Ubezpieczenie na życie 

Allianz Bezpieczne Życie - ubezpieczenie życia i zdrowia 

15.04.2023 r. ubezpieczenie Allianz Bezpieczne Życie zostało wycofane ze sprzedaży.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w obsłudze swojej polisy. 
Twoje ubezpieczenie na życie
Zabezpieczenie Ciebie i Twoich bliskich w razie śmierci, choroby lub wypadku – szeroki zakres świadczeń już od 28 zł/msc.

Składkę ustala się w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie obowiązującej taryfy składek, w zależności od Twojego wieku, zakresu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.
W wyliczeniu składki uwzględnia się okres karencji.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Przykładowe świadczenia, dostępne w ramach ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu.
Gdyby Ciebie zabrakło
jednorazowe świadczenie 
Gdy osierocisz dzieci
Assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku
organizacja i pokrycie wskazanych w o.w.u. kosztów pogrzebu i przejazdu na pogrzeb
Poważne zachorowania
świadczenie w razie zaistnienia poważnego zachorowania zdefiniowanego w o.w.u.
Pomoc medyczna po poważnym zachorowaniu
organizacja i pokrycie kosztów świadczeń medycznych wymienionych w o.w.u.
Pobyt w szpitalu
świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
Koszty leków po pobycie w szpitalu
świadczenie w wysokości poniesionych kosztów zakupu leków po pobycie w szpitalu
Operacja lub powikłania związane z operacją
świadczenie w przypadku poddania się zabiegowi operacyjnemu lub wystąpieniu powikłań pooperacyjnych
Zabiegi chirurgii jednego dnia
świadczenie za poniesione koszty zabiegu chirurgii jednego dnia  
Leczenie specjalistyczne

• świadczenie za poddanie się leczeniu specjalistycznemu 

• 11 metod leczenia specjalistycznego

Wypadek i zwrot kosztów leczenia poniesionych w następstwie wypadku

• świadczenie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

• pokrycie kosztów leczenia po wypadku

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
świadczenie za uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku
Urodzenie dziecka
świadczenie jednorazowe na każde dziecko 
Assistance po urodzeniu dziecka
dodatkowe wsparcie po urodzeniu dziecka
Gdy zabraknie kogoś z Twoich bliskich

świadczenie w razie śmierci członka rodziny

 

Assistance i telemedycyna
organizacja i pokrycie kosztów usług assistance wymienionych w o.w.u.
Jeśli nie masz ukończonego 70. roku życia, możesz skorzystać z dodatkowego pakietu dostosowanego do Twoich oczekiwań i różnych sytuacji życiowych, zdrowotnych i finansowych. Pakiet to dodatkowe rozszerzenie zakresu ochrony za dodatkową składkę, które możesz wybrać, jeżeli przewiduje to propozycja ubezpieczenia.
Wsparcie dla ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej
Wsparcie dla ubezpieczonego na wypadek zawału lub udaru
Dodatkowe świadczenia w razie wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi ubezpieczony
Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony
Wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.
Wsparcie w razie choroby lub wypadku rodziców ubezpieczonego (bez ograniczenia wiekowego)
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
lub za pośrednictwem strony internetowej 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  u.szkody@mondial-assistance.pl lub zadzwoń pod numer: +48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora

Ochroną obejmujemy osoby, które wykonują wszystkie zawody – również osoby, które nie pracują.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w proponowanej przez nią dacie rozpoczęcia ochrony ma ukończone 15 lat i nie ma ukończonych 75 lat.

Umowa może być zawarta z osobą, która złożyła oświadczenie o stanie zdrowia.

Po ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, możemy odmówić zawarcia umowy.

Umowa ubezpieczenia Allianz Bezpieczne Życie jest umową zawieraną na okres jednego roku polisowego, z możliwością przedłużenia jej automatycznie na kolejne okresy. Rok polisowy to okres rozpoczynający się w dacie rozpoczęcia ochrony a kończący w dniu bezpośrednio poprzedzającym pierwszą rocznicę polisy oraz każdy okres rozpoczynający się w każdą kolejną rocznicę polisy (począwszy od pierwszej) a kończący w dniu bezpośrednio poprzedzającym następną rocznicę polisy.

 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy i zaakceptowaliśmy wniosek o zawarcie umowy oraz po opłaceniu składki.

W odniesieniu do niektórych zdarzeń stosujemy karencje, które są uwzględnione w wysokości składki. To czas, w którym nie ponosimy odpowiedzialności za jakieś zdarzenie. Okres karencji liczymy od daty rozpoczęcia ochrony w zakresie danego świadczenia dodatkowego.

Karencje w ubezpieczeniu Allianz Bezpieczne Życie

Karencje nie dotyczą zdarzeń będących następstwem wypadku.

Robimy to, jeśli: 
  • przed zawarciem umowy, byłeś objęty ochroną z tytułu innej umowy ubezpieczenia na życie zawartej z nami
  • jeżeli ochrona z tytułu innej umowy ubezpieczenia na życie zawartej z nami, kończy się wraz z końcem miesiąca, wówczas skrócenie okresu karencji nastąpi, gdy data rozpoczęcia ochrony przypadać będzie w jednym z czterech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym kończy się ochrona z tytułu tej innej umowy ubezpieczenia,
  • jeżeli ochrona z tytułu innej umowy ubezpieczenia na życie zawartej z nami, kończy się w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca, wtedy skrócenie okresu karencji nastąpi, gdy data rozpoczęcia ochrony przypadać będzie w jednym z trzech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym kończy się ochrona z tytułu tej innej umowy ubezpieczenia.
  • byłeś objęty ochroną przez inny zakład ubezpieczeń w ramach umowy ubezpieczenia na życie, jeśli przerwa pomiędzy zakończeniem ochrony w ramach tej umowy z innym zakładem ubezpieczeń, a datą rozpoczęcia ochrony była nie dłuższa niż 45 dni. 

Skrócenie okresu karencji dotyczy zakresu ryzyk objętych ochroną zarówno w poprzednim ubezpieczeniu, jak i umowie Allianz Bezpieczne Życie.

Wskutek skrócenia okres karencji będzie liczony od daty rozpoczęcia ochrony względem ubezpieczonego w zakresie danego zdarzenia w ramach poprzedniego ubezpieczenia. 

W zależności od postanowień o.w.u., dotyczących danego świadczenia, jest to:

  • kwota świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie albo
  • kwota stanowiąca maksymalną wysokość świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie, albo
  • podstawa do ustalenia wysokości świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie.

Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana przez nas wspólnie przy zawieraniu lub zmianie umowy, potwierdzamy ją w polisie lub aneksie do polisy.

Dbasz o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich bliskich - pomyśl także o zabezpieczeniu finansowym na przyszlość. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.