Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych

Zapewnij sobie wsparcie finansowe na wypadek wystąpienia pożaru w domu, mieszkaniu i innych budynkach. 
Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów to podstawowy element polisy mieszkaniowej. To ubezpieczenie gwarantuje ochronę finansową w razie wystąpienia pożaru w domu lub mieszkaniu. Warto jednak zwrócić uwagę, żeby umowa ubezpieczenia nie obejmowała jedynie murów i stałych elementów nieruchomości. Warto objąć ochroną również mienie ruchome czyli np.: sprzęt RTV i AGD, elektronikę, meble, dzieła sztuki, rzeczy osobiste, itd. Wybierz w zakresie ochronę również dla tych elementów.
Odszkodowanie po szkodzie
Remont spalonego domu lub mieszkania to kosztowne przedsięwzięcie. Pieniądze z odszkodowania pomogą Ci szybciej rozprawić się ze skutkami pożaru i wrócić do normalnego życia. 
Dodatkowe zabezpieczenie mienia
Dzięki rozszerzeniu ubezpieczenia obejmiesz ochroną nie tylko elementy stałe, ale też ruchomości domowe jak sprzęt elektroniczny, meble, dywany czy biżuteria. 
Ochrona na wypadek wielu ryzyk
Ubezpieczenie pozwala pokryć koszty naprawy szkód wyrządzonych nie tylko przez pożar, ale też eksplozję, uderzenie pioruna, silny wiatr czy grad. 
W Allianz oferujemy ubezpieczenie mieszkania lub domu od ognia i innych zdarzeń w każdej umowie ubezpieczenia Mój Dom, bez względu na wybrany pakiet. 
Z ochrony wyłączone są w szczególności budynki, w których nie są spełnione standardy dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, które wybudowane zostały niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz znajdujące się na terenie ogródków działkowych. Wszystkie wyłączenia są zawsze dokładnie opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • Pożar mieszkania zgłaszasz podobnie jak zalanie czy inną szkodę. W tym celu skontaktuj się z nami przez formularz na stronie lub zadzwoń  pod numer +48 224 224 224. 
  • Możesz też powiadomić nas o zdarzeniu pocztą elektroniczną na adres: odszkodowania@allianz.pl lub pocztą tradycyjną: 
  • TUiR Allianz Polska S.A
    ul. Inflancka 4B 
    00-189 Warszawa

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.