Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

5 trendów na rynku ubezpieczeń D&O 

Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
W ostatnich latach znacznie wzrósł poziom ekspozycji na ryzyko kadry zarządzającej, a także wynikającej z niej możliwości zrealizowania się scenariuszy szkodowych. W opracowaniu ekspertów Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) znajdą Państwo informację o obecnym stanie rynku, a także wskazanie najważniejszych czynników, które będą wpływały na pracę menedżerów ryzyka, osób odpowiedzialnych za ubezpieczenia D&O oraz brokerów ubezpieczeniowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze trendy.

Większa odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo danych

Roszczenia będą miały źródło niekoniecznie w sprawozdaniach finansowych. Problemy z produktami, katastrofy spowodowane przez człowieka, katastrofy ekologiczne, czy korupcja i cyberataki – tego rodzaju „wydarzenia” mogą spowodować roszczenia akcjonariuszy względem kadry zarządzającej.  

Eksperci AGCS podkreślają, że szczególnie rozpowszechnione w najbliższej przyszłości będą roszczenia, związane z cyberprzestępstwami. Firmy i zarządy będą coraz bardziej odpowiedzialne za ochronę i bezpieczeństwo danych. Ich wyciek - to w pierwszej kolejności konsekwencje prawne, które przełożą się na wyniki finansowe i reputację spółki. 

Zarządzanie ryzykami reputacyjnymi

Badanie Allianz Risk Barometer 2019, przeprowadzone wśród klientów i ekspertów Allianz wskazało, że „utrata reputacji lub spadek wartości marki” plasuje się jako jedno z najwyższych ryzyk biznesowych. Inwestorzy oraz akcjonariusze coraz częściej oczekują, że zarządy odpowiednio skoncentrują się na kwestiach związanych z ochroną środowiska naturalnego, zapobieganiu zmianom klimatu, relacjach ze społecznościami oraz sposobie zarządzania nimi.

Wymagają stworzenia kultury organizacyjnej, która dzięki swojej różnorodności i etyce, stworzy mechanizm obronny, pozwalający na wykluczenie ryzyka utraty reputacji.

Przy ocenie ryzyka w przypadku D&O underwriterzy będą sugerowali się przede wszystkim wydźwiękiem i atmosferą panującą na firmowych kanałach social media. 

Pozwy zbiorowe dotyczące papierów wartościowych

Występujące najczęściej w Stanach Zjednoczonych i Australii ewoluują wraz z otoczeniem prawnym. Przewidywany jest także wzrost liczby tego typu spraw. Eksperci AGCS zaobserwowali rosnącą otwartość prawodawców na zbiorowe dochodzenie roszczeń. Co ciekawe – Unia Europejska zaproponowała wprowadzenie modelu, który umożliwi powództwa zbiorowe w całej UE.

Dotychczas takie państwa, jak Niemcy, Holandia i Wielka Brytania ustanowiły już tego typu procedury. Aktywna pod kątem roszczeń zbiorowych jest Kanada, a w Arabii Saudyjskiej powołano specjalny trybunał, zajmujący się sporami dotyczącymi papierów wartościowych.

Gospodarcze i polityczne spowolnienie

Większość ekspertów, w tym ekonomiści Allianz, przewiduje spowolnienie gospodarcze. Analizy AGCS pokazały, że możemy spodziewać się wzrostu niewypłacalności przedsiębiorstw, co przełoży się na roszczenia z tytułu D&O. Według Euler Hermes, liczba niewypłacalności przedsiębiorstw wzrosła w 2018 r. o ponad 10% rok do roku. Głównie przyczynił się do tego gwałtowny wzrost niewypłacalności w Chinach – o ponad 60 proc.  Wyższą liczbę bankructw z kolei spowodował utrzymujący się wysoki poziom niewypłacalności dużych przedsiębiorstw. 

Finansowanie sporów sądowych

Dodatkowym czynnikiem, który wpłynie znacząco na pozostałe przewidywania względem rynku jest wzrost liczby funduszy finansujących sprawy sądowe, które stają się graczem na rynku inwestycyjnym. Przyciągają one inwestorów dotkniętych latami niskich stóp procentowych, którzy będą poszukiwać wyższych zwrotów z inwestycji. Rozwój tego obszaru zmniejsza z jednej strony barierę wejścia, związaną z kosztami dla osób chcących ubiegać się o odszkodowanie, choć z drugiej strony - istnieje ożywiona debata związana z funkcjonowaniem całego modelu.

Szacuje się, że działalność związana z finansowaniem sporów sądowych urosła do około 10 miliardów dolarów na całym świecie. Niemniej jednak niektórzy uważają (opierając swoje wyliczenia o rachunki największych firm prawniczych), że wartość tego „sektora” waha się w przedziale od 50 do 100 miliardów dolarów

Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a w przypadku umów ubezpieczenia dobrowolnego ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).