OC Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych

Ubezpieczenie OC ABI i IOD

www.allianz.pl - Korpo_mis_sprzet_280x400
 • Ochroną OC może być objęta każda osoba pełniąca funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkową składką, może zostać rozszerzona o roszczenia wynikłe z uchybień popełnionych w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia zawieranej umowy ubezpieczenia.
 • W razie zakończenia wykonywania funkcji ABI/IOD lub decyzji o nieprzedłużaniu ubezpieczenia, za dodatkową składką, okres zgłaszania roszczeń do polisy można wydłużyć do 36 miesięcy od zakończenia umowy ubezpieczenia.

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta Allianz. 

 • Wypełnij formularz i umów spotkanie z agentem.  

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Dla kogo

 • Przedmiot ochrony

 • Ochrona ubezpieczenia i roszczenia

 • Ryzyka związane z wykonywaniem zadań ABI

 • Ryzyka związane z wykonywaniem zadań Inspektora Ochrony Danych

 • Zawarcie ubezpieczenia

Dla kogo

Ochroną odpowiedzialności cywilnej może być objęta każda osoba pełniąca funkcję

 • ABI - Administratora Bezpieczeństwa Informacji (w obecnym stanie prawnym) lub
 • IOD - Inspektora Ochrony Danych (po wejściu w życie nowych regulacji prawnych),

niezależnie od tego, czy została zatrudniona na umowę o pracę, czy wykonuje ww. funkcję na podstawie innej umowy, np. umowy cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może wykupić

 • każdy ABI (przyszły IOD) dla siebie
 • lub administrator danych (pracodawca lub zleceniodawca) dla swojego ABI (w przyszłości IOD).

Dotyczy to także tych ABI, którzy są powołani i zgłoszeni przez więcej niż jednego administratora danych, niezależnie od rodzaju zawartej umowy na wykonywanie funkcji ABI.

Przedmiot ochrony

Ochroną objęte są zadania bieżące i realizowane:

 • w przypadku Administratora Bezpieczeństwa Informacji - ustawowe wynikające z w art. 36a ust. 2. Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • w przypadku Inspektora Ochrony Danych - zadania określone w art. 39 ogólnego rozporządzenia (Unii Europejskiej) o ochronie danych tzw. RODO.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in. inne zadania, które Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektor Ochrony Danych wykonuje  dodatkowo i nie wynikają one z ww. ustawy lub rozporządzenia, a ponadto rodzaje szkód/odpowiedzialności enumeratywnie wymienione w warunkach umowy ubezpieczenia jako wyłączenia.

Ochrona ubezpieczenia i roszczenia

Ochrona ubezpieczenia działa w trakcie zwartej umowy ubezpieczenia – ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia, o ile wynikają z uchybień popełnionych w okresie ubezpieczenia polis zawartych z Allianz.

Ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkową składką, może zostać rozszerzona o roszczenia wynikłe z uchybień popełnionych w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia zawieranej umowy ubezpieczenia.

W razie zakończenia wykonywania funkcji ABI/IOD lub decyzji o nieprzedłużaniu ubezpieczenia, za dodatkową składką, okres zgłaszania roszczeń do polisy można wydłużyć  do 36 miesięcy od zakończenia umowy ubezpieczenia.

Ryzyka związane z wykonywaniem zadań ABI

Wobec ABI mogą być kierowane roszczenia np. administratora danych, na rzecz którego ABI wykonuje swoje funkcje, jeżeli administrator poniósł szkodę wskutek uchybień ABI, gdy ten:

 • nie wykonuje zadań zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • wykonuje zadania ABI (np. sprawdzenia) niezgodnie z przepisami,
 • prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, który nie posiada wszystkich wymaganych informacji,
 • nie poinformuje administratora danych o stwierdzonej sytuacji niezgodności z przepisami,
 • nie poinformuje administratora danych nieaktualności dokumentacji przetwarzania danych (np. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych).

Ryzyka związane z wykonywaniem zadań Inspektora Ochrony Danych

Wobec  IOD mogą być kierowane roszczenia administratora, w razie szkody po stronie administratora w przypadku uchybień IOD w zakresie:

 • niepoinformowania lub wprowadzenia w błąd administratora danych, podmiotu przetwarzającego lub pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO,
 • braku lub niewłaściwego wykonywania funkcji monitorowania zgodności przepisów przy przetwarzaniu danych,
 • udzielania błędnych zaleceń dotyczących skutków działań dla ochrony danych,
 • braku współpracy lub niewłaściwego wykonywania funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego,
 • nienależytego wypełniania zadań uwzględniających ryzyko związane z operacjami przetwarzania;
 • błędnego doradzania administratorowi (danych),
 • niezachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań zgodnie z obowiązującym prawem.

Zawarcie ubezpieczenia

Wobec planowanych w maju 2018 zmian w przepisach wprowadzających IOD w miejsce ABI wraz z uregulowaniem obowiązków IOD proponowane ubezpieczenie już teraz uwzględnia ww. zmiany, zapewniając ochronę nie tylko dla obecnych czynności ABI, ale również dla zadań IOD pod rządami nowych uregulowań prawnych wchodzących w życie w maju 2018 r.

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia lub uzyskania dalszych informacji o tym ubezpieczeniu prosimy o kontakt z przedstawicielem Allianz:

Maciej Kokot +48 697172185

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

Specjalistą dedykowanym do zawierania umowy ubezpieczenia OC Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest agent Allianz - Maciej Kokot.

W celu zakupu polisy najlepiej skontaktować się drogą telefoniczną lub mailową

Do wystawienia polisy potrzebny będzie wypełniony i podpisany wniosek o ubezpieczenie - każdy zainteresowany otrzymuje wsparcie w jego wypełnieniu. Wypełniony i podpisany wniosek można przesłać drogą elektroniczną w formie zaszyfrowanego skanu lub listem poleconym na wskazany adres. Na podstawie wniosku zostaje wystawiona polisa, która może być dostarczona w formie zaszyfrowanego skanu lub listem poleconym na wskazany adres.

Uwaga: oryginał polisy jest wysyłany zawsze po otrzymaniu przez nas oryginału wniosku.