Menu back

Ubezpieczenie mienia w transporcie - Cargo

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie mienia w transporcie

www.allianz.pl - Ubezpieczenie mienia w transporcie - Cargo

Ubezpieczenie oferuje finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a w razie konieczności – również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

Zalety ubezpieczenia cargo w Allianz:

 • Ubezpieczenie w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia w Transporcie (Cargo) TUiR Allianz Polska S.A. w transporcie krajowym (mogą być też stosowane dla transportu międzynarodowego)
 • Ubezpieczenie w oparciu o Instytutowe Klauzule Ładunkowe w wariantach (A), (B) lub (C) 1.1.2009 w transporcie międzynarodowym (mogą też mieć zastosowanie dla transportu krajowego)
 • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia transportu własnego o wszystkie rodzaje kradzieży
 • Brak zwyżek składki za płatność ratalną
 • Możliwość dostosowania sposobu rozliczenia i formy płatności składki do oczekiwań i potrzeb klienta

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Przewożone mienie

 • Zakres ubezpieczenia

 • Limit odpowiedzialności

 • Rodzaje polis

 • Jakie koszty pokrywa odszkodowanie?

 • Obniżenie wysokości odszkodowania

 • Koszt ubezpieczenia

 • Okres ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest transportowane mienie, w odniesieniu do którego ubezpieczony, zgodnie z ustaleniami kontraktowymi:

 • ponosi ryzyko przypadkowej jego utraty, ubytku lub uszkodzenia podczas transportu lub
 • ma obowiązek lub otrzymał zlecenie jego ubezpieczenia na obcy rachunek (na rachunek osoby trzeciej).

Przewożone mienie

Ubezpieczeniem objęte może być mienie w transporcie każdego rodzaju, a mianowicie

 • drogowym,

 • kolejowym,

 • wodnym śródlądowym,

 • morskim,

 • lotniczym,

 • kombinowanym czyli zawierającym powyższe elementy, wykonywanym przez zawodowego przewoźnika (transport zawodowy) lub wykonywanym przez ubezpieczonego (transport własny).

Zakres ubezpieczenia

Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia, a mianowicie zakresu ryzyk objętych ubezpieczeniem. 
W przypadku ubezpieczenia opartego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia w Transporcie (Cargo) z 1.08.2007 takie zakresy są trzy:

 • Zakres podstawowy obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, upadku obiektu zewnętrznego, rabunku, celowego uszkodzenia, wypadku środka transportu lub kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu.
 • Zakres rozszerzony obejmuje ryzyka wymienione w zakresie podstawowym oraz  dodatkowo szkody powstałe na skutek: kradzieży z włamaniem oraz kradzieży ładunku  łącznie ze środkiem transportu.
 • Zakres pełny obejmuje ryzyka wymienione w zakresie podstawowym, rozszerzonym  oraz szkody powstałe z innych przyczyn o charakterze losowym.

W przypadku ubezpieczenia opartego o Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses) oferowane są także trzy  zakresy:

 • Przewidziany w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A),
 • Przewidziany w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (B),
 • Przewidziany w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (C),
  w  wersjach zarówno z 1 stycznia 1982 r., albo z 1 stycznia 2009 r.

Limit odpowiedzialności

Górną granicę odpowiedzialności TUiR Allianz Polska S.A. z tytułu szkody powstałej w transporcie stanowi określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia określająca w umowach jednostkowych wartość przewożonego mienia, a w umowach rocznych maksymalną wartość mienia przewożonego na jednym środku transportu.

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający na podstawie wartości ubezpieczonego mienia odpowiadającej:

 • w odniesieniu do mienia fabrycznie nowego – wartości ubezpieczonego mienia określonej w fakturze dostawcy, bez uwzględniania podatku od towaru i usług VAT lub w zastępującym fakturę dowodzie wewnętrznym, a w razie ich braku według kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej określonej w miejscu i czasie nadania,
 • w odniesieniu do mienia używanego – wartości ubezpieczonego mienia określonej w fakturze dostawcy, a w razie jej braku wartości rzeczywistej w miejscu i czasie nadania, jaka wynika z wartości nowej mienia pomniejszonej o stopień jego faktycznego zużycia.

