Masz objawy przeziębienia - skorzystaj z telefonicznej porady medycznej 

Jeśli konieczna jest wizyta stacjonarna, skontaktuj się bezpośrednio z placówką medyczną, która przeprowadzi z Tobą wywiad kwalifikujący do takiej wizyty.

Ważny komunikat

W związku z aktualną sytuacją w Polsce oraz wytycznymi ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia i GIS przypominamy, że w przypadku osób z objawami przeziębienia zalecane są tylko lekarskie porady telefoniczne.

Udostępniamy naszym klientom, którzy mają ubezpieczenie zdrowotne Allianz,  telekonsultacje w zakresie porad internistycznych, pediatrycznych oraz specjalistycznych.

Jak uzyskać poradę telemedyczną?
Skontaktuj się z infolinią Allianz.
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
Wystarczy wybrać numer 224 224 224
E-konsultacje możesz umówić w godz. 8.00 – 22.00, 7 dni w tygodniu.

Jak umówić się na wizytę stacjonarną?

Jeśli musisz zamówić osobistą wizytę w placówce – znajdź placówkę w wyszukiwarce i zadzwoń do niej, by ustalić szczegóły wizyty.

Jeśli musisz odbyć wizytę osobistą w placówce - znajdź placówkę w wyszukiwarce i skontaktuj się bezpośrednio z placówką dostępną w ramach ubezpieczenia Allianz.

Placówka przeprowadzi szczegółowy wywiad kwalifikujący Cię do odbycia takiej wizyty.

Znajdź placówkę i skontaktuj się

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

E-konsultację możesz zrealizować codziennie  w godzinach 8:00 - 22:00

E-konsultację z lekarzem możesz odbyć jako: 

 czat, wideo-czat, rozmowę telefoniczną 

Dowiedz się więcej o telemedycynie
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
infolinia
Infolinia Allianz będzie umawiała wizyty z zakresu świadczeń Medycyny Pracy pod numerem telefonu + 48 224 224 224 Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

W zależności od preferencji klienta oraz dostępności placówek wizyty takie będą mogły być zrealizowane jako:

  • wizyty stacjonarne
  • konsultacje telemedyczne

Obie formy wizyty będą skutkowały wydaniem orzeczenia lekarskiego.

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

1.       Zawieszono obowiązek wykonywania badan okresowych, w tym badań lekarskich i psychologicznych dla kierowców zawodowych oraz badań lekarskich i psychologicznych  dla maszynistów, które straciły swoją ważność po 7 marca 2020. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, powyższe badania pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

2.       Zachowano obwiązek realizacji badań wstępnych i kontrolnych, przy czym w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

3.       Ponadto Lekarz medycyny pracy i inny lekarz może przeprowadzić badanie wstępne, kontrolne i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem telemedycyny.

Ustawa z dnia 31.03.2020  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 5680).

Nie mamy jednak możliwości pośredniczenia w zapisach czy realizacji tych szczepień. W Narodowym Programie Szczepień mogą brać udział wyłącznie placówki medyczne. Jeśli – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia – będzie można organizować mobilne punkty szczepień dla konkretnych grup zawodowych, wystąpimy z taką inicjatywą, by móc pośredniczyć w organizacji szczepień dla naszych ubezpieczonych.

Na razie zebraliśmy najważniejsze informacje o tym, jak się zaszczepić.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.