Menu back

Allianz Obligacji Globalnych

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy 

 • Subfundusz inwestuje od 60% do 100% portfela (aktywów netto) w inne fundusze (w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Fundusze, w które inwestuje Subfundusz, inwestują przynajmniej połowę swoich aktywów w obligacje i podobne instrumenty w krajach innych niż Polska.
 • Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0 do 40% portfela.

Dowiedz się więcej o funduszu

 • Dla kogo jest ten fundusz

 • Dane funduszu

 • Minimalne wpłaty

 • Opłaty

 • Aktywa

 • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz Obligacji Globalnych polecany jest inwestorom:

 • poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski,
 • oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych,
 • akceptującym podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.

Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

Dane funduszu

Typ subfunduszu obligacji zagranicznych
Benchmark

25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR

+ 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR

+ 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped

+ 10% J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N

Data utworzenia 07.01.2014 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

09.01.2014 r. - 100,01 złv

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty 200 zł - pierwsza wpłata,
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu 66 1240 1037 1111 0010 5523 2231

Opłaty

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku 1,5%

Aktywa

Wartość aktywów netto - stan na 31.12.2018 r.

17,2 mln zł 

Zarządzajacy

Dokumenty do pobrania

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.