O spółce PTE Allianz Polska S.A.

Spółka od maja 1999 roku zarządza Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym. Od 2012 roku zarządza również Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferuje Klientom dwa produkty emerytalne: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Struktura organizacyjna PTE Allianz Polska S.A.

Strategia wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli

Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PTE Allianz Polska S.A.

Poznaj ofertę emerytalną

Dane rejestrowe

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 526-23-08-368
REGON: 014936653
KRS: 0000055443

Dane rejestrowe

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

87 200 000 zł w pełni pokryty

Akcjonariusze

  • TUiR Allianz Polska S.A. - 64,98%
  • Allianz SE - 35,02%

Skład Zarządu

Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.

Rada Nadzorcza

  • Matthias Baltin - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
  • Tadeusz Szumlicz - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.

Prokurenci

  • Eliza Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem

Komitet Audytu

  • Tadeusz Szumilcz – Przewodniczący Komitetu Audytu

  • Matthias Baltin – członek Komitetu Audytu

Więcej o PTE Allianz Polska S.A.