Suma ubezpieczenia może dodatkowo obejmować:

 • zysk w wysokości nie przekraczającej 10% wartości ubezpieczonego mienia – jeżeli ubezpieczający jest sprzedawcą, lub koszty handlowe nieprzekraczającej 10% wartości ubezpieczonego mienia – jeżeli ubezpieczający jest kupującym,
 • koszt transportu do miejsca przeznaczenia,
 • cło, jeżeli ubezpieczony ma obowiązek je zapłacić,
 • podatek od towarów i usług VAT,
 • podatek akcyzowy, jeżeli jest wliczony w cenę fakturową lub na skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem powstać może obowiązek akcyzowy wobec krajowych organów podatkowych.

Rodzaje polis

Allianz proponuje cztery rodzaje polis dzięki czemu można dopasować ubezpieczenie do własnych potrzeb. Dostępne są polisy: jednostkowa, obrotowa, otwarta, ryczałtowa.

Polisa jednostkowa Polisa obrotowa Polisa otwarta Polisa ryczałtowa
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czas trwania jednego transportu obejmuje wszystkie transporty ubezpieczonego mienia, dokonywane przez ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia obejmuje wszystkie transporty zgłoszone w czasie okresu ważności polisy. Każdorazowo przed rozpoczęciem transportu ubezpieczający jest zobowiązany przesłać deklarację z informacjami dotyczącymi tego transportu. Obejmuje wszystkie transporty ubezpieczonego mienia dokonywane przez ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia i wykonywane środkami transportu, wyszczególnionymi w polisie, bez względu na częstotliwość przewozów
Podstawa naliczenia składki Wartość przewożonego mienia na jednym środku transportu (limit odpowiedzialności) zadeklarowana przez ubezpieczającego przewidywana wartość przewożonego mienia lub obrotu księgowego w okresie ubezpieczenia, zadeklarowana przez ubezpieczającego limit odpowiedzialności zgłaszany przez ubezpieczającego w deklaracjach limit odpowiedzialności zadeklarowany przez ubezpieczającego, osobno dla każdego środka transportu zgłoszonego do przewozów ubezpieczonego mienia
Początek odpowiedzialności Allianz następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia następnego dnia po dostarczeniu deklaracji do Allianz następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia

Jakie koszty pokrywa odszkodowanie?

Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia wraz z następującymi kosztami:

 • kosztami  wynikłymi z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu środków w celu ratowania ubezpieczonego mienia przed szkodą lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 • kosztami  usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami ich wywozu, składowania i utylizacji oraz uprzątnięcia miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie szkodowe,
 • kosztami transportu do miejsca przeznaczenia oraz cła, jeżeli zostały one włączone do sumy ubezpieczenia,
 • kosztami ekspertyzy rzeczoznawcy, jeżeli został on powołany przez ubezpieczającego za uprzednią zgodą TUiR Allianz Polska S.A..

Obniżenie wysokości odszkodowania

Odszkodowanie jest pomniejszane o:

 • kwotę franszyzy redukcyjnej,
 • wartość pozostałości po częściowo zniszczonym lub uszkodzonym mieniu, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży,
 • wartość ubytku naturalnego, określonego normami branżowymi lub w kontrakcie.

Koszt ubezpieczenia

Składka jest obliczana w oparciu o sumę ubezpieczenia, a w przypadku umów obrotowych o planowaną, a następnie rzeczywistą wartość ładunków przewiezionych w okresie ubezpieczenia. Stopę składki (stawkę ubezpieczeniową) ustala się na podstawie informacji  wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym  lub w kwestionariuszu ubezpieczeniowym TUiR  Allianz Polska S.A.

W uzasadnionych przypadkach zastosowanie może mieć składka minimalna  depozytowa.
Ubezpieczający oraz TUiR Allianz Polska S.A.  mogą uzgodnić rozłożenie płatności składki na raty, bez zwyżki za płatność ratalną.

