Ubezpieczenie na życie i oszczędzanie

Ubezpieczenie na życie -
Plan na dziś i jutro 

15.04.2023 r. ubezpieczenie Plan na dziś i jutro zostało wycofane ze sprzedaży.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w obsłudze swojej polisy. 
Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści
To połączenie ochrony ubezpieczeniowej z długoterminowym inwestowaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz możliwość zbudowania pakietu ochronnego dla siebie, swojego partnera lub małżonka oraz dla swoich dzieci.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ochrona życia i gromadzenie oszczędności
Gdyby Ciebie zabrakło
Możliwość zawarcia terminowej lub bezterminowej umowy na życie 
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku albo wypadku komunikacyjnego
Jednorazowe świadczenie 
Poważne zachorowania

Liczba chorób lub zabiegów:

wariant standard – 20
wariant komfort – 55
wariant dla dziecka – 24

Utrata samodzielności
Jednorazowa wypłata w razie wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji albo długotrwałej i całkowitej niezdolności do pracy 
Leczenie w szpitalu
Wypłata za dzień pobytu
Operacja
Wypłata wyliczana jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego
Uszczerbek na zdrowiu
Wypłata w wariancie standardowym lub sportowym 
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
Wypłata miesięczna przez określony czas
Leczenie za granicą w razie poważnego zachorowania
Do 2 mln euro w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczeniowego
Assistance onkologiczny
Szeroki zakres wsparcia w trakcie diagnostyki i leczenia,
w tym organizacja i opłacenie 20 specjalistycznych konsultacji i badań
Assistance wypadkowy
Dodatkowe wsparcie w razie wypadku

Z Planem dziś i jutro  zapewnisz swoim bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło (do 1 mln zł). Produkt łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym inwestowaniem  w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Dzięki umowom dodatkowym możesz stworzyć pakiet ochronny dla siebie, swojego partnera lub małżonka oraz dla swoich dzieci z umów, które zapewnią finansowe wsparcie w razie choroby czy wypadku. Ochroną w ramach jednej polisy możesz objąć 2 osoby dorosłe i dowolną liczbę dzieci. Dzieci możesz dołączać w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania odrębnych umów ubezpieczenia.

Możesz też wybrać charakter polisy (inwestycyjno-ochronny lub ochronno-inwestycyjny w zależności od proporcji składki inwestycyjnej i ochronnej). Niezależnie od tego wyboru możesz wpłacać składki doraźne, które będą lokowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia  za pośrednictwem strony internetowej 
lub na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  nnw.status@allianz.com  lub zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.
Plan na dziś i jutro pozwala w ramach jednej polisy ubezpieczyć całą rodzinę i połączyć oszczędzanie z ochroną życia i zdrowia. Możesz zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek śmierci, a jednocześnie stworzyć dla siebie i swojej rodziny pakiet ochronny.
Pieniądze wypłacimy członkom Twojej rodziny jako ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu.
Suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W razie jakichkolwiek problemów z opłacaniem składki, poinformuj nas o tym. Jeżeli Twoje ubezpieczenie trwa minimum 2 lata i masz zgromadzoną wartość na rachunku umowy głównej, możesz zawiesić opłacanie składek regularnych.

Składki za umowy dodatkowe będą opłacane z wartości polisy. 

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Częścią umowy ubezpieczenia na życie z UFK są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK - w zależności od profilu inwestycyjnego ubezpieczającego - występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i możliwymi do osiągnięcia zyskami.

Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników (więcej informacji w Regulaminie UFK). Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.