Menu back

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy 

 • Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% portfela w inne fundusze (w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Fundusze, w które inwestuje subfundusz, inwestują w akcje lub obligacje lub realizują politykę absolutnej stopy zwrotu.
 • Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0 do 40% portfela.
 • Akcje i podobne instrumenty stanowią od 0 do 40% portfela.

Dowiedz się więcej o funduszu

 • Dla kogo jest ten fundusz

 • Dla kogo jest ten fundusz

 • Dane funduszu

 • Minimalne wpłaty

 • Opłaty

 • Aktywa

 • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu polecany jest inwestorom:

 • poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz papiery wartościowe odzwierciedlające instrumenty dłużne i akcje
 • oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych
 • akceptującym średni poziom ryzyka zmienności wartości jednostki uczestnictwa. 

Rekomendowany okres inwestycji wynosi co najmniej 3 lata.

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu polecany jest inwestorom:

 • poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz papiery wartościowe odzwierciedlające instrumenty dłużne i akcje
 • oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych
 • akceptującym średni poziom ryzyka zmienności wartości jednostki uczestnictwa. 

Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 2 do 3 lat.

Dane funduszu

Typ subfunduszu mieszany zagraniczny
Benchmark

20% MSCI World Index + 55% Barclays Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged
+ 25% WIBID O/N

Data utworzenia 15.10.2015 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

14.10.2015 r. - 100,00 zł

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty 200 zł - pierwsza wpłata,
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu 85 1240 1037 1111 0010 6479 5022

Opłaty

Opłata za zarządzanie w skali roku 2%
Konto nabyć subfunduszu 85 1240 1037 1111 0010 6479 5022

Aktywa

Wartość aktywów netto - stan na 31.12.2018 r.

30,6 mln zł

Zarządzajacy

Dokumenty do pobrania

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Porównanie stóp zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.