PTE Allianz Polska S.A.

Spółka zarządza funduszami: 
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i 
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Dane rejestrowe

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 526-23-08-368
REGON: 014936653
KRS: 0000055443

Kapitał zakładowy

87 200 000 zł w pełni pokryty

Akcjonariusze

 • TUiR Allianz Polska S.A. - 64,98%
 • Allianz SE - 35,02%

Skład zarządu

Rada Nadzorcza

 • Matthias Baltin - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
 • Tadeusz Szumlicz - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu

Prokurenci

Eliza Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem

Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.

Komitet Audytu

 • Tadeusz Szumilcz – Przewodniczący Komitetu Audytu

 • Matthias Baltin – członek Komitetu Audytu

Zbigniew Świątek

Zbigniew Świątek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której uzyskał w 1993 roku tytuł magistra ekonomii Wydziału Ekonomiki Produkcji.

W tym samym roku rozpoczął swoją karierę w ubezpieczeniach i podjął pracę dla TUiR Warta. Zajmował się m.in. sprawozdawczością i analizą finansową, a od 1998 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Kosztami.

Z grupą Allianz związany jest od 1999 roku, gdzie zaczynał jako koordynator Wydziału Sprawozdawczości w Departamencie Finansów i Zarządzania Aktywami, a następnie jako kierownik Zespołu ds. Kontroli Finansowej. W 2006 roku objął funkcję dyrektora Departamentu Kontroli Finansowej w spółkach ubezpieczeniowych Allianz Polska. Od 2006 roku, przez okres dwóch lat zasiadał także w zarządzie Allianz Alp sp. z o.o. na stanowisku członka, a następnie prezesa zarządu. W 2008 roku objął w zarządzie TU Allianz Życie Polska oraz TUiR Allianz Polska funkcję członka zarządu a następnie wiceprezesa odpowiedzialnego za pion finansów. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124).

W latach 1994 - 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A.

Pracownikiem PTE Allianz Polska S.A. jest od marca 2006 roku, będąc odpowiedzialnym za portfel akcji. W późniejszym okresie zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami, a także został powołany w skład Zarządu PTE. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2012 roku.

Jerzy Nowak

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów pracował na oddziale chirurgii Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie Szpital Specjalistyczny w Międzylesiu). W latach 1993-1999 zarządzał NZOZ-em specjalizującym się w zabiegach operacyjnych.

Od 1997 roku związany z Grupą Allianz w Polsce. Pełnił funkcje Głównego Konsultanta Medycznego, Dyrektora Departamentów: Sprzedaży, Ubezpieczeń Życiowych Indywidualnych i Grupowych, Ubezpieczeń Zdrowotnych, Ubezpieczeń Turystycznych, Ubezpieczeń NNW oraz Bancassurance, w latach 2003-2011 wiceprezes TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. W latach 2000-2002 był wykładowcą w Akademii Ubezpieczeń i Bankowości.

Od stycznia 2011 roku odpowiedzialny za rozwój sprzedaży Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PTE Allianz Polska S.A. Od dnia 6 marca 2012 roku jest członkiem zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Dyrektor Departamentu Zarządzana Aktywami. Wiceprezes zarządu PTE Allianz Polska S.A.
Związany z PTE Allianz Polska S.A. od marca 2006 roku - początkowo odpowiedzialny za portfel akcji, następnie objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami, następnie został powołany w skład Zarządu PTE. Od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Portfelem Dłużnym
Pracę w PTE Allianz Polska S.A. rozpoczął w sierpniu 2005 roku, gdzie od początku był odpowiedzialny za inwestycje dłużnej części portfela OFE, następnie wszedł w skład Komitetu Inwestycyjnego oraz objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami
Zarządzający funduszami PTE
 

PTE Allianz Polska S.A. - dane na 31.12.2018 r.

Przesuń, by zobaczyć więcej

na koniec 2019 roku
Liczba członków Allianz Polska OFE
1 032 033
Aktywa netto Allianz Polska OFE
7 160 186 314,96 zł

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników).

Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 •  
 • zakaz dyskryminacji,
 • kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • komunikacja - niezależność mediów,
 • udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • rozpatrywanie skarg,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zezwolenia i uprawnienia,
 • ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zakaz bezprawnych działań,
 • konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.
 •  
 • w zakresie działalności agentów i pośredników:
 • profesjonalizm w ocenie ryzyka, sprzedaży produktów i w obsłudze posprzedażowej,
 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.
 •  

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

Dokumenty do pobrania: