PTE Allianz Polska S.A.

Spółka zarządza funduszami: 
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

13 maja 2024 r. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna zmienia adres swojego biura i przenosi siedzibę pod nowy adres:

ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

Ta zmiana dotyczy również zarządzanych przez Towarzystwo funduszy - 
Allianz Polska OFE oraz Allianz Polska DFE.

Dane rejestrowe

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

NIP: 526-23-08-368
REGON: 014936653
KRS: 0000055443

Kapitał zakładowy

398 872 992  zł w pełni pokryty

Akcjonariusze

 • TU Allianz Życie Polska S.A. – 89,55%
 • TUiR Allianz Polska S.A. – 10,45%  

Skład zarządu

 • Zbigniew Świątek - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Marynowska - Członek Zarządu
 • Maciej Karasiński - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Vojtěch Pivný  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jörg Weydanz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Szumlicz - członek Rady Nadzorczej
 • Kazimierz Paździorek - członek Rady Nadzorczej

Prokurenci

 • Eliza Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem

Komitet Audytu

 • Tadeusz Szumilcz – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Vojtěch Pivný – członek Komitetu Audytu
 • Kazimierz Paździorek - członek Komitetu Audytu

Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu 

Zbigniew Świątek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której uzyskał w 1993 roku tytuł magistra ekonomii Wydziału Ekonomiki Produkcji.

W tym samym roku rozpoczął swoją karierę w ubezpieczeniach i podjął pracę dla TUiR Warta. Zajmował się m.in. sprawozdawczością i analizą finansową, a od 1998 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Kosztami.

Z grupą Allianz związany jest od 1999 roku, gdzie zaczynał jako koordynator Wydziału Sprawozdawczości w Departamencie Finansów i Zarządzania Aktywami, a następnie jako kierownik Zespołu ds. Kontroli Finansowej. W 2006 roku objął funkcję dyrektora Departamentu Kontroli Finansowej w spółkach ubezpieczeniowych Allianz Polska. Od 2006 roku, przez okres dwóch lat zasiadał także w zarządzie Allianz Alp sp. z o.o. na stanowisku członka, a następnie prezesa zarządu. W 2008 roku objął w zarządzie TU Allianz Życie Polska oraz TUiR Allianz Polska funkcję członka zarządu a następnie wiceprezesa odpowiedzialnego za pion finansów. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa PTE Allianz Polska S.A.

Agnieszka Marynowska Allianz
Członek Zarządu 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - pracę magisterską obroniła w Instytucie Nauk Politycznych. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku kariery zawodowej związana z rynkiem funduszy emerytalnych. Od 2004 r. w PTE Allianz Polska S.A., gdzie zajmowała różne stanowiska związane z obszarem operacyjnym. Uczestniczyła w kluczowych projektach Spółki, jak utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego, czy przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Warta. Wzięła też udział w międzynarodowym programie doskonalenia kadry menedżerskiej Talenty Allianz.

Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Operacyjnego, a od września 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.

Marcin Kulawik - Allianz
Członek Zarządu

Maciej Karasiński ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. Jest również absolwentem studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował też w Aarhus School of Business w Danii na kierunku finanse i biznes międzynarodowy.

Pracę w Aviva PTE rozpoczął w 2006 roku na stanowisku analityka. Następnie był risk managerem, zarządzał portfelem papierów dłużnych, a następnie  odpowiadał za zarządzanie całością aktywów OFE. W latach 2014-2019 był członkiem zarządu spółki, a od kwietnia 2019 roku do grudnia 2022 roku prezesem zarządu Aviva PTE. Po połączeniu Aviva PTE i PTE Allianz Polska w styczniu 2023 r. został członkiem zarządu PTE Allianz Polska SA.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 279 oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM).

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników).

Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 •  
 • zakaz dyskryminacji,
 • kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • komunikacja - niezależność mediów,
 • udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • rozpatrywanie skarg,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zezwolenia i uprawnienia,
 • ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zakaz bezprawnych działań,
 • konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.
 •  
 • w zakresie działalności agentów i pośredników:
 • profesjonalizm w ocenie ryzyka, sprzedaży produktów i w obsłudze posprzedażowej,
 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.
 •  

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:
Informacja dotycząca Aviva PTE Aviva Santander S.A. przejętej przez PTE Allianz Polska S.A.

