Ważne komunikaty dotyczące ubezpieczenia na życie
z funduszami kapitałowymi


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Komunikat dla Klientów ubezpieczeń z UFK w związku z decyzją Prezesa UOKiK nr RKT-10/2015

Komunikat dla osób, które przed dniem 26 stycznia 2016 r. zawarły umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym /przystąpiły do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

w związku z troską o dobro Państwa, jako naszych Klientów i zadowolenie z posiadanych produktów ubezpieczeniowych, jak również mając nadzieję na długoletnią współpracę, chcielibyśmy poinformować o zmianach w stosunku do obsługiwanych umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Allianz jest bowiem firmą, w której Państwo, jako nasi Klienci, jesteście najważniejsi. Naszym głównym celem jest oferowanie produktów spełniających Państwa oczekiwania.

Dlatego też wdrożyliśmy działanie mające na celu poprawę warunków w zakresie rozwiązania/rezygnacji z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, poprzez obniżenie poziomu kosztów pobieranych w związku z rozwiązaniem/rezygnacją z umowy ubezpieczenia do poziomu:
a. dla ubezpieczeń ze składką regularną - obniżenie do poziomu 25% składki pierwszorocznej, w sytuacjach, w których to rozwiązanie jest korzystniejsze niż gwarantowane przez obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia warunki, przy czym maksymalny pobierany koszt wykupu polisy dla umów opłacanych składką regularną nie przekroczy 5 000 zł (pięć tysięcy złotych); b. dla ubezpieczeń ze składką jednorazową - obniżenie do poziomu 4% składki jednorazowej lub 4% wartości jednostek uczestnictwa, w zależności która z wartości jest niższa (bez względu na sposób, w jaki opłata jest obecnie pobierana), w sytuacjach, w których to rozwiązanie jest korzystniejsze niż gwarantowane przez obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia warunki.

Działanie opisane w lit a. i b. powyżej ma zastosowanie w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia, w którym na mocy warunków ubezpieczenia przewidziane jest pobieranie opłaty z tytułu rozwiązania/ rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Powyższe obniżenie opłat już obowiązuje i ma charakter nieodwołalny.

Zmiana dotyczy wszystkich konsumentów, będących Klientami aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia: Strategia Aktywnych Portfeli, Plan Inwestycyjny Prestiż, Inwestycja na Plus, Allianz Dobry Portfel, Plan Inwestycyjny Profit Plus, Allianz Invest (składka regularna), Allianz Invest (składka jednorazowa), Allianz Rentier, Specjalnie dla Ciebie, Specjalnie dla Dziecka, Plan na dziś i jutro, Allianz Rodzina GZ10, GZ11, KZ08 i KZ09.

W przypadku rozwiązania/rezygnacji z umowy ubezpieczenia, przy pobieraniu kosztu związanego z wykupem, zostanie zastosowane to rozwiązanie, które jest dla Państwa korzystniejsze.

Niezależnie od powyższego zmiana wysokości opłaty nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej w większym rozmiarze niż wynika to z obniżenia wysokości opłaty.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-10/2015 z dnia 23 września 2015, którą znajdziecie Państwo tutaj.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z obsługującym Pani/Pana umowę agentem ubezpieczeniowym lub bezpośrednio z Infolinią.

Z wyrazami szacunku,
TU Allianz Życie Polska S.A.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.