Allianz Risk Barometr
Z czym zmierzy się biznes w najbliższej dekadzie?

Andrzej Liwacz | czas czytania: 3 min 
Jak projektować produkty ubezpieczeniowe, odpowiadające na wyzwania, przed którymi
w najbliższym czasie stanie biznes?
Czy w ogóle możliwe jest stworzenie takich, które pozwolą zarządzić potencjalnym ryzykiem? 
Ankieta na temat globalnego ryzyka biznesowego przeprowadzona przez Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) obejmuje opinie 2718 ekspertów z ponad 100 krajów. Udział w badaniu wzięli m.in. prezesi, dyrektorzy generalni, menedżerowie ryzyka, brokerzy i eksperci ubezpieczeniowi.

Ponad połowa polskich ekspertów wskazała, że przerwy w działalności stanowią największe ryzyko biznesowe dla firm. Na drugim miejscu znalazły się pożary i eksplozje, na trzecim – obawa przed cyberatakami.

Co ciekawe zaczęliśmy obawiać się także zmian klimatycznych i rozwoju sytuacji makroekonomicznej, a także zauważyliśmy, jak ważna jest reputacja i silna marka.

Żyjemy w czasach, w których dane (szeroko rozumiane) to nowe paliwo. Nic więc dziwnego, że świadomość zagrożeń cybernetycznych gwałtownie wzrosła, a w większości krajów wysoko rozwiniętych to właśnie cyber incydenty postrzegane są jako największe ryzyko biznesowe.

Firmy stają przed wyzwaniem związanym z większymi i droższymi naruszeniami danych, wzrostem liczby oprogramowania ransomware i incydentami fałszowania, a także perspektywą kar pieniężnych związanych z prywatnością oraz udziałem w sporach po wystąpieniu wydarzenia. Ogromne naruszenie danych (obejmujące ponad milion rekordów) kosztuje obecnie średnio 42 mln USD , co stanowi wzrost o 8% rok do roku.

Umiejętność przeciwdziałania cyberatakom, a także minimalizowanie czynników wpływających na zmiany klimatu będą miały kluczowy wpływ na reputację firm w nadchodzącej dekadzie.

Zmiany klimatu osiągają najwyższą w historii pozycję w Barometrze Ryzyka Allianz (#7) i znajdują się już w pierwszej trójce najważniejszych ryzyk biznesowych dla regionu Azji i Pacyfiku.

Na wzrost strat fizycznych są najbardziej narażone przedsiębiorstwa (49%), ponieważ podnoszące się morza, dotkliwsze susze, gwałtowniejsze burze i masowe powodzie stanowią zagrożenie dla fabryk i innych aktywów przedsiębiorstw, a także powiązań transportowych i energetycznych, które łączą łańcuchy dostaw.

Ponadto przedsiębiorstwa są zaniepokojone skutkami operacyjnymi (37%), takimi jak przeniesienie obiektów oraz potencjalnymi skutkami rynkowymi i regulacyjnymi (35% i 33%).

Firmy mogą być zmuszone do przygotowania się także na dalsze spory sądowe w przyszłości - sprawy sądowe skierowane przede wszystkim do największych firm, których działalność związana jest z emisją dwutlenku węgla zostały już wniesione w 30 krajach na całym świecie, przy czym większość spraw dotyczy przedsiębiorstw z USA.

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.