Allianz SFIO PPK
Twoje korzyści:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Wraz z Tobą na emeryturę składają się też Twój pracodawca i państwo. Oszczędności zebrane w ramach PPK są prywatne i dziedziczone.

Pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55 lat przystępują do programu automatycznie. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, a nie ukończyli 70 lat mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany u pracodawcy. Pracownicy w wieku powyżej 70 lat nie mogą przystąpić do PPK.

Twoje wpłaty i wpłaty Twojego pracodawcy stanowią określony procent Twojego wynagrodzenia brutto. Państwo przekazuje ustalone kwoty – niezależne od Twoich dochodów.

Pracownik

Wpłata obowiązkowa 2%*

Wpłata dodatkowa dobrowolna do 2%

Pracodawca

Wpłata obowiązkowa 1,5%

Wpłata dodatkowa dobrowolna do 2,5%

Państwo

Jednorazowa wpłata powitalna 250 zł

Dopłata roczna 240 zł

* dla osób zarabiających poniżej 120% płacy minimalnej brutto może wynosić od 0,5% do 2%
 • Bonus od firmy i państwa
  W PPK wpłata pochodzi z trzech źródeł. Wraz z Tobą na emeryturę oszczędza pracodawca i państwo, pomimo że ostatecznie są to Twoje prywatne oszczędności.
 • Więcej niż w banku
  Symulacja*: jeśli odkładasz 80 zł miesięcznie przez 10 lat na koncie oszczędnościowym, to wypłacisz z banku 10,8 tys. zł. W tym samym czasie z PPK możesz wypłacić 20,5 tys. zł. 
 • Prywatne i dziedziczone oszczędności
  Środki w PPK są Twoimi prywatnymi pieniędzmi - w każdej chwili możesz zrezygnować z PPK i wypłacić środki. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoje oszczędności nie przepadają, gdyż podlegają dziedziczeniu.
 • Wypłata w każdym momencie
  Możesz wypłacić oszczędności zgromadzone w PPK w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że rezygnacja wiąże się z potrąceniami za wcześniejszą wypłatę.
 • Wsparcie w razie choroby i środki na wkład własny
  Możesz skorzystać ze środków PPK w przypadku poważnej choroby czy na pokrycie wkładu własnego przy kredycie np. na mieszkanie lub budowę domu, spełniając określone warunki.
 • Bezpieczeństwo inwestowania rośnie wraz z wiekiem
  Środki w PPK są inwestowane w fundusz inwestycyjny odpowiedni dla Twojego wieku. Z wiekiem fundusz automatycznie zmienia politykę inwestycyjną, ograniczając poziom ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich oszczędności.
 • Niskie opłaty za zarządzanie środkami
  Maksymalna opłata za zarządzenie subfunduszami w ramach PPK wynosi 0,40% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku.
 • Łatwy dostęp do oszczędności
  W serwisie Mój Allianz możesz na bieżąco monitorować wartość swoich oszczędności w PPK oraz nimi zarządzać.
* Źródło: Portal mojeppk.pl www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html. Oprocentowanie w banku 2,5%, kapitalizacja miesięczna.
Jeśli chcesz wiedzieć co to jest PPK, ile będą wynosić wpłaty na Twój rachunek, zapisz się na bezpłatne szkolenie on-line.
a
 1. Twój pracodawca wybiera firmę do zarządzania PPK
  W porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników Twój pracodawca wybierze instytucję finansową i utworzy rachunek PPK dla Ciebie.
 2. Ty otrzymujesz informację o tym, gdzie masz PPK
  Te informacje otrzymasz pocztą tradycyjną lub mailową. 
 3. Sprawdzasz swoje oszczędności na PPK
  W Allianz stan rachunku sprawdzisz po zalogowaniu się do serwisu Mój Allianz.
a
 1. Zaloguj się do Mój Allianz
  W zakładce Emerytura zobaczysz sumę swoich środków zebranych w ramach PPK.
 2. Załóż konto i zaloguj się do serwisu transakcyjno-informacyjnego STI
  Dbamy o bezpieczeństwo Twoich środków, dlatego, aby sprawdzić historię wpłat, zmienić fundusz lub wypłacić środki, musisz zalogować się do STI.
 3. Zarządzaj swoimi środkami
  W zakładce Moje konta sprawdzisz stan środków oraz wszystkie wpłaty. W sekcji Fundusze zobaczysz fundusz, w jaki inwestowane są Twoje środki oraz wynik, jaki on wypracował. Masz również możliwość zmiany funduszu lub zwrotu środków.
Sprawdź, ile środków zgromadzisz, jaka będzie Twoja jednorazowa wypłata i ile średnio co miesiąc będziesz otrzymywać środków na emeryturze
Częste pytania
Twój pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników w Twojej firmie, wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla Ciebie i innych pracowników. Rachunki są co miesiąc zasilane wpłatami, pochodzącymi z trzech źródeł: od Ciebie jako pracownika i od Twojego pracodawcy (jako dany procent Twojego wynagrodzenia brutto) oraz od państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne niezależne od wysokości wynagrodzenia pracownika). Gromadzone na rachunkach środki są inwestowane w fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.
Jeśli masz ukończone 18 lat i nie ukończyłeś 55. roku życia, do PPK zapisuje Cię Twój pracodawca. Dla osób od 55. roku życia do 70. roku życia zapis możliwy jest tylko na wniosek pracownika. Twój pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników, wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Zostaniesz poinformowany o swoim rachunku w osobnej korespondencji od instytucji finansowej.
PPK mają na celu pomnażanie oszczędności pracowników, aby zapewnić wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej, czyli na emeryturze. Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością pracownika i są dziedziczone.

