Do 28 lutego pracodawca ma obowiązek poinformowania o zapisie i wznowieniu odprowadzania wpłat do PPK osób, które złożyły deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Dla osób, które złożyły rezygnację z PPK przed zgłoszeniem ich danych do instytucji finansowej należy od 1 marca niezwłocznie zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, jeżeli nie ponowią rezygnacji. Zostanie dla nich naliczona i pobrana wpłata do PPK od wynagrodzeń wypłacanych w marcu.
Od 1 do 17 kwietnia dokonywanie wpłat do PPK od wszystkich osób, które nie ponowią rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Z końcem lutego traci ważność dotychczasowa deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Od 1 marca pracownik może ponowić deklarację rezygnacji z odprowadzania składek do PPK.
a

2,52 mln
pracowników korzysta z możliwości oszczędzania w PPK
a
 
299 tys.
podmiotów umożliwia swoim pracownikom udział w PPK
a
 
11,96 mld zł
wynosi wartość aktywów netto funduszy PPK zdefiniowanej daty
Źródło: www.mojeppk.pl, „Biuletyn PPK 01-2023”, dane na 31 grudnia 2022 r.


 

Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
Wraz z pracownikiem na jego emeryturę oszczędza pracodawca i państwo, a dodatkowe wpłaty pracodawcy mogą stanowić narzędzie motywacyjne dla pracowników
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
W każdej chwili można zrezygnować z PPK, wypłacając środki (po odliczeniu potrąceń za wcześniejszą wypłatę), środki podlegają też dziedziczeniu
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
Oszczędności z PPK mogą być wsparciem w razie poważnej choroby lub przy pokryciu wkładu własnego przy kredycie
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
Środki na rachunku PPK są inwestowane i mogą wypracować dodatkowe zyski, a stan rachunku można monitorować 24/7 na  mojallianz.pl.
Pomożemy sprawnie przeprowadzić akcję automatycznego ponownego zapisu pracowników do PPK.
Oferujemy wsparcie zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.
 • Webinary i szkolenia dla pracowników i pracodawcy
 • Akcja informacyjna dla pracowników (stacjonarnie lub online)
 • Pomoc w uzyskaniu dostępu oraz obsługi PPK w aplikacji Mój Allianz
 • Automatyzacja procesu obsługi i wsparcie pracodawcy w obsłudze serwisu PPK
 • Zdalne szkolenia dla kadr i gotowe druki (deklaracje, oświadczenia)
 • Liczne elektroniczne i drukowane materiały komunikacyjne
 • Dedykowani eksperci ds. PPK, infolinia i skrzynka pocztowa
Szczegółowe aspekty dotyczące ponownego automatycznego zapisu do PPK omawiamy na webinariach.
Jesteś pracownikiem? Jesteś pracodawcą? Zapisz się na spotkanie dedykowane dla Ciebie.
Nie, pracownicy, którzy już są uczestnikami PPK nie muszą zapisywać się ponownie, nie będą wypisywani. Ponowny autozapis dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55. rok życia pracodawca będzie mógł zapisać do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat do PPK – w ramach ponownego autozapisu - wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.
Do PPK może zapisać pracownika tylko jego pracodawca! Pracownik nic nie musi robić. Jeśli nie uczestniczył wcześniej w PPK, teraz zostanie zapisany automatycznie. W imieniu i na rzecz pracownika pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie PPK. 

Pracowników, którzy złożyli rezygnację przed zapisaniem do PPK należy zgłosić do PPK niezwłocznie po 1 marca 2023 roku, chyba że ponownie złożą deklarację o rezygnacji – etapy działania: 

 • przygotuj odpowiedni plik rejestracji do PPK z danymi pracowników, którzy powinni być zgłoszeni,
 • zweryfikuj, czy w momencie, w którym będziesz chciał wysłać plik masz od tych osób ponowną rezygnację (złożoną po 1 marca 2023 roku) – jeśli tak, należy te osoby usunąć z pliku rejestracyjnego,
 • po zgłoszeniu ich do PPK możesz dopiero rozpocząć potrącanie wpłat na PPK,
 • wpłaty potrącone w marcu 2023 roku możesz przekazać na rachunek PPK dopiero od 1 kwietnia 2023 roku.

