PTE Allianz Polska S.A.

Spółka zarządza funduszami: 
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i 
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny
spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości
Zarząd spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055443, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 17 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna Plan Połączenia o treści jak w załączniku.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.

Bieżące informacje o połączeniu

Od 2 lipca 2022 r. marka Aviva w Polsce zmieniła się w Allianz.
Ze względów formalnych połączenie obu Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz
Powszechnych Towarzystw Emerytalnych nastąpi w terminie późniejszym. O szczegółach będziemy informować.

Dane rejestrowe

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 526-23-08-368
REGON: 014936653
KRS: 0000055443

Kapitał zakładowy

87 200 000 zł w pełni pokryty

Akcjonariusze

 • TUiR Allianz Polska S.A. - 64,98%
 • Allianz SE - 35,02%

Skład zarządu

Rada Nadzorcza

 • Matthias Baltin - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
 • Tadeusz Szumlicz - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu
 • Kazimierz Paździorek - członek Rady Nadzorczej
 • Jorg Weydanz - członek Rady Nadzorczej

Prokurenci

Eliza Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem

Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.

Komitet Audytu

 • Tadeusz Szumilcz – Przewodniczący Komitetu Audytu

 • Matthias Baltin – członek Komitetu Audytu

 • Kazimierz Paździorek - członek Komitetu Audytu

Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu 

Zbigniew Świątek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której uzyskał w 1993 roku tytuł magistra ekonomii Wydziału Ekonomiki Produkcji.

W tym samym roku rozpoczął swoją karierę w ubezpieczeniach i podjął pracę dla TUiR Warta. Zajmował się m.in. sprawozdawczością i analizą finansową, a od 1998 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Kosztami.

Z grupą Allianz związany jest od 1999 roku, gdzie zaczynał jako koordynator Wydziału Sprawozdawczości w Departamencie Finansów i Zarządzania Aktywami, a następnie jako kierownik Zespołu ds. Kontroli Finansowej. W 2006 roku objął funkcję dyrektora Departamentu Kontroli Finansowej w spółkach ubezpieczeniowych Allianz Polska. Od 2006 roku, przez okres dwóch lat zasiadał także w zarządzie Allianz Alp sp. z o.o. na stanowisku członka, a następnie prezesa zarządu. W 2008 roku objął w zarządzie TU Allianz Życie Polska oraz TUiR Allianz Polska funkcję członka zarządu a następnie wiceprezesa odpowiedzialnego za pion finansów. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki
Wiceprezes Zarządu 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124).

W latach 1994 - 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A.

Pracownikiem PTE Allianz Polska S.A. jest od marca 2006 roku, będąc odpowiedzialnym za portfel akcji. W późniejszym okresie zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami, a także został powołany w skład Zarządu PTE. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2012 roku.

Agnieszka Marynowska Allianz
Członek Zarządu 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - pracę magisterską obroniła w Instytucie Nauk Politycznych. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku kariery zawodowej związana z rynkiem funduszy emerytalnych. Od 2004 r. w PTE Allianz Polska S.A., gdzie zajmowała różne stanowiska związane z obszarem operacyjnym. Uczestniczyła w kluczowych projektach Spółki, jak utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego, czy przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Warta. Wzięła też udział w międzynarodowym programie doskonalenia kadry menedżerskiej Talenty Allianz.

Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Operacyjnego, a od września 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.

Dyrektor Departamentu Zarządzana Aktywami. Wiceprezes zarządu PTE Allianz Polska S.A.
Związany z PTE Allianz Polska S.A. od marca 2006 roku - początkowo odpowiedzialny za portfel akcji, następnie objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami, następnie został powołany w skład Zarządu PTE. Od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Portfelem Dłużnym
Pracę w PTE Allianz Polska S.A. rozpoczął w sierpniu 2005 roku, gdzie od początku był odpowiedzialny za inwestycje dłużnej części portfela OFE, następnie wszedł w skład Komitetu Inwestycyjnego oraz objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami
Zarządzający funduszami PTE
 

PTE Allianz Polska S.A. - dane na 31.12.2021 r.

