Allianz dokonuje zakupu Aviva Polska i umacnia wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej

Monachium/Warszawa, 26.03.2021 r. 
  • Allianz będzie piątym co do wielkości zakładem ubezpieczeń w Polsce i umocni wiodącą pozycję, pod względem rentowności, w Europie Środkowo-Wschodniej (Region CEE)
  • Wartość transakcji wynosi 2,5 mld euro

Allianz ogłosił dziś zawarcie umowy nabycia polskich operacji ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Grupy Aviva i nabycia po 51 procent udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty bancasurrance będących wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander.

Transakcja o wartości 2,5 mld euro skutkować będzie wzrostem dochodów bezpośrednio po zamknięciu, uwzględniając wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 mld euro przy cenie 2,7 mld euro.

Allianz stanie się drugą, co do wielkości, pod względem zysku operacyjnego firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej i będzie na dobrej drodze, aby stworzyć kolejny kluczowy region w Grupie Allianz. Pod względem łącznej wartości składki przypisanej brutto, Allianz będzie w Polsce piątym co do wielkości zakładem ubezpieczeń, awansując na drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń życiowych.[1] W przypadku uzyskania wymaganych zgód organów nadzoru, zamknięcie transakcji przewiduje się w ciągu 12 miesięcy.

Umowa ta stanowi dla Allianz ważny krok w historii rentownego rozwoju w regionie CEE i zwiększania skali działalności w Polsce, będącej największym rynkiem CEE z 38 milionami mieszkańców i PKB rzędu około 600 mld USD.

Dzięki transakcji Allianz podwoi przychody na atrakcyjnym, polskim rynku ubezpieczeniowym i osiągnie pożądaną równowagę segmentów majątkowego i życiowego w prowadzonej działalności. W szczególności silna koncentracja Avivy na dynamicznym i rentownym polskim rynku ubezpieczeń życiowych w sposób znaczący przyczyni się do poprawy rentowności operacyjnej Allianz. Ponadto, silna sieć agentów wyłącznych oraz długoterminowa współpraca joint-venture z Santander w segmencie bancassurance poszerzą bazę dystrybucyjną i wzmocnią pozycję rynkową Allianz.

powiedział Oliver Bäte, CEO Grupy Allianz. 
 powiedział Klaus-Peter Roehler, Członek Zarządu Allianz SE odpowiedzialny za działalność ubezpieczeniową w krajach niemieckojęzycznych oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. 

 Dalszych informacji udzielają:

Grupa Allianz jest jednym z największych na świecie przedsiębiorstw w branży ubezpieczeń i zarządzania aktywami, obsługującym ponad 100 milionów[2] klientów detalicznych i instytucjonalnych w ponad 70 krajach. Klienci Allianz korzystają z bogatego asortymentu usług ubezpieczeniowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw, od ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie i zdrowotnych przez usługi assistance po ubezpieczenia kredytów i globalne ubezpieczenia działalności gospodarczej. Allianz jest jednym z największych na świecie inwestorów, zarządzającym w imieniu swoich klientów ubezpieczeniowych aktywami o wartości około 790 miliardów euro. Ponadto, należące do koncernu firmy zarządzające aktywami PIMCO i Allianz Global Investors zarządzają na zlecenie aktywami o wartości 1,7 biliona euro. Dzięki systematycznemu włączaniu kryteriów środowiskowych i społecznych w procesy biznesowe i decyzje inwestycyjne Grupa Allianz jest jednym  z liderów branży ubezpieczeniowej według indeksu zrównoważonej działalności Dow Jones Sustainability Index. W roku 2020, ponad 150.000 pracowników wypracowało w ramach grupy łączne przychody w wysokości 140 mld euro i zysk operacyjny w wysokości 10,8 mld euro.

Przedstawione oceny, jak zawsze, podlegają zastrzeżeniom wskazanym poniżej.

 

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych, takie jak perspektywy lub oczekiwania, oparte na aktualnych ocenach kierownictwa i założeniach oraz obarczone znanymi i nieznanymi ryzykami i niepewnościami. Rzeczywiste wyniki, kwoty i zdarzenia mogą znacznie odbiegać od wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. Rozbieżności te mogą wynikać m.in. ze zmian takich czynników jak: (i) ogólna sytuacja ekonomiczna i konkurencyjna w podstawowym segmencie działalności Grupy Allianz i na jej najważniejszych rynkach, (ii) sytuacja na rynkach finansowych (w szczególności ich wahania, płynność i zdarzenia kredytowe), (iii) częstotliwość i istotność zdarzeń skutkujących szkodami, w tym szkodami wynikającymi z klęsk żywiołowych, a także kształtowanie się kosztów likwidacji szkód, (iv) wielkości i trendy śmiertelności i zachorowalności, (v) wskaźniki retencji, (vi) szczególnie w działalności bankowej – skala niespłacania kredytów, (vii) poziomy stóp procentowych, (viii) kursy wymiany walut, zwłaszcza kurs EUR/USD, (ix) zmiany przepisów prawa i regulacji, w tym podatkowych, (x) wpływ przejęć, w tym związanych z nimi kwestii integracji i reorganizacji oraz (xi) ogólne warunki konkurencji, odpowiednio, na poziomach lokalnych, regionalnych, krajowych lub globalnych. Wiele z tych czynników może ulec zaostrzeniu w wyniku aktów terrorystycznych.

 

Brak aktualizacji

Grupa Allianz nie jest zobowiązana do dokonywania i nie będzie dokonywać aktualizacji żadnych informacji ani stwierdzeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie, o ile nie wymagają tego przepisy prawa.

 

Ochrona informacji

Allianz SE jest zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych. Bliższe informacje na ten temat zawiera oświadczenie o ochronie danych osobowych.

 

[1] Wg wielkości za rok 2020.

[2] W tym podmioty niekonsolidowane obsługujące klientów Allianz.

Jak możemy Ci pomóc?