Pracownicy, którzy złożyli rezygnację po zapisaniu do PPK:

 • ich ówcześnie złożona rezygnacja stanie się nieaktywna,
 • rozpocznij naliczanie i pobieranie składki na PPK od wynagrodzeń w marcu (od osób, które nie ponowią rezygnacji po 1 marca 2023 roku),
 • wpłaty potrącone w marcu 2023 roku możesz przekazać na rachunek PPK dopiero od 1 kwietnia 2023 roku.
Ustawa o PPK nie określa jak pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca powinien zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

Umowa o prowadzenie PPK (UoP) w imieniu i na rzecz pracownika musi zostać zawarta w czasie od 14 dnia od zatrudnienia,  najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy (90 dni) jego zatrudnienia.

Umowę o zarządzanie PPK (UoZ) powinna zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym  w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej powstał obowiązek zawarcia UoP PPK.

Przykład:
Przedsiębiorca pierwszego pracownika zatrudnił 1 maja 2021. W jego przypadku okres 3 miesięcy od chwili zatrudnienia upłynie 30 lipca, zatem na zawarcie UoP PPK pracodawca będzie miał czas do 10 sierpnia, natomiast UoZ PPK musi zawrzeć wcześniej, tj. 27 lipca.

UWAGA: Termin utworzenia PPK może być inny, jeśli nowy pracodawca przejmuje inną firmę lub jej część, a wraz z nią pracowników. Wtedy do okresu 3-miesięcznego zatrudnienia wlicza się też okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, tzn. że termin na utworzenie PPK może być krótszy.

WAŻNE: Nie ma znaczenia, czy nowy pracownik miał PPK u swojego poprzedniego pracodawcy. Przedsiębiorcy zapisują nowego pracownika do PPK – automatycznie, jeśli nie ukończył 55 roku życia, lub na jego wniosek, jeśli ma więcej niż 55 lat. O środkach zgromadzonych na rachunku prowadzonym przez poprzedniego pracodawcę, decyduje sam pracownik. Może albo pozostawić 2 rachunki PPK, albo złożyć wniosek o wypłatę transferową i przenieść wszystkie środki na jeden nowo utworzony rachunek. 

 • Dzięki PPK oferta pracy firmy jest bardziej atrakcyjna na rynku pracy, a to wpływa na zwiększenie poziomu lojalności pracowników oraz ograniczania ich rotacji.
 • Możliwość wliczania poniesionych wydatków przez pracodawcę na PPK w koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłaty pracodawcy do PPK nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS.

Każdy uczestnik PPK ma dostęp do swojego rachunku PPK 24/7 w serwisie online. Założeniem programu jest oszczędzanie na emeryturę. Jednak pracownik może wypłacić środki wcześniej w poniższych sytuacjach:

 • wypłata do 25% zgromadzonych środków w razie poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka,
 • wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego przy kredycie na zakup nieruchomości mieszkaniowej z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat (do 45 r.ż.),
 • wypłata transferowa polegająca na przekazaniu środków do innego produktu finansowego:
 • inny rachunek PPK,
 • IKE lub PPE małżonka lub osoby uprawnionej - po śmierci uczestnika PPK,
 • terminowa lokata oszczędnościowa lub rachunek lokaty terminowej (po ukończeniu przez pracownika 60 lat),
 • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK.
Aby pomóc zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w zbliżającym się procesie autozapisu do PPK przygotowaliśmy szereg pomocnych dokumentów, m.in. deklaracje, wnioski, dyspozycje, instrukcje czy materiały komunikacyjne w językach: polskim, angielskim i ukraińskim, które  dostępne są tutaj.

Nigdzie indziej tyle się nie oszczędzi! Według obliczeń Instytutu Emerytalnego „Podsumowanie wyników PPK na koniec II kw. 2022 roku” przeciętnie uczestnik PPK, który przystąpił do programu w grudniu 2019 roku, w ciągu 10 kwartałów uzyskał zwrot 65,2%, albo inaczej na jego koncie jest o 2 635 zł więcej niż sam wyłożył z własnej kieszeni - tj. 4 044 zł*. Gdyby uczestnik PPK chciał samodzielnie inwestować te same środki w sposób analogiczny jak w PPK, na jego koncie byłaby strata w wysokości 189 zł (4,7% własnych wpłat).

*Wyliczenia dla osoby zarabiającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wg GUS

Ten materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69.888.000 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.