Menu back

Pracownicze Plany Kapitałowe

www.allianz.pl - Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników, system długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych w ramach III filaru systemu emerytalnego.

 • Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie przez osoby zatrudnione z przeznaczeniem na zaspokajanie ich potrzeb finansowych po ukończeniu lat 60, poprzez nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zdefiniowanej daty.

Poniżej zaprezentowane są ogólne informacje dotyczące PPK na podstawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 15 lutego 2018 roku.

5 najważniejszych faktów o PPK

 • PPK od kiedy?

 • Dla kogo obligatoryjne jest PPK?

 • Jakie zalety dla Pracodawcy?

 • Zalety dla Pracownika

PPK od kiedy?

Plan wprowadzenia PPK został po raz pierwszy ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 4 lipca 2016 r. w ramach publikacji wizji rozwoju Polski „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju - Program Budowy Kapitału”.

PPK będą uregulowane w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych, nowym akcie prawnym, który zostanie uchwalony w 2018 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe zostaną powszechnie zaoferowane pracownikom przez duże firmy i korporacje od 2019 roku oraz średnie i małe przedsiębiorstwa od 2020 roku w całej Polsce. 

Dla kogo obligatoryjne jest PPK?

PPK jest rozwiązaniem obligatoryjnym dla Pracodawców , którzy są zobowiązani je założyć w określonym terminie, w zależności od liczby zatrudnionych. Z obowiązku utworzenia PPK zwalnia prowadzenie PPE.

Pracodawca wybiera produkt PPK z Portalu Emerytalnego i zawiera umowę o zarządzanie PPK. Następnie w imieniu i na rzecz poszczególnych osób zatrudnionych zawiera indywidualne umowy o prowadzenie PPK.

Każdy pracownik do 55 roku życia, jest obligatoryjne zapisywany do PPK przez Pracodawcę w ciągu 7 dni po upływie okresu 3-miesięcznego zatrudnienia w danym podmiocie.

Jakie zalety dla Pracodawcy?

Projekt ustawy o PPK przewiduje zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społecznej (ZUS) od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczenie tych składek do kosztów uzyskania przychodu

Zalety dla Pracownika

 • Zwolnienie zgromadzonych środków z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki),
 • Możliwa jednorazowa wypłata do 25% środków po osiągnięciu wieku emerytalnego,
 • Środki zgromadzone w PPK podlegać mają dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadku.

Składki do PPK

Składki Pracownika

 • Obligatoryjna składka podstawowa - 2% wynagrodzenia
 • Dobrowolna składka dodatkowa - do 2% wynagrodzenia

Składki Pracodawcy

 • Obligatoryjna składka podstawowa - 1,5% wynagrodzenia
 • Dobrowolna składka dodatkowa - do 2,5% wynagrodzenia

Istnieje możliwość różnicowania wysokości składek dodatkowych finansowanych przez pracodawcę w zależności od stażu pracy danej grupy pracowników w podmiocie zatrudniającym.

Składki ze środków publicznych

 • Składka powitalna – 250 zł (do 31.12.2020 r.)
 • Dopłata roczna – 240 zł

Składka powitalna i dopłata roczna są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Masz pytania - skontaktuj się z nami

www.allianz.pl - rafał

Rafał Szwabo - Dyrektor ds. Planów Emerytalnych

tel. +48 782 997 025 
e-mail: rafal.szwabo@allianz.pl 

www.allianz.pl - monika

Monika Mikulska - Manager ds. Planów Emerytalnych

tel. +48 783 918 654 
e-mail: monika.mikulska@allianz.pl 

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.