PPK mogą wprowadzić instytucje finansowe, które spełnią rygorystyczne kryteria, spośród następujących podmiotów: Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne lub Zakłady Ubezpieczeń.

Obecnie 18 instytucji oferuje PPK. Jedną z nich jest TFI Allianz Polska S.A.

Środki gromadzone w ramach PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które prowadzą różną politykę inwestycyjną i mają różny poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK. W miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia, środki inwestowane są w coraz bardziej bezpieczny sposób.

TFI Allianz Polska S.A. utworzyła fundusz Allianz SFIO PPK, będący specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 9 subfunduszami zdefiniowanej daty:

 • Allianz PPK 2025 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1963-1967 (lub starszych na wniosek tych osób),
 • Allianz PPK 2030 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1968-1972,
 • Allianz PPK 2035 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1973-1977,
 • Allianz PPK 2040 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1978-1982,
 • Allianz PPK 2045 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1983-1987,
 • Allianz PPK 2050 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1988-1992,
 • Allianz PPK 2055 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1993-1997,
 • Allianz PPK 2060 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1998-2002,
 • Allianz PPK 2065 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 2003-2007.

dummy Dowiedz się więcej o funduszach

Środki gromadzone w funduszach inwestycyjnych na rachunkach PPK są traktowane jako wydzielony majątek, niezależny od majątku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które nim zarządza. Bankructwo TFI nie oznacza bankructwa funduszu. TFI nie może pokrywać z funduszu np. własnych zobowiązań. 

Wszystkie aktywa funduszu przechowuje depozytariusz, którym może być tylko bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi. Bank przechowuje środki funduszu, oprócz tego dba także o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i regulaminem funduszu, a w razie konieczności może dokonać likwidacji Funduszu i rozdziału środków pomiędzy jego uczestników. Jeśli bank depozytariusza zbankrutuje, to przechowywane aktywa funduszu są wyłączone z masy upadłościowej banku.

Kontrolę nad działaniem funduszy sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która m.in. nadzoruje przestrzeganie obowiązków informacyjnych: publikacji statutu, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.

Całościowy koszt dla uczestnika nie może przekroczyć 0,6% środków zgromadzonych na rachunku PPK w skali roku. Maksymalny limit wynagrodzenia dla TFI wynosi 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz 0,1% wynagrodzenia za osiągnięcie wyniku przez fundusz.

Maksymalna opłata za zarządzenie subfunduszami w ramach PPK wynosi 0,4%.

Pracownicy - Uczestnicy PPK mogą sprawdzić stan swoich środków w ramach PPK oraz nimi zarządzać online 24h/7 za pośrednictwem platformy Mój Allianz.

Jeśli chcesz wypłacić środki po 60. roku życia, możesz zrobić to w formie:

 • jednorazowej wypłaty, wynoszącej 25% zgromadzonych środków; pozostałe 75% oszczędności będzie wypłacane w minimum 120 miesięcznych ratach.  Jeśli zdecydujesz się zmniejszyć liczbę rat, w których wypłacane będą pozostałe środki lub wypłacić 100% oszczędności jednorazowo, będziesz musiał zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy;
 • wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. W przypadku, gdy Twój małżonek jest uczestnikiem PPK w tej samej instytucji finansowej i również ukończył 60 lat, przez co najmniej 10 lat (aż do wyczerpania zapasów) możecie wspólnie otrzymywać wypłaty.