Okres ubezpieczenia

 • W przypadku umowy/polisy jednostkowej okres ubezpieczenia obejmuje czas trwania transportu i kończy się z chwilą dostarczenia ładunku  do miejsca przeznaczenia określonego w umowie ubezpieczenia.
 • W przypadku polisy otwartej obejmuje ochroną każdy ładunek zadeklarowany osobno przez ubezpieczającego przed rozpoczęciem transportu. Okres ubezpieczenia każdego ładunku obejmuje czas trwania transportu i kończy się z chwilą dostarczenia ładunku  do miejsca przeznaczenia określonego w umowie ubezpieczenia.
 • W przypadku rocznych umów ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie ładunki, których transport rozpoczął się w czasie trwania  umowy  ubezpieczenia. Dla każdego ładunku indywidualny okres ubezpieczenia obejmuje czas trwania transportu i kończy się z chwilą dostarczenia ładunku  do miejsca przeznaczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Informacje dodatkowe

 • Informacje do zapytania ofertowego

 • Franszyza

Informacje do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe skierowane do TUiR Allianz Polska S.A. na formularzu kwestionariusza ubezpieczeniowego lub w postaci pisma powinno zawierać następujące dane:

 • nazwę i adres ubezpieczającego,
 • przedmiot ubezpieczenia,
 • okres ubezpieczenia,
 • typ transportu (własny czy zawodowy),
 • rodzaj transportu,
 • zakres ubezpieczenia,
 • sposób przewożenia i rodzaj opakowania przewożonego mienia,
 • trasę transportu lub zakres terytorialny,
 • rodzaj polisy,
 • średnią częstotliwość dokonywania przewozów,
 • maksymalną wartość przewożonego mienia na jeden środek transportu (limit odpowiedzialności),
 • podstawę szacowania wartości mienia,
 • przewidywaną wartość przewożonego mienia   w okresie ubezpieczenia (w przypadku polisy obrotowej),
 • przyczyny, liczbę i wielkość szkód transportowych w mieniu ubezpieczającego w ciągu ostatnich 2 lat.

Franszyza

Franszyza jest określona w umowie ubezpieczenia. Jest ona ustalana indywidualnie dla każdego ryzyka.

 • Franszyza redukcyjna to wskazana w umowie ubezpieczenia wartość, wyrażona jako kwota lub procentowa część szkody, o którą obniżane jest łączne należne odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu wynikłej z jednego zdarzenia.
 • Franszyza integralna to wskazana w umowie ubezpieczenia kwota, do wysokości której Allianz nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli wartość szkody przekracza kwotę franszyzy integralnej, nie jest ona potrącana z należnego odszkodowania.
 • W uzgodnionych przypadkach zastosowanie mogą mieć wyrażone w procentach udziały własne o charakterze franszyz redukcyjnych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

W jaki sposób jest szacowana wartość sumy ubezpieczenia?

Mienie jest ubezpieczane według takiej wartości, jaka jest przyjmowana do szacowania przewidywanej wartości przewożonego mienia w okresie ubezpieczenia. Jeżeli do tej wartości zostało włączone mienie przewożone zarówno podczas dostaw, jak i dystrybucji, to podstawą szacowania sumy ubezpieczenia jest wartość fakturowa, a wartość szkody podczas dostaw jest ustalana w oparciu o fakturę zakupu, zaś podczas dystrybucji - w oparciu o fakturę sprzedaży (z punktu widzenia ubezpieczającego).

Jeżeli do tej wartości zostało włączone mienie przewożone tylko podczas dostaw albo tylko podczas dystrybucji, to podstawą szacowania sumy ubezpieczenia jest odpowiednio wartość zakupu albo wartość sprzedaży, a wartość szkody jest ustalana jw.

Jeżeli przewidywana wartość przewożonego mienia w okresie ubezpieczenia została oszacowana wraz z podatkiem VAT, to podstawa szacowania sumy ubezpieczenia zawiera podatek VAT, a wartość szkody jest szacowana z podatkiem VAT. Jednakże w przypadku wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT i uzyskania korzyści finansowej przez ubezpieczonego z tytułu rozliczenia tego podatku z urzędem skarbowym, ubezpieczony jest zobowiązany do refundacji tej korzyści na rzecz Allianz.

Suma ubezpieczenia ustalona w powyższy sposób może być powiększona po opłaceniu dodatkowej składki o koszty transportu do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenia, cła lub innych kosztów (np. tzw. utrata zysku w wysokości nie przekraczającej 10% wartości ubezpieczonego mienia powiększonej o powyżej wymienione koszty), jeżeli faktura dostawcy nie obejmuje tych kosztów lub jeżeli na ubezpieczonym jako dostawcy ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.

