O spółce PTE Allianz Polska S.A.

Spółka od maja 1999 roku zarządza Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym. Od 2012 roku zarządza również Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferuje Klientom dwa produkty emerytalne: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Struktura organizacyjna PTE Allianz Polska S.A.

Strategia wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli

Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PTE Allianz Polska S.A.

Poznaj ofertę emerytalną

Dane rejestrowe

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 526-23-08-368
REGON: 014936653
KRS: 0000055443

Dane rejestrowe

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

87 200 000 zł w pełni pokryty

Akcjonariusze

 • TUiR Allianz Polska S.A. - 64,98%
 • Allianz SE - 35,02%

Skład Zarządu

Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.

Rada Nadzorcza

 • Veit Stutz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Gert Streber - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jerzy Lisiecki - członek Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Szumlicz - członek Rady Nadzorczej

Prokurenci

 • Eliza Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem
 • Beata Paluchowska - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem

Komitet Audytu

 • Tadeusz Szumilcz – Przewodniczący Komitetu Audytu

 • Jerzy Lisiecki – członek Komitetu Audytu

 • Veit Stutz – członek Komitetu Audytu.

Więcej o PTE Allianz Polska S.A.