Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

 Aviva PTE jest teraz częścią Grupy Allianz, docelowo spółka będzie połączona z Allianz PTE

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SPÓŁKI AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA SANTANDER SPÓŁKA AKCYJNA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005940, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 17 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

dummy Plan połączenia

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Inflancka 4B.

Aviva PTE (dawniej Commercial Union PTE) istnieje od 1998 roku. Od 1 marca 1999 roku zarządza Aviva Otwartym Funduszem Emerytalnym Aviva Santander (dawniej Commercial Union OFE BPH CU WBK), który został wpisany do rejestru OFE pod nr Rfe 1. Informacje dotyczące Aviva OFE znajdują się na stronie dummy Aviva OFE.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

ul. Inflancka 4b 
00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000005940
NIP: 527-21-72-640

Wysokość kapitału zakładowego: 137 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 137 000 000 zł

Marcin Kulawik - Allianz
Prezes Zarządu

Maciej Karasiński ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. Jest również absolwentem studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował też w Aarhus School of Business w Danii na kierunku finanse i biznes międzynarodowy. Pracę w Aviva PTE rozpoczął w 2006 roku na stanowisku analityka. Następnie był risk managerem, zarządzał portfelem papierów dłużnych, a następnie  odpowiadał za zarządzanie całością aktywów OFE. W latach 2014-2019 członek zarządu spółki. Od kwietnia 2019 roku prezes zarządu Aviva PTE. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 279 oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM).
Anna Bąkała
Członek Zarządu 

Pracę w Aviva rozpoczęła w 2008 r. w Departamencie Aktuarialnym. Od 2015 r. kierowała zespołem w Departamencie Zarządzania Ryzykiem. W latach 2018-2019 zdobywała doświadczenie w grupowym zespole strategii i analiz ryzyka w Londynie, gdzie odpowiadała za grupowe raportowanie CRO oraz była partnerem ryzyka dla spółek z grupy. Od października 2021 r. pełniła rolę dyrektora ds. zarządzania ryzykiem w spółkach grupy Aviva w Polsce. We wrześniu 2022 r. objęła stanowiska członka zarządu Aviva PTE.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej w zarządzaniu ryzykiem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe dla menedżerów sektora usług finansowych i ubezpieczeniowych w SGH. 

Marcin Kulawik - Allianz
Członek Zarządu 

Związany z Avivą od 2014 roku – rozpoczynał od udziału w projekcie wdrożenia wymogów dyrektywy Wypłacalność II w Aviva TUnŻ i Aviva TUO. Następnie kierował sekcją sprawozdawczości oraz koordynował proces zarządzania ryzykiem operacyjnym. Od 2019 roku dyrektor finansowy i członek zarządu Aviva PTE. Wcześniej przez 6 lat związany z tzw. 'wielką czwórką', gdzie uczestniczył w audytach finansowych i projektach doradczych dla sektora finansowego, przede wszystkim dla towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, jest również członkiem brytyjskiego stowarzyszenia ACCA.

  • Teresa Godinho - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Petros Papanikolaou  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
  • Vojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej 
  • Jacek Jonak - Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Otto - Członek Rady Nadzorczej
  • Maria Aluchna - Członek Rady Nadzorczej

Ład korporacyjny Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”).

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html.

Dokumenty do pobrania:

Struktura własności kapitału akcyjnego Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna - 100 proc.

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., wymagane przez prawo lub jej statut.

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., required by law or its articles of association.