Przesuń, by zobaczyć więcej

na 31.12. 2021 roku
Liczba członków Allianz Polska OFE
1 008 317
Aktywa netto Allianz Polska OFE
8 728 612 735,35 zł

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników).

Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 •  
 • zakaz dyskryminacji,
 • kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • komunikacja - niezależność mediów,
 • udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • rozpatrywanie skarg,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zezwolenia i uprawnienia,
 • ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zakaz bezprawnych działań,
 • konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.
 •  
 • w zakresie działalności agentów i pośredników:
 • profesjonalizm w ocenie ryzyka, sprzedaży produktów i w obsłudze posprzedażowej,
 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.
 •  

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
Akcje serii B od nr. 1 do nr. 30540
Akcje serii A od nr. 1 do nr. 41460 
Akcje serii C od nr. 1 do nr. 1200
Akcje serii D od nr. 1 do nr. 14000

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych stanowiący, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, PTE Allianz Polska S.A. poniżej przedstawia przedmiotową strategię

Definicje:

 • „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji
 • „czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” rozumiemy sytuacje lub warunki środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonywanych przez PTE Allianz Polska S.A. w imieniu klientów. Przykładami ryzyk dla zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, prawa człowieka, korupcja, niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których akcje czy obligacje inwestują klienci PTE Allianz Polska S.A. za pośrednictwem produktów inwestycyjnych dostarczonych przez PTE Allianz Polska S.A.

PTE Allianz Polska S.A. należy do Grupy Allianz, która jest jednym z inicjatorów „Net-Zero Asset Owner Alliance” – wspieranego przez ONZ sojuszu na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Grupa Allianz angażuje się w inicjatywy, które mają na celu uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czynników: środowiskowych, społecznych i nadzorczych (ESG).

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia nowych produktów inwestycyjnych, PTE Allianz Polska S.A. zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jeśli, w opinii PTE Allianz Polska S.A., uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, PTE Allianz Polska S.A. włączy te ryzyka do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W przypadku istniejących produktów inwestycyjnych, PTE Allianz Polska S.A. zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, a jednocześnie włączenie tych ryzyk do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych nie stałoby w konflikcie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa regulujących działalność inwestycyjną prowadzoną przez PTE Allianz Polska S.A. oraz nie naruszyłoby zobowiązań, które PTE Allianz Polska S.A. ma wobec dotychczasowych klientów.

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych PTE Allianz Polska S.A. informuje, iż nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, ponieważ głównym celem działalności PTE Allianz Polska S.A. jest dbanie o najlepszy interes uczestników funduszy, poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji. PTE Allianz Polska S.A. nie planuje w najbliższej przyszłości zmiany podejścia, lecz w dłuższym horyzoncie czasu nie wyklucza zmiany podejścia.

Polityki wynagradzania (Polityka wynagradzania, Polityka wynagradzania członków organów kolegialnych), w PTE Allianz Polska S.A., dalej Spółka, adresują ryzyka związane z przepisami o zrównoważonym rozwoju w następujący sposób:

 1. Zasady ustalania priorytetów: wybrane wskaźniki oceny efektywności tworzą podstawę dla celów finansowych i operacyjnych decydujących o wynagrodzeniu zmiennym w Spółce. Cele te zawierają, gdzie jest to zasadne, właściwe wskaźniki zrównoważonego rozwoju i są określone w taki sposób, aby unikać podejmowania nadmiernych ryzyk zrównoważonego rozwoju.
 2. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki – zasady odroczenia: zmienne składniki wynagrodzenia mogą nie zostać wypłacone, lub ich wypłata może zostać ograniczona, w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki, włączając regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem, czy też zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, które ustalają zasady zarządzania ryzykami zrównoważonego rozwoju dla transakcji inwestycyjnych.