Ważne komunikaty dotyczące ubezpieczenia na życie
z funduszami kapitałowymi


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Komunikat dla Klientów ubezpieczeń z UFK w związku z decyzją Prezesa UOKiK nr RKT-10/2015

Komunikat dla osób, które przed dniem 26 stycznia 2016 r. zawarły umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym /przystąpiły do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

w związku z troską o dobro Państwa, jako naszych Klientów i zadowolenie z posiadanych produktów ubezpieczeniowych, jak również mając nadzieję na długoletnią współpracę, chcielibyśmy poinformować o zmianach w stosunku do obsługiwanych umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Allianz jest bowiem firmą, w której Państwo, jako nasi Klienci, jesteście najważniejsi. Naszym głównym celem jest oferowanie produktów spełniających Państwa oczekiwania.

Dlatego też wdrożyliśmy działanie mające na celu poprawę warunków w zakresie rozwiązania/rezygnacji z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, poprzez obniżenie poziomu kosztów pobieranych w związku z rozwiązaniem/rezygnacją z umowy ubezpieczenia do poziomu:
a. dla ubezpieczeń ze składką regularną - obniżenie do poziomu 25% składki pierwszorocznej, w sytuacjach, w których to rozwiązanie jest korzystniejsze niż gwarantowane przez obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia warunki, przy czym maksymalny pobierany koszt wykupu polisy dla umów opłacanych składką regularną nie przekroczy 5 000 zł (pięć tysięcy złotych); b. dla ubezpieczeń ze składką jednorazową - obniżenie do poziomu 4% składki jednorazowej lub 4% wartości jednostek uczestnictwa, w zależności która z wartości jest niższa (bez względu na sposób, w jaki opłata jest obecnie pobierana), w sytuacjach, w których to rozwiązanie jest korzystniejsze niż gwarantowane przez obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia warunki.

Działanie opisane w lit a. i b. powyżej ma zastosowanie w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia, w którym na mocy warunków ubezpieczenia przewidziane jest pobieranie opłaty z tytułu rozwiązania/ rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Powyższe obniżenie opłat już obowiązuje i ma charakter nieodwołalny.

Zmiana dotyczy wszystkich konsumentów, będących Klientami aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia: Strategia Aktywnych Portfeli, Plan Inwestycyjny Prestiż, Inwestycja na Plus, Allianz Dobry Portfel, Plan Inwestycyjny Profit Plus, Allianz Invest (składka regularna), Allianz Invest (składka jednorazowa), Allianz Rentier, Specjalnie dla Ciebie, Specjalnie dla Dziecka, Plan na dziś i jutro, Allianz Rodzina GZ10, GZ11, KZ08 i KZ09.

W przypadku rozwiązania/rezygnacji z umowy ubezpieczenia, przy pobieraniu kosztu związanego z wykupem, zostanie zastosowane to rozwiązanie, które jest dla Państwa korzystniejsze.

Niezależnie od powyższego zmiana wysokości opłaty nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej w większym rozmiarze niż wynika to z obniżenia wysokości opłaty.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-10/2015 z dnia 23 września 2015, którą znajdziecie Państwo tutaj.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z obsługującym Pani/Pana umowę agentem ubezpieczeniowym lub bezpośrednio z Infolinią.

Z wyrazami szacunku,
TU Allianz Życie Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).