Pliki do pobrania
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
Akcje serii B od nr. 1 do nr. 30540
Akcje serii A od nr. 1 do nr. 41460 
Akcje serii C od nr. 1 do nr. 1200
Akcje serii D od nr. 1 do nr. 14000
Informacja dotycząca Aviva PTE Aviva Santander S.A. przejętej przez PTE Allianz Polska S.A.

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., wymagane przez prawo lub jej statut.

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., required by law or its articles of association.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych stanowiący, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, PTE Allianz Polska S.A. poniżej przedstawia przedmiotową strategię

Definicje:

 • „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji
 • „czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” rozumiemy sytuacje lub warunki środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonywanych przez PTE Allianz Polska S.A. w imieniu klientów. Przykładami ryzyk dla zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, prawa człowieka, korupcja, niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których akcje czy obligacje inwestują klienci PTE Allianz Polska S.A. za pośrednictwem produktów inwestycyjnych dostarczonych przez PTE Allianz Polska S.A.

PTE Allianz Polska S.A. należy do Grupy Allianz, która jest jednym z inicjatorów „Net-Zero Asset Owner Alliance” – wspieranego przez ONZ sojuszu na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Grupa Allianz angażuje się w inicjatywy, które mają na celu uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czynników: środowiskowych, społecznych i nadzorczych (ESG).

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia nowych produktów inwestycyjnych, PTE Allianz Polska S.A. zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jeśli, w opinii PTE Allianz Polska S.A., uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, PTE Allianz Polska S.A. włączy te ryzyka do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W przypadku istniejących produktów inwestycyjnych, PTE Allianz Polska S.A. zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, a jednocześnie włączenie tych ryzyk do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych nie stałoby w konflikcie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa regulujących działalność inwestycyjną prowadzoną przez PTE Allianz Polska S.A. oraz nie naruszyłoby zobowiązań, które PTE Allianz Polska S.A. ma wobec dotychczasowych klientów.

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych PTE Allianz Polska S.A. informuje, iż nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, ponieważ głównym celem działalności PTE Allianz Polska S.A. jest dbanie o najlepszy interes uczestników funduszy, poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji. PTE Allianz Polska S.A. nie planuje w najbliższej przyszłości zmiany podejścia, lecz w dłuższym horyzoncie czasu nie wyklucza zmiany podejścia.

Polityki wynagradzania (Polityka wynagradzania, Polityka wynagradzania członków organów kolegialnych), w PTE Allianz Polska S.A., dalej Spółka, adresują ryzyka związane z przepisami o zrównoważonym rozwoju w następujący sposób:

 1. Zasady ustalania priorytetów: wybrane wskaźniki oceny efektywności tworzą podstawę dla celów finansowych i operacyjnych decydujących o wynagrodzeniu zmiennym w Spółce. Cele te zawierają, gdzie jest to zasadne, właściwe wskaźniki zrównoważonego rozwoju i są określone w taki sposób, aby unikać podejmowania nadmiernych ryzyk zrównoważonego rozwoju.
 2. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki – zasady odroczenia: zmienne składniki wynagrodzenia mogą nie zostać wypłacone, lub ich wypłata może zostać ograniczona, w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki, włączając regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem, czy też zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, które ustalają zasady zarządzania ryzykami zrównoważonego rozwoju dla transakcji inwestycyjnych. 

Informujemy o dokonanym w dniu 30 grudnia 2022 r. (dzień połączenia) połączeniu spółek: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000055443) oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000005940). Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na wspomniane połączenie w dniu 16 grudnia 2022 r. Treść zezwolenia dostępna jest tu.

Połączenie powszechnych towarzystw emerytalnych nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander Spółka Akcyjna (przejmowane powszechne towarzystwo emerytalne) przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna (przejmujące powszechne towarzystwo emerytalne), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander Spółka Akcyjna na Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna wyemitowane w związku z połączeniem i przyznane jedynemu akcjonariuszowi Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander Spółka Akcyjna.

W dniu połączenia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia powszechnych towarzystw emerytalnych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem połączenia administratorem danych osobowych, których administratorem było dotychczas Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, stało się Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna.

Z dniem połączenia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna stało się organem Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentującym fundusz, oraz przejęło zarządzanie aktywami Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego. Nadto z dniem połączenia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander Spółka Akcyjna. 

Pełne aktualne dane przejmującego powszechnego towarzystwa emerytalnego są następujące: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055443, posiadające nr NIP: 5262308368 oraz kapitał zakładowy w kwocie 398 872 992 złotych, wpłacony w całości.

poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości. Zarząd spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055443, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 17 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna Plan Połączenia o treści jak w załączniku.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.