Jeśli chcesz wypłacić środki przed 60. rokiem życia:

 • w szczególnych sytuacjach życiowych, takich jak poważna choroba Twoja lub Twoich najbliższych (Twojego małżonka lub dziecka), możesz wypłacić do 25% środków zgromadzonych na rachunku:
 
 • jeśli masz mniej niż 45 lat i chcesz pokryć udział własny z zaciągniętego kredytu, np. na budowę domu lub zakup mieszkania, masz możliwość wypłaty do 100% środków zgromadzonych na rachunku. W tym przypadku jesteś zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków w ciągu 15 lat od wypłaty; 
 
 • możesz złożyć wniosek o zwrot środków. Pamiętaj jednak, że w tej sytuacji Twoje oszczędności zostaną odpowiednio pomniejszone o 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, wpłaty Państwa (wpłatę powitalną i wszystkie dopłaty roczne) i podatek od zysków dochodowych.  Zwrot możesz zgłosić online -przejdź do dummy Mój Allianz lub za pomocą tradycyjnego wniosku o wypłatę:

Jeśli chcesz wypłacić środki na emeryturze, czyli po 60. roku życia, możesz zrobić to w formie:

 • jednorazowej wypłaty, wynoszącej 25% zgromadzonych środków; pozostałe 75% oszczędności będzie wypłacane w minimum 120 miesięcznych ratach.  Jeśli zdecydujesz się zmniejszyć liczbę rat, w których wypłacane będą pozostałe środki lub wypłacić 100% oszczędności jednorazowo, będziesz musiał zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy;
 • wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. W przypadku, gdy Twój małżonek jest uczestnikiem PPK w tej samej instytucji finansowej i również ukończył 60 lat, przez co najmniej 10 lat (aż do wyczerpania zapasów) możecie wspólnie otrzymywać wypłaty.

Tak. Możesz wypłacić środki przed 60. rokiem życia:

 • do 25% środków zgromadzonych na rachunku, w szczególnych sytuacjach życiowych, takich jak poważna choroba Twoja lub Twoich najbliższych (Twojego małżonka lub dziecka):
 
 • do 100% środków zgromadzonych na rachunku, jeśli masz mniej niż 45 lat i chcesz pokryć udział własny z zaciągniętego kredytu, np. na budowę domu lub zakup mieszkania. W tym przypadku jesteś zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków w ciągu 15 lat od wypłaty:
 
 • składając wniosek o zwrot środków. Pamiętaj jednak, że w tej sytuacji Twoje oszczędności zostaną odpowiednio pomniejszone o 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, wpłaty Państwa (wpłatę powitalną i wszystkie dopłaty roczne) i podatek od zysków dochodowych. Zwrot możesz zgłosić online - przejdź do Mój Allianz lub za pomocą tradycyjnego wniosku o wypłatę:

W przypadku zmiany pracy pracownik może skorzystać z jednej z 3 opcji:

 • pozostawić oszczędności w PPK u byłego pracodawcy,
 • przenieść oszczędności na rachunek PPK u nowego pracodawcy (wypłata transferowa),
 • wypłacić środki (zwrot). Pamiętaj jednak, że wtedy Twoje oszczędności zostaną odpowiednio pomniejszone o część wpłat pracodawcy, wpłaty Państwa i podatek.
Tak, pracownik może posiadać więcej niż jedno PPK, na przykład w sytuacji, gdy będzie zatrudniony przez różne firmy, które zawarły umowy z różnymi instytucjami finansowymi. W przypadku zmiany pracy może także zostawić swój rachunek PPK w firmie, od której odchodzi i założyć nowy rachunek PPK w firmie, w której się zatrudnia.
Tak, ponieważ ustawa o PPK nie jest reformą systemu emerytalnego i nie ma związku z OFE. Pracownicze Plany Kapitałowe można traktować jako kolejny prywatny III filarowy produkt oszczędnościowy. Środki zebrane na indywidualnym rachunku pracownika są jego własnością, mogą być w każdej chwili wypłacone i podlegają dziedziczeniu.
Dokumenty
Warto wiedzieć

 +48 22 541 75 75

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Godziny pracy infolinii poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Napisz wiadomość e-mail:  fundusze.ppk@allianz.pl 

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69.888.000,00 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.