PTE Allianz Polska S.A.

Spółka zarządza funduszami: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Dane rejestrowe

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 526-23-08-368
REGON: 014936653
KRS: 0000055443

Kapitał zakładowy

87 200 000 zł w pełni pokryty

Akcjonariusze

 • TUiR Allianz Polska S.A. - 64,98%
 • Allianz SE - 35,02%

Skład zarządu

Rada Nadzorcza

 • Matthias Baltin - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
 • Tadeusz Szumlicz - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu

Prokurenci

Eliza Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem

Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.

Komitet Audytu

 • Tadeusz Szumilcz – Przewodniczący Komitetu Audytu

 • Matthias Baltin – członek Komitetu Audytu

Zbigniew Świątek

Zbigniew Świątek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której uzyskał w 1993 roku tytuł magistra ekonomii Wydziału Ekonomiki Produkcji.

W tym samym roku rozpoczął swoją karierę w ubezpieczeniach i podjął pracę dla TUiR Warta. Zajmował się m.in. sprawozdawczością i analizą finansową, a od 1998 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Kosztami.

Z grupą Allianz związany jest od 1999 roku, gdzie zaczynał jako koordynator Wydziału Sprawozdawczości w Departamencie Finansów i Zarządzania Aktywami, a następnie jako kierownik Zespołu ds. Kontroli Finansowej. W 2006 roku objął funkcję dyrektora Departamentu Kontroli Finansowej w spółkach ubezpieczeniowych Allianz Polska. Od 2006 roku, przez okres dwóch lat zasiadał także w zarządzie Allianz Alp sp. z o.o. na stanowisku członka, a następnie prezesa zarządu. W 2008 roku objął w zarządzie TU Allianz Życie Polska oraz TUiR Allianz Polska funkcję członka zarządu a następnie wiceprezesa odpowiedzialnego za pion finansów. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa PTE Allianz Polska S.A.

 

 

Grzegorz Zubrzycki

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124).

W latach 1994 - 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A.

Pracownikiem PTE Allianz Polska S.A. jest od marca 2006 roku, będąc odpowiedzialnym za portfel akcji. W późniejszym okresie zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami, a także został powołany w skład Zarządu PTE. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2012 roku.

 

 

Jerzy Nowak

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów pracował na oddziale chirurgii Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie Szpital Specjalistyczny w Międzylesiu). W latach 1993-1999 zarządzał NZOZ-em specjalizującym się w zabiegach operacyjnych.

Od 1997 roku związany z Grupą Allianz w Polsce. Pełnił funkcje Głównego Konsultanta Medycznego, Dyrektora Departamentów: Sprzedaży, Ubezpieczeń Życiowych Indywidualnych i Grupowych, Ubezpieczeń Zdrowotnych, Ubezpieczeń Turystycznych, Ubezpieczeń NNW oraz Bancassurance, w latach 2003-2011 wiceprezes TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. W latach 2000-2002 był wykładowcą w Akademii Ubezpieczeń i Bankowości.

Od stycznia 2011 roku odpowiedzialny za rozwój sprzedaży Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PTE Allianz Polska S.A. Od dnia 6 marca 2012 roku jest członkiem zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124).

W latach 1994 - 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A.

Pracownikiem PTE Allianz Polska S.A. jest od marca 2006 roku, będąc odpowiedzialnym za portfel akcji. W późniejszym okresie zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami, a także został powołany w skład Zarządu PTE. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2012 roku.

Grzegorz Zubrzycki
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której zdobył w 2001 roku tytuł magistra ekonomii o specjalności finanse i bankowość. Posiada certyfikat organizacji International Securities Markets Association (ISMA) z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków instrumentów dłużnych, który zdobył w Lucernie w 2001 roku. W latach 2000 – 2004 był zatrudniony w banku inwestycyjnym Commerzbank Securities w oddziałach w Pradze i Londynie na stanowisku dealera instrumentów dłużnych. Był odpowiedzialny za współpracę i transakcje z bankami i inwestorami instytucjonalnymi z państw Europy Centralnej, w tym głównie z Polski, w zakresie obrotu obligacjami i instrumentami pochodnymi, a także koordynował projekty emisji obligacji strukturyzowanych na rynkach wspomnianych państw. W latach 2004 – 2005 pracował na stanowisku Zarządzającego Portfelem Dłużnym OFE w PTE DOM S.A. (obecnie PTE Warta S.A.), gdzie odpowiadał za kształtowanie strategii inwestycyjnej Funduszu w zakresie obligacyjnej części portfela aktywów. Pracę w PTE Allianz Polska S.A. rozpoczął w sierpniu 2005 roku, gdzie od początku był odpowiedzialny za inwestycje dłużnej części portfela OFE, następnie wszedł w skład Komitetu Inwestycyjnego oraz objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

PTE Allianz Polska S.A.

Przesuń, by zobaczyć więcej

na 31.12.2018 r.
Liczba członków Allianz Polska OFE
1 050 729
Aktywa netto Allianz Polska OFE
7 152 303 347,54 zł
Sprawozdania finansowe

Informacja o podjętych uchwałach przez organy PTE Allianz Polska S.A. w sprawie wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego

Mając na względzie opublikowane na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), niniejszym informujemy o uchwałach podjętych odpowiednio w zakresie swojej kompetencji przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie, w zakresie swojej kompetencji, przyjmuje Zasady do stosowania jako istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej.
Walne Zgromadzenie dążyć będzie do stosowania Zasad, w szczególności określonych w § 12 ust. 1 oraz ust. 2 Zasad, mając na względzie:

 • przysługujące Spółce, jak i samemu Walnemu Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

Rada Nadzorcza, w zakresie swojej kompetencji, przyjmuje Zasady do stosowania jako istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej.
Rada Nadzorcza dążyć będzie do stosowania Zasad, mając na względzie:

 • przysługujące Spółce, jak i samej Radzie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

Zarząd, w zakresie swojej kompetencji, uznaje Zasady za istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej Spółki.
Zarząd dążyć będzie do stosowania Zasad, mając na względzie:

 • przysługujące Spółce, jak i samemu Zarządowi prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

Ponadto Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie oświadczają w podjętych przez siebie uchwałach, iż nie są uprawnione do zajmowania stanowiska w kwestii stosowania Zasad w odniesieniu do prerogatyw innych organów Spółki.

Tu zamieścimy informacje dla akcjonariuszy. Zapraszamy niebawem.