pracodawca musi poinformować osoby zatrudnione, które złożyły deklaracje rezygnacji z PPK, o dokonywaniu wpłat do PPK
ma obowiązek dokonywać za te osoby wpłat do PPK (po zawarciu w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK), chyba że ponownie zrezygnują z PPK
a

2,42 mln
pracowników korzysta z możliwości oszczędzania w PPK
a
 
294 tys.
podmiotów umożliwia swoim pracownikom udział w PPK
a
 
9,58 mld zł
wynosi wartość aktywów netto funduszy PPK zdefiniowanej daty
Źródło: www.mojeppk.pl, „Biuletyn PPK 08-2022”, dane na 29 lipca 2022 r.


 

Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
Wraz z pracownikiem na jego emeryturę oszczędza pracodawca i państwo, a dodatkowe wpłaty pracodawcy mogą stanowić narzędzie motywacyjne dla pracowników
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
W każdej chwili można zrezygnować z PPK, wypłacając środki (po odliczeniu potrąceń za wcześniejszą wypłatę), środki podlegają też dziedziczeniu
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
Oszczędności z PPK mogą być wsparciem w razie poważnej choroby lub przy pokryciu wkładu własnego przy kredycie
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
Środki na rachunku PPK są inwestowane i mogą wypracować dodatkowe zyski, a stan rachunku można monitorować 24/7 na  mojallianz.pl.
Pomożemy sprawnie przeprowadzić akcję automatycznego ponownego zapisu pracowników do PPK.
Oferujemy wsparcie zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.
  • Webinary i szkolenia dla pracowników i pracodawcy
  • Akcja informacyjna dla pracowników (stacjonarnie lub online)
  • Pomoc w uzyskaniu dostępu oraz obsługi PPK w aplikacji Mój Allianz
  • Automatyzacja procesu obsługi i wsparcie pracodawcy w obsłudze serwisu PPK
  • Zdalne szkolenia dla kadr i gotowe druki (deklaracje, oświadczenia)
  • Liczne elektroniczne i drukowane materiały komunikacyjne
  • Dedykowani eksperci ds. PPK, infolinia i skrzynka pocztowa
Szczegółowe aspekty dotyczące ponownego automatycznego zapisu do PPK omawiamy na webinariach.
Jesteś pracownikiem? Jesteś pracodawcą? Zapisz się na spotkanie dedykowane dla Ciebie.

Ten materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69.888.000 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.