Co stanowi podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniach transportowych?

Transport samochodowy, kolejowy, środkami żeglugi śródlądowej:

 • OWU mienia w transporcie (cargo), OWU oc przewoźnika, OWU oc spedytora,
 • inne klauzule stosowane przez Allianz Polska.

Transport morski:

 • Institute Cargo Clauses „A” 1/1/82,
 • Institute Cargo Clauses „B” 1/1/82,
 • Institute Cargo Clauses „C” 1/1/82,
 • inne zestawy klauzul stosowane przez London Institute of Underwriters.

Transport lotniczy:

 • o.w.u. mienia w transporcie (cargo),
 • Institute Cargo Clauses „Air” 1/1/82,
 • inne zestawy klauzul stosowane przez London Institute of Underwriters.

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)?

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie stanowiące własność ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu, jeżeli zgodnie z ustaleniami kontraktowymi ze swoim dostawcą lub odbiorcą ponosi on ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia podczas transportu.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności - wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu.

Czym się różni transport własny od transportu obcego?

Transport własny jest to przewóz ubezpieczonego mienia za pomocą:

 • środków transportu należących do ubezpieczającego
 • środków transportu użytkowanych przez ubezpieczającego na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno-prawnej, w tym umowy najmu oraz leasingu
 • środków transportu należących do pracowników ubezpieczającego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy przewidzianej w kodeksie pracy

Transport obcy to transport odpłatny, wykonywany na podstawie umowy.

Jakie okresy ubezpieczenia można zastosować w transporcie własnym a jakie w obcym?

Oba rodzaje transportu można ubezpieczyć w zakresie podstawowym, natomiast zakres rozszerzony stosujemy do transportu własnego, a zakres pełny - wszystkie ryzyka, do transportu obcego.

Jaka jest różnica pomiędzy transportem drogowym krajowym i międzynarodowym?

Transport drogowy krajowy polega na tym, że odbywa się on w ramach granic Rzeczpospolitej Polskiej.

Z transportem drogowym międzynarodowym mamy do czynienia wówczas, gdy miejsce przyjęcia towaru do przewozu i miejsca przewidziane dla jego dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach. Odcinek transportu od/do granicy kraju i do/z jakiegokolwiek miejsca w Polsce zalicza się do transportu międzynarodowego.

Czy ubezpieczenie cargo obejmuje szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku?

Zarówno etap załadunku, jak i rozładunku jest objęty ochroną ubezpieczeniową w transporcie obcym, natomiast w transporcie własnym szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku w następstwie ubezpieczonych ryzyk są włączane do zakresu ubezpieczenia opcjonalnie.

Do kogo jest skierowany produkt ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego?

Ubezpieczenie to jest skierowane do wąskiego segmentu rynku i przeznaczony wyłącznie dla firm transportowych. W żadnym przypadku nie powinien być utożsamiany z ubezpieczeniami cargo, których beneficjentem nie jest przewoźnik, a zazwyczaj właściciel przewożonego ładunku.

Czym się różni ubezpieczenie mienia w transporcie i ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego?

Ubezpieczenie cargo obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszelkie szkody w transportowanym ładunku powstałe z tytułu wszystkich ryzyk i chroni interesy właściciela ładunku, natomiast ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego chroni interesy przewoźnika przed odpowiedzialnością cywilną w stosunku do zleceniodawcy usługi przewozu i ubezpiecza tylko te szkody, za które przewoźnik odpowiada w myśl polskich przepisów prawa (transport krajowy) lub Konwencji CMR (transport międzynarodowy).

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego nie obejmuje szkód powstałych w następstwie siły wyższej (trzęsienie ziemi, huragan, powódź), wypadku środka transportu z winy innego użytkownika dróg niż przewoźnika i innych często występujących w transporcie ryzyk.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia cargo może nie pokrywać się z ochroną wynikającą z umowy ubezpieczenia OC przewoźnika. W związku z tym właściciel przesyłki może być zainteresowany ochroną ubezpieczeniową z ubezpieczenia cargo, nawet jeśli firma transportowa, z usług której korzysta, legitymuje się polisą ubezpieczenia OC przewoźnika.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.