Ubezpieczenie na życie 

Pakiet Bezpieczne Życie

UWAGA: Zakończyliśmy sprzedaż tego ubezpieczenia, ale Twoja polisa wciąż jest ważna. Napisz do nas lub zadzwoń, jeśli potrzebujesz pomocy w obsłudze tego ubezpieczenia. 
Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści
Wszechstronne zabezpieczenie dla Ciebie, małżonka lub partnera oraz dzieci w razie śmierci, choroby lub wypadku 

Przesuń, by zobaczyć więcej

w zależności od posiadanego wariantu
Gdyby Ciebie zabrakło

jednorazowa wypłata dla bliskich

jednorazowa wypłata lub czasowa renta dla każdego dziecka 

Poważna choroba
Pobyt w szpitalu
wypłata za dzień pobytu 
Operacja lub powikłania związane z operacją
Leczenie specjalistyczne
Wypadek i zwrot kosztów leczenia poniesionych w następstwie wypadku
wypłata jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu i zwrot kosztów poniesionych w Polsce w następstwie wypadku 
Urodzenie dziecka
Gdy zabraknie kogoś z Twoich bliskich
Świadczenia opiekuńcze dla Ciebie i Twojej rodziny (assistance)
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia  za pośrednictwem strony internetowej 
lub na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  nnw.status@allianz.com  lub zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.

Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu. Może obejmować następujące świadczenia:

 • zabezpieczenie dla małżonka/partnera, dzieci w przypadku Twojej śmierci i wsparcie finansowe dla Ciebie w sytuacji ich śmierci,
 • wypłata świadczenia w razie śmierci Twoich rodziców lub rodziców Twojego małżonka albo partnera,
 • wypłata świadczenia za dzień pobytu w szpitalu  (w zależności od przyczyny i długości pobytu),
 • pomoc finansowa w razie poważnej choroby, leczenia operacyjnego, leczenia specjalistycznego,
 • wypłata w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku i zwrot kosztów leczenia na terytorium Polski w następstwie wypadku,
 • jednorazowa wypłata, gdy urodzi się dziecko,
 • zabezpieczenie dziecka w przypadku Twojej śmierci (osierocenie dziecka) w postaci jednorazowej wypłaty lub renty,
 • w trudnych sytuacjach losowych organizacja i pokrycie kosztów, m.in.: transportu medycznego, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, opieki pielęgniarki, dostarczenia leków, pomocy psychologa.

Ochrony udzielamy na rok. Rozpoczyna się ona w dniu wskazanym przez nas w indywidualnym certyfikacie uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki. Ochrona może być automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy.

W odniesieniu do niektórych zdarzeń stosujemy karencje. To czas, w którym nie ponosimy odpowiedzialności za jakieś zdarzenie. Karencje, które stosujemy w Pakiecie Bezpieczne Życie to:

 • 9 m-cy w przypadku urodzenia się dziecka ubezpieczonemu;
 • 6 m-cy w przypadku śmierci ubezpieczonego, śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, śmierci rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka albo partnera, śmierci współmałżonka albo partnera, śmierci dziecka lub urodzenie się martwego dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, leczenia operacyjne ubezpieczonego;
 • 3 m-ce w przypadku poważnego zachorowania ubezpieczonego (zakres podstawowy/rozszerzony), poważnego zachorowania współmałżonka albo partnera, poważnego zachorowania dziecka;
 • 1 m-c w przypadku leczenia ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego. 

Karencje nie dotyczą zdarzeń, które są następstwem wypadku.

Twoja ochrona wygasa m.in.:

 • w dniu Twojej śmierci;
 • z końcem ostatniego dnia miesiąca, w którym wpłynie do nas Twoje oświadczenie, że występujesz z umowy ubezpieczenia;
 • w dniu rocznicy przystąpienia, następującej bezpośrednio po dniu ukończenia przez Ciebie:
 • 65. roku życia – jeśli w dniu następnym po dniu podpisania deklaracji przystąpienia do umowy nie miałeś ukończonych 64 lat;
 • 70. roku życia – jeśli w dniu następnym po dniu podpisania deklaracji przystąpienia do umowy miałeś  ukończone 64 lata albo jeżeli wyraziłeś zgodę na przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na zmienionych warunkach, zaproponowanych przez nas w związku z ukończeniem przez Ciebie 65 lat.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.