do tego, by wyprzedzać naszych obecnych i przyszłych konkurentów.
Przekształcamy się w prostą, cyfrową i adaptującą się do warunków firmę.
Staramy się równoważyć nasz portfel i kierować nasz potencjał na rosnące rynki.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)