Menu back

Allianz Aktywnej Alokacji

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy?

  • Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% wartości aktywów w akcje oraz podobne instrumenty. 
  • Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej.

Dowiedz się więcej o funduszu

  • Dla kogo jest ten fundusz

  • Dane funduszu

  • Minimalne wpłaty

  • Opłaty

  • Aktywa

  • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz Aktywnej Alokacji polecany jest inwestorom:

  • którzy chcą osiągać zyski z inwestycji w akcje, ale nie akceptują zbyt wysokich wahań wartości jednostki uczestnictwa.
  • którzy chcą inwestować długoterminowo,

 Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 4 lata.

Dane funduszu

Typ subfunduszu aktywnej alokacji
Benchmark

12 miesięczna stawka WIBID

Data utworzenia 08.12.2005 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

16.12.2005 r. - 100,48 zł

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty 200 zł - pierwsza wpłata,
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045

Opłaty

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku 3,5%
Konto nabyć subfunduszu 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045

Aktywa

Wartość aktywów netto - stan na 31.12.2018 r.

125,5 mln zł 

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 01.01.2019 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 21.12.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 19.10.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 29.08.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 20.07.2018 roku o zamiarze połączenia Allianz Akcji i Allianz Selektywny

Statut Allianz FIO - załącznik do ogłoszenia z dnia 20.07.2018 roku

Ogłoszenie z dnia 19.07.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 02.03.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 05.06.2017 o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 25.01.2017 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 23.01.2017 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 15.12.2016 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 11.10.2016 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 13.11.2015 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 04.09.2015 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 31.08.2015 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 31.07.2015 roku o zamiarze połączenia subfunduszy Allianz Akcji Plus i Allianz Selektywny

Statut Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - załącznik do ogłoszenia z dnia 31.07.2015 roku o zamiarze połączenia subfunduszy

Ogłoszenie z dnia 24.07.2015 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.