Menu back

Pracownicze Programy Emerytalne

Kontakt i obsługa

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Znajdź agenta

Umów spotkanie z agentem

Znajdź placówkę Allianz

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę: samochód

Oblicz składkę: mieszkanie/dom

Oblicz składkę: podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Assistance i zgłoszenie szkody

Obsługa Twoich polis

Wizyta lekarska

Notowania funduszy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Napisz do nas

Zgłoś reklamację, uwagę

Nasza infolinia

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt
www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Czym jest jest PPE?

 • Pracowniczy Program Emerytalny jest formą gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Zasady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004.

  Intencją ustawodawcy było stworzenie dodatkowego systemu gromadzenia oszczędności dla pracowników z przeznaczeniem na przyszłość. Istotą oszczędzania w ramach III filaru jest uzupełnienie przyszłych wypłat emerytur z ZUS i OFE, które jak wiadomo nie zabezpieczą należycie przyszłości obecnych pracujących.

 • Zachętą do tworzenia PPE jest korzystanie z ulg podatkowych i w ramach składki do ZUS, przez pracodawcę i pracownika oraz elastyczne zasady finansowania.

  Pracowniczy Program Emerytalny z funduszami inwestycyjnymi

Zalety PPE z funduszami inwestycyjnymi Allianz:

 • Pracowniczy Program Emerytalny z TFI Allianz ma charakter czysto inwestycyjny, cała składka inwestowana jest na poczet przyszłej emerytury.
 • niskie koszty funkcjonowania PPE (niskie opłaty) potencjalnie wysoka stopa zwrotu z inwestycji
 • możliwość dostosowania rodzaju inwestycji w zależności od wieku uczestnika i indywidualnych preferencji inwestycyjnych
 • możliwość przenoszenia środków zapisanych na rachunku uczestnika między poszczególnymi subfunduszami
 • dochody osiągane przez uczestników programu z inwestycji w ramach PPE oraz wypłata środków dokonana na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych w razie jego śmierci są wolne od podatku
 • dziedziczenie zgromadzonych  środków

Korzyści dla pracodawcy decydującego się na utworzenie PPE:

 • zwiększenie atrakcyjności systemu wynagrodzeń w oczach pracowników
 • zwiększenie konkurencyjności systemu płac na rynku pracy (utrzymanie obecnych i rekrutacja nowych pracowników).
 • zwolnienie składki podstawowej z obciążeń na rzecz ZUS (do 7% wynagrodzenia brutto pracownika)
 • składka wpłacana do programu przez pracodawcę może być zaliczana w całości w koszty uzyskania przychodu spółki

  Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

www.allianz.pl - Komantarze inwestycyjne 

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.